Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Polityka spójności- czyli dlaczego i jak środki UE zmieniają przestrzeń Polski

Prowadzący: prof. Paweł Churski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 14.03.2018 17:00 - 18:30
2. środa 21.03.2018 17:00 - 18:30
3. środa 28.03.2018 17:00 - 18:30
4. środa 4.04.2018 17:00 - 18:30
5. środa 11.04.2018 17:00 - 18:30
6. środa 18.04.2018 17:00 - 18:30
7. środa 25.04.2018 17:00 - 18:30
8. środa 9.05.2018 17:00 - 18:30
9. środa 16.05.2018 17:00 - 18:30
10. środa 23.05.2018 17:00 - 18:30
11. środa 30.05.2018 17:00 - 18:30
12. środa 6.06.2018 17:00 - 18:30
13. środa 13.06.2018 17:00 - 18:30
14. środa 20.06.2018 17:00 - 18:30
15. środa 27.06.2018 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Głównym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki polityki spójności, czyli działań interwencyjnych podejmowanych w celu kształtowania procesu rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni. Wykład oprócz przedstawienia elementarnych podstaw teoretycznych z zakresu polityki spójności ma na celu uporządkowanie wiedzy słuchaczy odnoszącej się do  problematyki współczesnych zmian obserwowanych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wynikających ze zmiany ustroju politycznego, transformacji gospodarki w Polsce oraz procesu integracji Polski z UE. W celu kształtowania umiejętności praktycznych związanych z właściwą interpretacją przebiegu i uwarunkowań omawianych zagadnień zachodzące procesy i prawidłowości prezentuje się na przykładzie przemian rozwoju i polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce. W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na sposób i efekty wykorzystania środków europejskich w realizacji działań polityki spójności w Polsce.  Student po ukończeniu przedmiotu rozumie problematykę polityki spójności, zna jej podstawy prawne i organizacyjne oraz posiada podstawowe umiejętności z zakresu jej programowania, realizacji oraz monitoringu.

Tematyka kursu

TK_01

Z czego wynikają różnice w poziomie rozwoju, czyli rozwój regionalny – systematyzacja podstawowych pojęć

TK_02

Czy trzeba sterować procesami rozwoju w przestrzeni, czyli rozwój regionalny a polityka spójności

TK_03

Kiedy i dlaczego Wspólnota Europejska rozpoczęła interwencje w procesy rozwoju w przestrzeni, czyli geneza i przemiany polityki spójności UE

TK_04

Jak zaplanowano i zrealizowano działania interwencyjne, czyli polityka spójności UE 2007-2013 i 2014-2020

TK_05

Dlaczego i jak pomagano Polsce w jej rozwoju, czyli systematyzacja programów pomocowych w Polsce po 1990r. i konsekwencji przestrzennych ich interwencji

TK_06

Początki drogi…, czyli polska polityka regionalna lat dziewięćdziesiątych

TK_07

Okres przedakcesyjny, czyli model polskiej polityki regionalnej 2000 – 2004 i jego realizacja

TK_08

Kultura maksymalizacji absorpcji, czyli model polskiej polityki regionalnej 2004-2006 i jego realizacja

TK_09

Czy można połączyć własne cele rozwojowe z celami UE, czyli model polskiej polityki spójności  2007-2013 i jego realizacja

TK_10

Dobra zmiana…, czyli przemiany modelu polskiej polityki spójności 2014-2020 i kierunki dalszych przemian po 2020r.

Efekty kształcenia

EK_01

Potrafi właściwie zastosować do interpretacji pojęcia z zakresu rozwoju regionalnego

TK_01

EK_02

Zna relacje między rozwojem regionalnym a polityką regionalną i potrafi je wykorzystać do interpretacji kierunków działań polityki rozwoju

TK_02

EK_03

Rozumie i potrafi usystematyzować genezę, podstawy prawne oraz zasady unijnej polityki spójności

TK_03

TK_04

EK_04

Potrafi dokonać systematyzacji programów pomocowych w Polsce po 1990r. i wskazać konsekwencje przestrzenne ich interwencji

TK_05

EK_05

Zna genezę, podstawy prawne oraz zasady polskiej polityki spójności

TK_06

EK_06

Zna i rozumie zasady dostępu do funduszy strukturalnych w Polsce

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

EK_07

Potrafi określić i właściwie zinterpretować modele polskiej polityki regionalnej w każdym z okresów programowania: 2000-2004; 2004-2006; 2007-2013; 2014-2020

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

EK_08

Potrafi wskazać na najważniejsze tendencje determinujące przyszłość polskiej polityki regionalnej

TK_10

Metody pracy

Wykład ilustrowany prezentacją, konwersatorium.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów