Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podstawy zintegrowanej ochrony i zarządzania dziedzictwem naturalnym i kulturowym

Prowadzący: dr Kornelia Kajda


Liczba godzin: 11


Cena kursu: 0,00 zł


Forma zajęć: e-learning


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 10.03.2017
Zamknięcie zapisów: 26.03.2017
Min. liczba uczestników: 15
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 3.04.2017 do 16.04.2017
2. poniedziałek 17.04.2017 do 30.04.2017
3. poniedziałek 1.05.2017 do 14.05.2017
4. poniedziałek 15.05.2017 do 28.05.2017
5. poniedziałek 29.05.2017 do 11.06.2017
6. niedziela 25.06.2017 do 25.06.2017

Platforma e-learningowa

Zajęcia realizowane w formie nauczania na odległość (e-learning).

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z problematyką dotyczącą zintegrowanego zarządzania dziedzictwem archeologicznym i naturalnym. Ponadto szkolenie ma za zadanie przybliżyć jego uczestnikom kwestie związane z funkcjonowaniem dziedzictwa naturalnego i archeologicznego w Polsce i różnych krajach europejskich. Dodatkowym celem kursu jest przedstawienie strategii i metod promocji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie naturalnym i kulturowym dla szerszego społeczeństwa.

Szkolenie pozwoli na:

 • zapoznanie z podstawami specyfiki dziedzictwa archeologicznego i naturalnego, a także ich zintegrowanego ujęcia na podstawie przykładów z Polski i innych krajach europejskich,
 • zapoznanie się ze sposobami ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym i naturalnym,
 • zapoznanie się z najważniejszymi zasadami międzynarodowych regulacji prawnych dotyczącymi rozmaitych aspektów ochrony i zarządzania zasobami archeologicznymi i środowiskowymi,
 • poznanie zmieniającego się charakteru dziedzictwa archeologicznego i naturalnego oraz czynników gospodarczych, społecznych i politycznych, które wpływają na jego kształt.

Tematyka kursu

 

Moduł 1 (czas trwania wraz ze studiami przypadku około 2 godzin):

Europejskie krajobrazy kulturowe: szanse i zagrożenia:

Części w ramach modułu:

1) Problemy związane z podziałem dziedzictw

2) W obliczu zmian w krajobrazach europejskich

3) Droga naprzód: możliwości współpracy

Studia przypadku:

1) „Dolina Szyszyny” - miejsce, w którym krajobraz naturalny spotyka się i współistnieje z archeologicznym

2) Dąb korkowy w lasach montado - krajobraz kulturowy w Portugalii

 

Moduł 2 (łączny czas trwania wraz ze studiami przypadku około 3 godzin):

Strategie dziedzictwa, co, dlaczego, gdzie jak, przez kogo i dla kogo?

Części w ramach modułu:

1) Dziedzictwo w Europie

2) Strategie zachowywania dziedzictwa kulturowego i naturalnego

3) Integracja strategii w ramach europejskich (gdzie): Integracja wewnętrzna

4) Wartość społeczna dziedzictwa kulturowego i naturalnego (dla kogo): integracja obu domen (integracja zewnętrzna)

Studia przypadku:

1) Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa“: strategie łączenia i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego

2) Vale de Côa, dzieła sztuki naskalnej

 

Moduł 3 (czas trwania wraz ze studiami przypadku około 2 godzin):

Problematyka dziedzictwa kulturowego w strategiach zarządzania dziedzictwem naturalnym

Części w ramach modułu:

1) Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: Kto, co, gdzie?

2) Dziedzictwo kulturowe i jego wpływ na dziedzictwo naturalne

Studia przypadku:

1) Dziedzictwo naturalne zyskuje przewagę nad dziedzictwem kulturowym – na przykładzie Umocnionego Łuku Odry i Warty

2) Brak współpracy pomiędzy zarządzającymi dziedzictwem kulturowym a naukowcami zajmującymi się naukami przyrodniczymi – studium przypadku z Radomia w Polsce

 

Moduł 4 (czas trwania wraz ze studiami przypadku około 2 godzin):

Własność i korzyści wynikające z dziedzictwa

Części w ramach modułu:

1) Dziedzictwo i odpowiedzialne zarządzanie

2) Korzystanie z dziedzictwa

3) Rynek

Studia przypadku:

1) „Znikanie” jako sposób odrodzenia dziedzictwa i przeszłości. Studium przypadku wsi Miedzianka na Dolnym Śląsku w Polsce

2) Władze Parku Narodowego Brecon Beacons i włączenie społeczne

 

Moduł 5 (czas trwania wraz ze studiami przypadku około 2 godzin):

Praktyki oparte na uczestnictwie

Części w ramach modułu:

1) Debata publiczna

2) Finansowanie i uczestnictwo

Studia przypadku:

1) Finansowanie społecznościowe badań naukowych w Polsce. Przypadek Chodlika

2) Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w jednym miejscu – przypadek starego cmentarza ewangelickiego w Brójcach

Efekty kształcenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • podchodzić do dziedzictwa archeologicznego i naturalnego z lepszym zrozumieniem jego różnych wymiarów,
 • uwzględniać w swoim działaniu praktyczne rozwiązania związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem archeologicznym i naturalnym,
 • promować i popularyzować wiedzę o dziedzictwie naturalnym i kulturowym,
 • bardziej efektywnie współpracować z archeologami.

Metody pracy

1) Samodzielna praca z udostępnianymi materiałami w formie online: zapoznanie się treścią, wykonywanie ćwiczeń.

2) Publikowanie wpisów i komentarzy na forum uruchomionym specjalnie na potrzeby kursu.

3) Opcjonalnie by uzyskać świadectwo: Stworzenie własnego projektu zarządzania dziedzictwem naturalnym i archeologicznym na podstawie wiedzy zdobytej podczas kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 0,00 zł

Kurs posiada dwie formy zaliczenia: zaliczenie z certyfikatem oraz zaliczenie ze świadectwem. Forma zaliczenia ze świadectwem jest opcjonalna i wymaga od kursantów dodatkowego zaangażowania czasowego.

Warunkiem zaliczenia kursu w celu otrzymania certyfikatu jest:

 • Zapoznanie się z treścią wszystkich 5 kursów e-learningowych.
 • Udzielenie minimum dwóch jakościowych wypowiedzi na forum dyskusyjnym Jak zintegrować zarządzanie dziedzictwem archeologicznym i naturalnym?, które zostaną pozytywnie ocenione przez prowadzącego.
 • Wypełnienie i przesłanie na adres e-mail prowadzącego kwestionariusza oceny szkolenia Podstawy zintegrowanej ochrony i zarządzania, który zostanie udostępniony uczestnikom po jego zakończeniu.

 

Warunkiem zaliczenia kursu w celu otrzymania świadectwa jest:

 • Zapoznanie się z treścią wszystkich 5 kursów e-learningowych.
 • Udzielenie minimum dwóch jakościowych wypowiedzi na forum dyskusyjnym Jak zintegrować zarządzanie dziedzictwem archeologicznym i naturalnym?, które zostaną pozytywnie ocenione przez prowadzącego.
 • Wypełnienie i przesłanie na adres e-mail prowadzącego kwestionariusza oceny szkolenia Podstawy zintegrowanej ochrony i zarządzania, który zostanie udostępniony uczestnikom po jego zakończeniu.
 • Przesłanie projektu dotyczącego ochrony i promocji zintegrowanego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (termin dostarczenia projektu to 25.06.2016).