Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy zarządzania projektem artystycznym

Prowadzący: mgr Magdalena Pałka


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2019 10:00 - 16:30
2. sobota 13.04.2019 10:00 - 16:30
3. sobota 27.04.2019 10:00 - 18:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu będzie zorientowanie uczestników w problematyce zarządzania projektem artystycznym, czyli skutecznego przeprowadzenia projektu od etapu założeń, przez jego przygotowanie, aż do etapu realizacji – a więc dostarczenie podstawowej wiedzy o tym, jakie działania (programowe, finansowe, marketingowe) są niezbędne, by z powodzeniem zrealizować wydarzenie kulturalne i artystyczne. Materiałem do szkolenia będą analizy konkretnych, przykładowych sytuacji związanych z zarządzaniem projektami i wytyczenie wraz z uczestnikami podstawowej „mapy” kolejnych działań.

Tematyka kursu

 

  • Definiowanie tematu i celów projektu artystycznego na poziomie programowym, społecznym i edukacyjnym.
  • Podstawy marketingowe: jak zaprojektować grupę docelową projektu i jak się z nią skutecznie komunikować.
  • Polityka kulturalna w Polsce: wyzwania dla pracowników sektora kultury; formy organizacyjne podmiotów mogących realizować projekty.
  • Zarządzanie i produkcja: budżetowanie (skąd pozyskać środki na projekt); harmonogramowanie (jak skoordynować poszczególne etapy produkcji); podstawowe rodzaje umów; zarządzanie zespołem

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- ma podstawową wiedzę o odbiorcach sztuk oraz uczestnikach kultury; jest przygotowany do profesjonalnego uczestnictwa w kulturze, programowania, organizowania i promowania wydarzeń kulturalnych
- potrafi przeprowadzić poszukiwania środków finansowych na przygotowanie projektu kulturalnego/badawczego i stworzyć wniosek projektowy niezbędny do ich pozyskania
- potrafi stworzyć projekt kulturalny (w ramach swojej dziedziny: kuratorski, animacyjny) i doprowadzić do jego realizacji
- potrafi pracować w zespole i realizować wspólny cel; potrafi rozpoznać swoje mocne strony i ograniczenia i odnaleźć swoje miejsce w grupie

Metody pracy

wykład, prezentacja multimedialna, case study, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów