Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Podstawy geoinformacji dla dydaktyków

Prowadzący: mgr inż. Patrycja Przewoźna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 26.01.2019 9:00 - 14:00
2. sobota 9.02.2019 9:00 - 16:45

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Proponowany kurs stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z geoinformacją i jest w sposób szczególny dedykowany dydaktykom, którzy chcieliby dane przestrzenne wykorzystywać do pracy z młodzieżą. Kurs jest budowany w oparciu o zapisy treści nowej podstawie programowej kształcenia dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020. Do tego czasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele geografii są zobowiązani włączyć do programu nauczania zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii geoinformacyjnych oraz GIS, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zatem przygotowanie zajęć będzie wymagać od nauczycieli nie tylko nowej wiedzy, ale również umiejętności.

Kurs jest odpowiedzią na to wyzwanie, choć skorzystać mogą z niego nie tylko nauczyciele geografii lecz każdy, kto chce nauczyć się wykorzystywać w swojej pracy zawodowej dane przestrzenne. Uczestnicy kursu poznają teoretyczne podstawy związane z geoinformacją oraz zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na pracę z narzędziami GIS zarówno na etapie przygotowania zajęć, jak i w bezpośredniej pracy dydaktycznej z uczniami.

 

Tematyka kursu

 • Wstęp do geoinformacji – podstawowe pojęcia, narzędzia i przykłady ich zastosowania;
 • Mapy cyfrowe w sieci – przegląd geoportali oraz źródeł danych przestrzennych przydatnych do pracy dydaktycznej;
 • Mobilny GIS – odbiorniki GPS dostępne w każdym smartfonie, jak wykorzystać je na zajęciach?
 • Opracowywanie własnych map tematycznych z wykorzystaniem serwisów internetowych oraz danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł;

Efekty kształcenia

Uczestnicy zajęć po zakończeniu kursu będą:

 • stosowali technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne w pracy z uczniami/studentami;
 • wyszukiwali geoportale oraz bezpłatne dane przestrzenne i mapy cyfrowe, a także oceniali ich aktualność i wiarygodność oraz pozyskiwali z nich interesujące ich informacje;
 • umieli zastosować w pracy z uczniami informację dot. lokalizacji obiektów przy wykorzystaniu odbiorników GPS np. dla określania współrzędnych geograficznych, projektowania trasy wycieczki, dokumentacji prowadzonych obserwacji itp.;
 • opracowywali podstawowe mapy cyfrowe z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wykorzystywali je do prezentacji danych przestrzennych (uwzględniających zarówno cechy ilościowe, jak i jakościowe środowiska przyrodniczego oraz dane statystyczne);

Dla utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności uczestnicy kursu otrzymają również proponowane gotowe scenariusze zajęć, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.

Metody pracy

Podstawą kursu są zajęcia laboratoryjne (głównie praca przy komputerach, ale również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony/tablety). Każde zajęcia poprzedzać będzie też krótki wstęp teoretyczny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praktyczny test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestników kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów