Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy języka łacińskiego II- kontynuacja

Prowadzący: mgr Marcin Loch


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 18:00 - 20:15
2. środa 18.10.2017 18:00 - 20:15
3. środa 25.10.2017 18:00 - 20:15
4. środa 8.11.2017 18:00 - 20:15
5. środa 15.11.2017 18:00 - 20:15
6. środa 22.11.2017 18:00 - 20:15
7. środa 29.11.2017 18:00 - 20:15
8. środa 6.12.2017 18:00 - 20:15
9. środa 13.12.2017 18:00 - 20:15
10. środa 20.12.2017 18:00 - 20:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami klasycznej łaciny oraz przekazanie informacji, w jaki sposób samodzielnie kontynuować naukę.

Tematyka kursu

Kurs adresowany jest do osób posiadających już wstępną znajomość języka łacińskiego, tj. do tych, którzy opanowali słownictwo i gramatykę zawartą w pierwszych dziewięciu rozdziałach podręcznika Familia Romana H.H. Ørberga.

Zajęcia będą prowadzone głównie w oparciu na podręczniku Familia Romana H.H. Ørberga (planuję zrealizować rozdziały X-XX) – fakultatywnie z użyciem fragmentów podręcznika Disce Latine T. Wikarjakówny i W. Mohorta Kopaczyńskiego. Kurs został zaplanowany w taki sposób, by w nowoczesnej, przyjemnej i nietuzinkowej formie przekazać uczestnikom wiadomości przydatne dla osób zainteresowanych historią, genealogią, archiwistyką czy w ogóle językiem łacińskim samym w sobie.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- zna nazwy części ciała;

- zna nazwy niektórych zwierząt;

- zna nazwy wybranych elementów uzbrojenia rzymskiego legionisty oraz podstawowe słownictwo związane z rzymską wojskowością (jak: obrona, oblężenie, obóz wojskowy, wał obronny, fosa etc);

- potrafi dokładnie określić porę dnia i roku;

- zna nazwy miesięcy i ich etymologię;

- zna słownictwo związane z porami roku i charakterystycznymi dla nich zjawiskami atmosferycznymi;

- potrafi zapisać datę używając rzymskiego sposobu liczenia czasu;

- zna słownictwo związane z czynnościami porannymi (śniadanie, poranna toaleta);

- zna słownictwo związane z nauką w rzymskiej szkole;

- zna słownictwo związane z podróżą morską, niebezpieczeństwami żeglugi w antyku oraz sztormem;

- umie wyrazić, co potrafi, a czego nie potrafi (z użyciem czasownika possummogę);

- potrafi określić korelację między przedmiotami, potrafi porównywać je do siebie (stopniowanie przymiotnika);

- potrafi wykonywać podstawowe działania matematyczne w języku łacińskim (dodawanie, odejmowanie, mnożenie);

- potrafi określić sposób wykonania czynności, np. uważnie, szybko, wolno (tworzenie i użycie przysłówków)

- pofrafi zredagować krótki list (zna utarte formuły stosowane w liście, potrafi podać datę na dwa sposoby);

- potrafi opowiadać o zdarzeniach z przeszłości, potrafi tworzyć, stosować i rozpoznawać formy czasownika w czasie imperfectum;

- potrafi wyrażać okoliczność wykonania danej czynności za pomocą składni ablativus absolutus;

- potrafi przytoczyć wypowiedź cudzą w mowie zależnej (użycie składni ACI)

- potrafi opowiadać o wydarzeniach mających dokonać się w przyszłości (tworzenie, zastosowanie i rozpoznawanie form czasownika w czasie futurum I)

- potrafi tworzyć, rozpoznawać i stosować formy czasowników (w tym verba deponantia) w wybranych czasach (praesens, futurum I, imperfectum) i trybach (indicativus, imperativus);

- potrafi stosować (tworzyć poprawne formy) wyrazy należące do deklinacji III-V;

- potrafi wyrażać cechy wybranych przedmiotów lub okoliczności wykonania danej czynności przy użyciu imiesłowu czynnego teraźniejszego  (potrafi tworzyć, używać i rozpoznawać formy imiesłowu czynnego, tj. participium praesentis activi)

 

Zdobyte umiejętności uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać w pracy z szeroko rozumianymi tekstami łacińskimi.

Metody pracy

Ćwiczenia praktyczne pozwalające na szybkie przyswajanie materiału leksykalnego i gramatycznego, należą do nich: konwersacja, słuchanie ze zrozumieniem, budowanie własnej wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem, parafrazowanie cudzej wypowiedzi; praca w grupach; zadania domowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny: składa się z dwóch części:

  1. 1. Czytanie ze zrozumieniem – pytania do tekstu o odpowiedniej trudności.
  2. 2. Test gramatyczny – głównie uzupełnianie zdań poprawnymi formami wyrazów.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów