Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polska- słowiańska, europejska

Prowadzący: dr Artur Stęplewski, dr Wojciech Jóźwiak, dr hab. Joanna Rękas


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 17:00 - 18:30
2. środa 7.11.2018 17:00 - 18:30
3. środa 21.11.2018 17:00 - 18:30
4. środa 5.12.2018 17:00 - 18:30
5. środa 19.12.2018 17:00 - 18:30
6. środa 9.01.2019 17:00 - 18:30
7. środa 23.01.2019 17:00 - 19:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnicy kursu zapoznają się z problematyką dwuaspektowego rozwoju kultury polskiej – korzeni słowiańskich i zachodnioeuropejskich inspiracji. Polska w tym aspekcie stanowi podstawę do zrekonstruowania fenomenu słowiańskości i ukazania szerokiego tła najbliższych sąsiadów oraz tego, co wspólne i co dzieli. W kręgu zainteresowania znajdują się relacje z Rosją, Bułgarią i Bałkanami zachodnimi oraz Europą zachodnią i Turcją.

Odpowiedzi na te pytania znajdą się w cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. Z różnych perspektyw: historycznej, literackiej, językoznawczej, kulturowej przedstawią oni najważniejsze aspekty życia Słowian, autostereotypów, relacji z sąsiadami.

Tematyka kursu

  1. Wspólnota słowiańska – prawda i mity
  2. Od prasłowiańszczyzny do języka polskiego (na tle porównawczym)
  3. Zachodnie wzory, słowiańska treść – literatura romantyzmu
  4. Kultura popularna, czyli narodowa
  5. Wzajemne wpływy słowiańskie
  6. Słowiańszczyzna wobec obcych
  7. Słowianie wobec siebie.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

potrafi zreferować koncepcje kulturowe

posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii i geopolityki Słowiańszczyzny

potrafi wyjaśnić związki Słowiańszczyzny z europejskim dziedzictwem kulturowym oraz religijnym

rozumie problematykę tożsamości kulturowej, narodowej i religijnej Słowian

konstruuje wypowiedzi ustne w formie głosu w dyskusji

zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia oraz zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi, społecznymi i w sferze wytworów ludzkiej myśli, a ponadto w określonych dziedzinach w szerszym zakresie wybrane fakty, pojęcia i zależności

potrafi uczyć się w części samodzielnie pod kierunkiem w zorganizowanej formie

jest gotów do przynależenia do wspólnot różnego rodzaju, funkcjonowania w różnych rolach społecznych oraz podejmowania podstawowych powinności z tego wynikających.

Metody pracy

Metoda podająca (akroamatyczna): wykład z prezentacjami PowerPoint, projekcje filmów i nagrań piosenek (Youtube)

Metoda poszukująca (erotematyczna): ćwiczenia związane z interpretacją tekstów i/lub dyskusje problemowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.