Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Polityka spójności- czyli dlaczego i jak środki UE zmieniają przestrzeń Polski

Prowadzący: prof. Paweł Churski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 17:00 - 18:30
2. środa 21.03.2018 17:00 - 18:30
3. środa 28.03.2018 17:00 - 18:30
4. środa 4.04.2018 17:00 - 18:30
5. środa 11.04.2018 17:00 - 18:30
6. środa 18.04.2018 17:00 - 18:30
7. środa 25.04.2018 17:00 - 18:30
8. środa 9.05.2018 17:00 - 18:30
9. środa 16.05.2018 17:00 - 18:30
10. środa 23.05.2018 17:00 - 18:30
11. środa 30.05.2018 17:00 - 18:30
12. środa 6.06.2018 17:00 - 18:30
13. środa 13.06.2018 17:00 - 18:30
14. środa 20.06.2018 17:00 - 18:30
15. środa 27.06.2018 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Głównym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki polityki spójności, czyli działań interwencyjnych podejmowanych w celu kształtowania procesu rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni. Wykład oprócz przedstawienia elementarnych podstaw teoretycznych z zakresu polityki spójności ma na celu uporządkowanie wiedzy słuchaczy odnoszącej się do  problematyki współczesnych zmian obserwowanych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wynikających ze zmiany ustroju politycznego, transformacji gospodarki w Polsce oraz procesu integracji Polski z UE. W celu kształtowania umiejętności praktycznych związanych z właściwą interpretacją przebiegu i uwarunkowań omawianych zagadnień zachodzące procesy i prawidłowości prezentuje się na przykładzie przemian rozwoju i polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce. W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na sposób i efekty wykorzystania środków europejskich w realizacji działań polityki spójności w Polsce.  Student po ukończeniu przedmiotu rozumie problematykę polityki spójności, zna jej podstawy prawne i organizacyjne oraz posiada podstawowe umiejętności z zakresu jej programowania, realizacji oraz monitoringu.

Tematyka kursu

TK_01

Z czego wynikają różnice w poziomie rozwoju, czyli rozwój regionalny – systematyzacja podstawowych pojęć

TK_02

Czy trzeba sterować procesami rozwoju w przestrzeni, czyli rozwój regionalny a polityka spójności

TK_03

Kiedy i dlaczego Wspólnota Europejska rozpoczęła interwencje w procesy rozwoju w przestrzeni, czyli geneza i przemiany polityki spójności UE

TK_04

Jak zaplanowano i zrealizowano działania interwencyjne, czyli polityka spójności UE 2007-2013 i 2014-2020

TK_05

Dlaczego i jak pomagano Polsce w jej rozwoju, czyli systematyzacja programów pomocowych w Polsce po 1990r. i konsekwencji przestrzennych ich interwencji

TK_06

Początki drogi…, czyli polska polityka regionalna lat dziewięćdziesiątych

TK_07

Okres przedakcesyjny, czyli model polskiej polityki regionalnej 2000 – 2004 i jego realizacja

TK_08

Kultura maksymalizacji absorpcji, czyli model polskiej polityki regionalnej 2004-2006 i jego realizacja

TK_09

Czy można połączyć własne cele rozwojowe z celami UE, czyli model polskiej polityki spójności  2007-2013 i jego realizacja

TK_10

Dobra zmiana…, czyli przemiany modelu polskiej polityki spójności 2014-2020 i kierunki dalszych przemian po 2020r.

Efekty kształcenia

EK_01

Potrafi właściwie zastosować do interpretacji pojęcia z zakresu rozwoju regionalnego

TK_01

EK_02

Zna relacje między rozwojem regionalnym a polityką regionalną i potrafi je wykorzystać do interpretacji kierunków działań polityki rozwoju

TK_02

EK_03

Rozumie i potrafi usystematyzować genezę, podstawy prawne oraz zasady unijnej polityki spójności

TK_03

TK_04

EK_04

Potrafi dokonać systematyzacji programów pomocowych w Polsce po 1990r. i wskazać konsekwencje przestrzenne ich interwencji

TK_05

EK_05

Zna genezę, podstawy prawne oraz zasady polskiej polityki spójności

TK_06

EK_06

Zna i rozumie zasady dostępu do funduszy strukturalnych w Polsce

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

EK_07

Potrafi określić i właściwie zinterpretować modele polskiej polityki regionalnej w każdym z okresów programowania: 2000-2004; 2004-2006; 2007-2013; 2014-2020

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

EK_08

Potrafi wskazać na najważniejsze tendencje determinujące przyszłość polskiej polityki regionalnej

TK_10

Metody pracy

Wykład ilustrowany prezentacją, konwersatorium.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.