Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Podstawy polskiego prawa spadkowego

Prowadzący: mgr Marcin Sepełowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 28.03.2022 18:00 - 19:30
2. poniedziałek 4.04.2022 18:00 - 19:30
3. poniedziałek 11.04.2022 18:00 - 19:30
4. poniedziałek 25.04.2022 18:00 - 19:30
5. środa 4.05.2022 18:00 - 19:30
6. poniedziałek 9.05.2022 18:00 - 19:30
7. poniedziałek 16.05.2022 18:00 - 19:30
8. poniedziałek 23.05.2022 18:00 - 19:30
9. poniedziałek 30.05.2022 18:00 - 19:30
10. poniedziałek 6.06.2022 18:00 - 19:30
11. poniedziałek 13.06.2022 18:00 - 19:30
12. poniedziałek 20.06.2022 18:00 - 19:30
13. poniedziałek 27.06.2022 18:00 - 19:30
14. poniedziałek 4.07.2022 18:00 - 19:30
15. poniedziałek 11.07.2022 18:00 - 19:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi normami polskiego prawa spadkowego. Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli słuchaczom na świadome zaplanowanie pośmiertnych losów różnych składników własnego majątku. Dzięki zajęciom, słuchacze będę też lepiej rozumieli pozycję prawną spadkobiercy, poznają jego prawa i obowiązki  oraz potencjalne korzyści i zagrożenia związane z dziedziczeniem.

Udział w kursie pozwoli słuchaczom nabyć umiejętność sprawnego poruszania się w przepisach części spadkowej Kodeksu cywilnego oraz wybranych innych przepisach polskiego prawa prywatnego dotyczących skutków śmierci osoby fizycznej (człowieka).

Tematyka kursu

W ramach kursu zostaną kompleksowo omówione cywilnoprawne, majątkowe skutki śmierci człowieka oraz zostaną zasygnalizowane jej najważniejsze publicznoprawne konsekwencje.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • Zna i rozumie pojęcie „spadek” oraz wie, jakie kategorie praw i obowiązków wchodzą w skład spadku;
 • Zna i rozumie pojęcie „dziedziczenie”;
 • Zna i rozumie pojęcie „otwarcie spadku” oraz potrafi wyjaśnić prawne znaczenie tej chwili;
 • Wie czym jest akt zgonu, zna jego elementy i prawne znaczenie;
 • Potrafi wymienić znane polskiemu prawu spadkowemu tytuły powołania do spadku;
 • Zna i rozumie pojęcie „zdolność do dziedziczenia” oraz potrafi wskazać, jakie podmioty mają zdolność do dziedziczenia;
 • Wie czym jest niegodność dziedziczenia, jakie są jej skutki prawne i potrafi wskazać przesłanki uznania przez sąd spadkobiercy za niegodnego;
 • Wie, kto i w jakim terminie może wystąpić o uznanie przez sąd spadkobiercy za niegodnego;
 • Zna ustawowy porządek dziedziczenie i potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce – w tym w szczególności ustalić, kto dziedziczyłby z ustawy po określonej osobie;
 • Wie czym jest tzw. ustawowy zapis naddziałowy (art. 939 Kodeksu cywilnego) i potrafi wskazać związane z nim uprawnienia;
 • Zna przesłanki wyłączenia małżonka od dziedziczenia orzeczeniem sądu (art. 940 Kodeksu cywilnego) oraz wie kto i w jakim terminie może żądać wydania takiego orzeczenia;
 • Zna i rozumie pojęcia „testament” i „testator”;
 • Potrafi wskazać najważniejsze cechy testamentu jako czynności prawnej;
 • Zna i rozumie pojęcie „zdolność testowania” oraz potrafi wskazać, jakie podmioty mają zdolność testowania;
 • Zna i rozumie pojęcie „testament wspólny” oraz potrafi wskazać konsekwencje prawne jego sporządzenia;
 • Potrafi wymienić znane prawu polskiemu wady oświadczenia woli testatora oraz zna ich konsekwencje prawne;
 • Zna konsekwencje prawne sporządzenia nowego testamentu oraz sposoby odwołania testamentu;
 • Zna zasady wykładni testamentu;
 • Potrafi wymienić znane prawu polskiemu zwykłe i szczególne formy testamentu;
 • Wie jakie są warunki skutecznego sporządzenia testamentu własnoręcznego i ustnego;
 • Potrafi poprawnie sporządzić prosty testament własnoręczny;
 • Potrafi wymienić podstawowe znane polskiemu prawu spadkowemu rozrządzenia testamentowe (powołanie spadkobiercy, zapis windykacyjny, zapis zwykły, polecenie), wskazać ich podstawowe podobieństwa i różnice;
 • Potrafi poprawnie powołać spadkobiercę testamentowego;
 • Wie, jakie skutki niesie za sobą przeznaczenie określonej osobie w testamencie poszczególnych przedmiotów majątkowych, które wyczerpują prawie cały spadek (art. 961 Kodeksu cywilnego);
 • Wie czym różnią się podstawienie zwykłe i powiernicze oraz zna skutki prawne tych postanowień testamentowych;
 • Zna i rozumie pojęcie „przyrostu” oraz konsekwencje prawne jego zastosowania;
 • Zna i rozumie pojęcie „zapis zwykły” oraz potrafi skutecznie ustanowić zapisobiercę zwykłego;
 • Zna i rozumie pojęcie „zapis windykacyjny” oraz potrafi wskazać przesłanki jego skutecznego ustanowienia;
 • Zna i rozumie pojęcie „polecenie” oraz potrafi skutecznie ustanowić polecenie;
 • Potrafi skutecznie ustanowić wykonawcę testamentu, zna jego prawa i obowiązki;
 • Zna i rozumie pojęcie „prawo do zachowku” oraz potrafi ustalić osoby uprawnione do zachowku oraz obowiązane do zapłaty zachowku;
 • Zna zasady ustalania wysokości roszczenia z tytułu zachowku oraz potrafi zastosować je w praktyce w prostym stanie faktycznym;
 • Zna i rozumie pojęcie „wydziedziczenie”, przesłanki skutecznego wydziedziczenia oraz jego skutki prawne;
 • Potrafi w należy sposób sformułować postanowienie testamentowe o wydziedziczeniu;
 • Potrafi wymienić znane polskiemu prawu spadkowemu oświadczenia spadkowe (o przyjęciu spadku wprost, o odrzuceniu spadku, o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza),
 • wie, jak skutecznie złożyć każde z oświadczeń spadkowych oraz potrafi wskazać ich skutki prawne;
 • Wie jaki jest termin na złożenie oświadczenia spadkowego oraz jakie są skutki prawne niezłożenia żadnego oświadczenia w terminie;
 • Wie jakie są przesłanki skutecznego uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia spadkowego złożonego pod wpływem błędu;
 • Wie jakie skutki może nieść za sobą odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli spadkobiercy;
 • Wie czym są i jakie mają znaczenie prawne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i notarialny akt poświadczenia dziedziczenia;
 • Potrafi sformułować prosty wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 • Zna zasady odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • Wie jak sporządzić i skutecznie złożyć wykaz inwentarza oraz rozumie jego znaczenie prawne;
 • Zna i rozumie pojęcia „wspólność majątku spadkowego” oraz „dział spadku”;
 • Zna sposoby i zasady rządzące działem spadku, w tym zwłaszcza rozumie mechanizm zaliczania darowizn na schedę spadkową;
 • Wie jak skutecznie zawrzeć umowę zrzeczenia się dziedziczenia oraz jakie są jej konsekwencje prawne;
 • Wie jak skutecznie ustanowić zarządcę sukcesyjnego, potrafi wyjaśnić czemu służy ta instytucja oraz wskazać, jakie są prawa i obowiązki zarządcy sukcesyjnego;
 • Zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy normami prawa spadkowego, a innymi działami prawa cywilnego (w tym w szczególności prawem rodzinnym i prawem zobowiązań);
 • Zna podstawowe instrumenty z zakresu prawa zobowiązań i prawa rodzinnego, które mogą być wykorzystane w celu uregulowania pośmiertnych losów niektórych składników majątku osoby fizycznej;

Metody pracy

Każde zajęcia będą składały się dwóch części – pierwsza, będzie miała formę wykładu konwersatoryjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (przesyłanej również słuchaczom po zakończeniu danych zajęć); druga, będzie miała formę ćwiczeń, podczas której słuchacze będą zdobywali umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy. Ćwiczenia polegać będą m.in. na rozwiązywaniu kazusów oraz sporządzaniu projektów prostych testamentów własnoręcznych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie kursu odbywać się będzie na podstawie pracy pisemnej złożonej z trzech elementów:

 • testu wielokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań z podanymi czterema możliwymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt;
 • kazusu, za którego poprawne rozwiązanie otrzymać będzie można 5 punktów;
 • przygotowania projektu testamentu własnoręcznego, za którego poprawne sporządzenie otrzymać będzie można 5 punktów;

Dla uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 16 punktów. Na napisanie egzaminu słuchacze będą mieli półtorej godziny. Zadania obejmować będą wyłącznie materiał zrealizowany w trakcie kursu.