Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Podstawy komunikacji międzykulturowej

Prowadzący: mgr Joanna Radosz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 18:30 - 20:00
2. wtorek 29.10.2019 18:30 - 20:00
3. wtorek 5.11.2019 18:30 - 20:00
4. wtorek 19.11.2019 18:30 - 20:00
5. wtorek 10.12.2019 18:30 - 20:00
6. wtorek 17.12.2019 18:30 - 20:00
7. wtorek 14.01.2020 18:30 - 20:00
8. wtorek 21.01.2020 18:30 - 20:00
9. wtorek 28.01.2020 18:30 - 20:00
10. wtorek 4.02.2020 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapewnienie zarówno wiedzy teoretycznej dotyczącej komunikacji międzykulturowej, jak też podstawowych narzędzi do jej skutecznego prowadzenia w życiu codziennym, nauce oraz biznesie. Kursanci poznają teoretyczne podstawy funkcjonowania kultur oraz powstawania różnic między nimi, następnie zaś nauczą się ich przezwyciężania, a co za tym idzie - efektywnej komunikacji międzykulturowej.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje zarówno wiedzę na temat teorii komunikacji międzykulturowej, wraz z jej historią i podstawowymi pojęciami, jak również aspekt praktyczny w postaci opisu wybranych kultur w formie modelu, co pozwoli na ich porównanie i wskazanie źródeł potencjalnych konfliktów międzykulturowych. Podczas zajęć kursanci otrzymają informacje teoretyczne i praktyczne dotyczące następujących zagadnień:

 • rola procesu komunikacji w życiu człowieka, w tym komunikacji międzykulturowej
 • historia teorii komunikacji międzykulturowej jako interdyscyplinarnego nurtu badawczego
 • podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej, w tym akulturacja, szok kulturowy, stereotyp, asymilacja, błąd atrybucji, model kultury, różnice kulturowe
 • modele opisu kultury i ich rola w komunikacji międzykulturowej
 • przezwyciężanie różnic kulturowych w duchu tolerancji i szacunku
 • rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • efektywna komunikacja międzykulturowa w życiu codziennym, nauce oraz biznesie.

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć kursant:

 • zna i potrafi prawidłowo zastosować podstawowe terminy z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej
 • posiada wiedzę na temat przełomowych momentów w historii teorii komunikacji międzykulturowej i ich znaczenia dla dialogu międzykulturowego
 • zna i potrafi zastosować w komunikacji międzykulturowej podstawowe metody opisu kultury
 • potrafi opisać własną i wybraną obcą kulturę przy pomocy podstawowych parametrów kultury
 • potrafi podać przykłady konfliktów międzykulturowych, wskazać ich przyczyny i sposób rozwiązania
 • zna funkcje i rolę komunikacji niewerbalnej, potrafi podać przykłady zachowań niewerbalnych i ich interpretacji w różnych kulturach
 • zna i potrafi uwzględnić podstawowe warunki skutecznej komunikacji międzykulturowej w życiu codziennym, nauce i biznesie.

Metody pracy

Metodami pracy będą część wykładowa (ze wsparciem materiałów zapewnionych przez prowadzącą) oraz dyskusja, obejmująca również pracę na konkretnych przykładach, tzw. case studies. Kursanci będą proszeni o przygotowanie się do zajęć w domu poprzez lekturę wskazanego (i zapewnionego przez prowadzącą) fragmentu tekstu lub zapoznanie z prezentacją multimedialną.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny w formie rozmowy

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów