Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Polityka kulturalna

Prowadzący: mgr Andrzej Leśniewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.10.2017 16:30 - 18:15
2. piątek 27.10.2017 16:30 - 18:15
3. piątek 17.11.2017 16:30 - 18:15
4. piątek 24.11.2017 16:30 - 18:15
5. piątek 8.12.2017 16:30 - 18:15
6. piątek 15.12.2017 16:30 - 18:15
7. piątek 19.01.2018 16:30 - 18:15
8. piątek 26.01.2018 16:30 - 18:15
9. piątek 16.02.2018 16:30 - 18:15
10. piątek 23.02.2018 16:30 - 18:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Wprowadzenie uczestników w zagadnienie polityki kulturalnej w Polsce widzianej oglądem perspektywy upowszechniania i animacji kultury jako praktyki realizowanej instytucjonalnie wobec uczestników kultury - członków społeczeństwa.

Odniesienie do teorii polityki kulturalnej umożliwiające jej prawidłowe definiowanie.

Opisanie  podstawowej problematyki związanej z procesem tworzenia  i realizowania programów i strategii  polityki kulturalnej państwa oraz polityk kulturalnych samorządów.

Wyrobienie umiejętności opisania swoistych cech polityki kulturalnej w Polsce odniesionych do polityki kulturalnej Unii Europejskiej oraz do polityk rozwoju i spójności.

Rozwinięcie posiadanych umiejętności partycypacji indywidualnej rozumianej zdarzeniowo pojmowanym upowszechnienianiem bądź zadaniowym animowaniem kultury.

Na płaszczyźnie dbiorczej realizowanie projektów i programów polityk kulturalnych państwa i samorządów.

Tematyka kursu

Zapoznanie z warunkami funkcjonowania kultury i polityki kulturalnej realizowanych w Polsce po 1989 roku w odniesiniu do ustroju minionego i artykułowanych oczekiwań Europy.

Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury Jerzego Kmity a propozycja definiowania polityki kulturalnej na przykładzie Sław Krzemień-Ojaka i Andrzeja Ziemilskiego.

Podniesienie problematyki odejścia od polityki kulturalnej państwa wobec stanowisk politykę kulturalną postrzeganych przeciwstawnie, opiekuńczo a decyzyjnie.

Przybliżenie wybranych zapisów prawa stanowionego wobec kultury, prawa opisującego funkcjonowanie kultury w społeczeństwie i podejmującego regulacje polityki kulturalnej.

Analizowanie odrębności, elementów wspólnych i współzależności oddziaływania polityki kulturalnej Unii Europejskiej wobec państw członkowskich.

Analizowanie odrębności, elementów wspólnych i współzależności polityki kulturalnej państwa a samorządów.

Odczytanie zapisów Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, regionalnych strategii rozwoju, miejskich polityk kulturalnych i lokalnych strategii rozwoju.

Funkcjonowanie instytucji i placówek kultury w kraju.

Polityka kulturalna, polityka rozwoju i polityka spójności a polityka kulturalna w Polsce podejmowana wobec NGO-sów.

Indywidualna partycypacja w kulturze rozumiana upowszechnienieniowym modelem uczestnictwa i/lub modelem animacji kultury.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu Uniwersytetu Otwartego na UAM i potwierdzeniu osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia uczestnik potrafi:

w zakresie wiedzy – zdefiniować kulturę i politykę kulturalną posługując się wybranymi teoriami je opisującymi.

w zakresie kompetencji społecznych – scharakteryzować odmienności i cechy wspólne polityki kulturalnej państwa i samorządów. Dokonać opisania cech konstytuujących realizowanie polityki kulturalnej w Polsce. Poszerzyć posiadane i zastosować praktycznie nabyte kompetencje społeczne poprzez subiektywnie-racjonalne wybory indywidualne uczestnika Uniwersytetu rozumianego członkiem społeczeństwa.

w zakresie umiejętności - przygotować do aktywnego uczestnictwa w kulturze, do racjonalnych wyborów ofert kulturowych grup, organizacji i instytucji kulturalnych i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi specjalistami w dziedzinie polityki kulturalnej.

Metody pracy

Ćwiczenia obejmują wprowadzenie teoretyczne do praktycznych działań grupy, co jest uzupełnione prezentacjami multimedialnymi.

Analiza fragmentów wybranych tekstów opisujących problematykę polityki kulturalnej oraz aktów prawa stanowionego.

Wspólnie wymiana przez uczestników posiadanych doświadczeń w kulturze i nabytych kompetencji kulturowych. Konfrontacja ich z grupą.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów