Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Podstawy prawa oświatowego

Prowadzący: mgr Dawid Szulc


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.10.2023 17:00 - 18:30
2. piątek 3.11.2023 17:00 - 18:30
3. piątek 17.11.2023 17:00 - 18:30
4. piątek 24.11.2023 17:00 - 18:30
5. piątek 1.12.2023 17:00 - 18:30
6. piątek 8.12.2023 17:00 - 18:30
7. piątek 15.12.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Poznanie przez słuchaczy podstawowych regulacji prawnych w polskim prawie oświatowym oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Tematyka kursu

1. Historyczna ewolucja prawa oświatowego i jego źródła we współczesnym systemie prawa RP.
2. System prawa oświatowego i ustrój oświaty w Polsce.
3. Pojęcia z zakresu prawa oświatowego (np. obowiązek szkolny, awans zawodowy nauczycieli, odpowiedzialność dyscyplinarna).
4. Charakterystyka podstawowych instytucji w teorii oraz praktyce orzeczniczej sądów powszechnych i organów administracji państwowej.
5. Sposoby interpretowania prawa oświatowego w praktyce kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych oraz doktryny prawa oświatowego.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia słuchacz potrafi:
1. Scharakteryzować ustrojowe podstawy rodzimego prawa oświatowego i jego historyczną ewolucję oraz przedstawić jego znaczenie dla obywateli, społeczeństwa i państwa – w tym polityki oświatowej państwa.
2. Scharakteryzować wybrane instytucje prawa oświatowego z odwołaniem do aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa.
3. Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu prawa oświatowego w oparciu o przyjęte metody i reguły wykładni.
4. Zastosować przepis prawa oświatowego, a w szczególności rozwiązać casus związany z realizacją obowiązku szkolnego.
5. Zaprezentować i uzasadnić pisemnie lub ustnie stanowisko w zakresie stosowania prawa oświatowego.

Metody pracy

Dyskusja, praca z tekstem prawnym, praca z kazusami, metoda warsztatowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test jednokrotnego wyboru złożony z 15 pytań (4 warianty odpowiedzi).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów