Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy wiedzy o retoryce

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 18.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.10.2020 17:00 - 18:30
2. piątek 30.10.2020 17:00 - 18:30
3. piątek 6.11.2020 17:00 - 18:30
4. piątek 13.11.2020 17:00 - 18:30
5. piątek 20.11.2020 17:00 - 18:30
6. piątek 27.11.2020 17:00 - 18:30
7. piątek 4.12.2020 17:00 - 18:30
8. piątek 11.12.2020 17:00 - 18:30
9. piątek 18.12.2020 17:00 - 18:30
10. piątek 8.01.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z teorią retoryki i jej praktyką; zapoznanie z definicjami retoryki na przestrzeni dziejów kultury europejskiej; wskazanie na obecność retoryki w aktach perswazji; wskazanie na rozróżnienie między retoryką a erystyką; podkreślenie roli retoryki jako nieodzownego elementu wypracowywania konsensusu w relacjach międzyludzkich.

Tematyka kursu

Omówienie istniejących definicji retoryki jako sztuki skutecznej perswazji; Arystotelesowski podział retoryki na sądową, doradczą (polityczną) i popisową (epideiktyczną) wraz z ich charakterystyką i właściwymi im sposobami przekonywania; budowa wypowiedzi nacechowanej retorycznie; zastosowanie środków stylistycznych w przekonywaniu; rodzaje i przykłady dowodzenia erystycznego jako uprawianego równolegle do argumentacji retorycznej.    

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz rozumie, czym była i jest retoryka; potrafi wskazać sposoby dowodzenia w retoryce sądowej, politycznej i popisowej, potrafi zorganizować wypowiedź w ramach retorycznego podziału na wstęp, narrację, argumentację, odrzucenie dowodu przeciwnika, zakończenie; ma znajomość walorów stylistycznych wypowiedzi, wspierających argumentację; potrafi odróżnić retorykę od erystyki.  

Metody pracy

wykład oparty na przykładach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Omówienie jednego ze wskazanych wcześniej problemów powiązanych z retoryką jako sztuką skutecznego przekonywania oponenta.