Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Podstawy psychologii środowiskowej

Prowadzący: dr Aleksander Hauziński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 22.10.2019 17:15 - 20:30
2. wtorek 29.10.2019 17:15 - 20:30
3. wtorek 5.11.2019 17:15 - 20:30
4. wtorek 12.11.2019 17:15 - 20:30
5. wtorek 19.11.2019 17:15 - 20:30
6. wtorek 26.11.2019 17:15 - 20:30
7. wtorek 3.12.2019 17:15 - 20:30
8. wtorek 10.12.2019 17:15 - 18:45

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  1. zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii środowiskowej a szczególnie wiedzy na temat roli i wpływu wybranych czynników fizyczno – przestrzennych środowiska i czynników społeczno – kulturowych na samopoczucie i zachowanie się człowieka, omówienie wpływu środowiska zaprojektowanego na zachowanie się człowieka;
  2. przedstawienie teorii: rozwoju procesów percepcji, wiedzy o środowisku oraz koncepcji wyjaśniających środowiskowe uwarunkowania wzorów zachowania się mieszkańców; przedstawienie środowiskowych koncepcji stresu i jakości życia. Omówienie teorii tożsamości miejsca jako składnika „ja”, teorii punktów kotwiczących właściwości środowiska zamieszkania w mapach poznawczych, teorii przestrzeni personalnej;
  3. przedstawienie procedur i wyników badań dotyczących środowisk zamieszkania i życia w mieście z perspektywy psychologii, socjologii, geografii i urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem teorii dezorganizacji społecznej oraz percepcji zagrożenia przestępczością w środowisku zamieszkania;
  4. ukazanie procedur programowania i planowania środowiska życia. Omówienie profesjonalnych metod działania projektantów, w tym programów wspierających partycypację mieszkańców w projektowaniu zmian środowiskowych.

Tematyka kursu

Psychologia środowiskowa, źródła i rozwój dyscypliny, geneza kierunku, definicja i założenia podstawowe. Psychologia środowiskowa na świecie, kluczowe podręczniki psychologii środowiskowej, stowarzyszenia, wydawnictwa. Związki psychologii środowiskowej z architekturą, urbanistyką i geografią behawioralną. Rozbieżności między psychologią środowiskową i psychologią ekologiczną.

Pojęcie środowiska w ujęciu psychologii środowiskowej. Klasyfikacje środowiska. Środowisko przestrzenne w tradycji psychologii percepcji. Jednostka sąsiedzka a ognisko aktywności. Determinanty i rozwój procesów percepcji i kształtowania się wiedzy o przestrzeni; rozwój procesów poznawczych, percepcja i orientacja w przestrzeni, eksploracja i działanie w otoczeniu, klasyfikacje wiedzy przestrzennej. Złudzenia wzrokowe.

Środowisko zurbanizowane. Teoria map poznawczych Edwarda Tolmana. Kevina Lyncha Teoria obrazu miasta. Współczesne teorie map poznawczych: teoria punktów kotwiczących, regiony mentalne, dystans poznawczy a dystans geograficzny, mapowanie zachowań i wzór zachowania. Miejsce i jego znaczenie w globalizującym się społeczeństwie, przywiązanie do miejsca. Wyznaczniki jakości życia w miastach.

Architektura psychologicznej przestrzeni życia: środowisko jako psychologiczna przestrzeń życia w ujęciu A. Bańki, emocje a poznanie środowiska, regulacyjna rola środowiska. Przestrzeń personalna, terytorialność i przestrzeń broniona.

Stres środowiskowy: teoretyczne podstawy stresu środowiskowego, stres i stresory środowiska fizycznego, czynniki modyfikujące reakcje na stres, kataklizmy i katastrofy, stres miejski. Psychologiczne konsekwencje życia w środowisku miejskim: anonimowość, zagęszczenie i stłoczenie, przeciążenie poznawcze, wandalizm, depersonalizacja. Postawy środowiskowe a poczucie bezpieczeństwa.

Środowisko pracy w warunkach ekstremalnych i niezwykłych. Środowisko edukacji. Środowisko rehabilitacji i resocjalizacji.  Środowisko czasu wolnego i rekreacji. Omówienie wybranych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych oraz wskazanie kierunków rozwoju metod projektowania środowisk dedykowanych kreowaniu stylu życia.

Planowanie i programowanie właściwości środowiska: planowanie i programowanie, procedury i narzędzia oceny właściwości środowiska, procedury efektywnej partycypacji, ewaluacja w procesie partycypacji. Partycypacja mieszkańców w procesie projektowania bezpiecznego środowiska życia, rodzaje i zakres partycypacji, omówienie wybranych programów partycypacji.

Efekty kształcenia

Słuchacz potrafi: a) klasyfikować i analizować kluczowe pojęcia psychologii środowiskowej a także wskazać główne obszary badań i kierunki rozwoju dyscypliny; b) wskazać istniejące rozwiązania służące poprawie jakości środowiska pracy, zamieszkania, edukacji i rekreacji; c) w odniesieniu do analizowanych realiów formułować cele interwencji środowiskowej; d) rozumie zasady wykorzystania metod i narzędzi służących przewidywaniu bliższych i dalszych skutków działań projektowych.

Metody pracy

Wykład z prezentacją slajdów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny lub referat-prezentacja wykonana przez słuchacza

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów