Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy języka hiszpańskiego z elementami komunikacji międzykulturowej (poziom A1)

Prowadzący: mgr Justyna Hadaś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 18:45 - 20:15
2. wtorek 20.03.2018 18:45 - 20:15
3. wtorek 27.03.2018 18:45 - 20:15
4. czwartek 5.04.2018 18:45 - 20:15
5. wtorek 10.04.2018 18:45 - 20:15
6. czwartek 12.04.2018 18:45 - 20:15
7. wtorek 17.04.2018 18:45 - 20:15
8. czwartek 19.04.2018 18:45 - 20:15
9. wtorek 24.04.2018 18:45 - 20:15
10. czwartek 26.04.2018 18:45 - 20:15
11. wtorek 8.05.2018 18:45 - 20:15
12. czwartek 10.05.2018 18:45 - 20:15
13. wtorek 15.05.2018 18:45 - 20:15
14. czwartek 17.05.2018 18:45 - 20:15
15. wtorek 22.05.2018 18:45 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie pięciu kompetencji komunikacyjnych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, interakcja) na poziomie A1;

Wprowadzenie podstawowego słownictwa w języku hiszpańskim;

Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1;

Zaprezentowanie wybranych aspektów kulturowych Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Budowanie świadomości międzykulturowej oraz wiedzy o znaczeniu różnic kulturowych w komunikacji ustnej i pisemnej;

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE

Podstawowe informacje o zróżnicowaniu kulturowym Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

Pierwsze kontakty: powitanie i przedstawianie się, podawanie podstawowych danych (wiek, narodowości, zawody);

Rodzina i przyjaciele: wygląd i charakter, zainteresowania, relacje międzyludzkie, znane osoby ze świata  hiszpańskojęzycznego;

Życie codzienne: czas wolny i praca; zakupy;

W mieście: opis miejsc, położenie, pogoda.

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE: alfabet i wymowa, czasowniki ser, estar i tener, czasowniki regularne w czasie teraźniejszym, zaimki osobowe i dzierżawcze, uzgadnianie liczby i rodzaju rzeczowników i przymiotników, rodzajniki określone i nieokreślone, liczebniki od 0 do 1000, niektóre czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, różnica między estar/hay, czasownik gustar.

ZAGADNIENIA MIĘDZYKULTUROWE:

Stosowanie form grzecznościowych; użycie gestów i wykorzystanie przestrzeni (dystans personalny); dynamika wymiany zdań w komunikacji ustnej; podziękowania, komplementy i zaproszenia; kuchnia i zachowanie w restauracji.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

Rozumie wypowiedzi ustne w języku hiszpańskim na poziomie A1;

Potrafi zredagować krótki tekst, np. o sobie, swoim otoczeniu i życiu codziennego;

Wypowiada się ustnie na tematy dotyczące siebie, swojego otoczenia i życia codziennego;

Bierze udział w komunikacji ustnej dotyczącej prostych codziennych interakcji;

Potrafi używać podstawowych struktur gramatycznych (np. czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym).

Metody pracy

Prowadząca stosuje podejście komunikacyjne uzupełnione o elementy innych metod, przy uwzględnieniu znaczenia tak komunikacji ustnej jak i pisemnej. Zajęcia charakteryzuje częste wykorzystanie pracy w parach/małych grupach, używanie języka hiszpańskiego od pierwszych zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych ćwiczeń utrwalających struktury gramatyczne i leksykalne. Ćwiczenia gramatyczne zawsze oparte są o szerszy kontekst i potrzeby komunikacyjne słuchaczy. Zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową wprowadzone będą za pomocą materiałów audiowizualnych. Techniki pracy stosowane są zależnie od potrzeb kursantów oraz z uwzględnieniem różnic w stylach uczenia się.

Podręcznik Aula Internacional 1 (zawiera zeszyt ćwiczeń i CD); materiały autorskie.

UWAGA! Do ceny kursu należy doliczyć koszty zakupu podręcznika Aula Internacional.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów