Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Polski jazz. Historia i krytyka

Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Wieczorek


Liczba godzin: 26


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 18:00 - 19:30
2. piątek 27.03.2020 18:00 - 19:30
3. piątek 3.04.2020 18:00 - 19:30
4. piątek 17.04.2020 18:00 - 19:30
5. piątek 24.04.2020 18:00 - 19:30
6. piątek 8.05.2020 18:00 - 19:30
7. piątek 15.05.2020 18:00 - 19:30
8. piątek 22.05.2020 18:00 - 19:30
9. piątek 29.05.2020 18:00 - 19:30
10. piątek 5.06.2020 18:00 - 19:30
11. piątek 12.06.2020 18:00 - 19:30
12. piątek 19.06.2020 18:00 - 19:30
13. piątek 26.06.2020 18:00 - 19:30

Wydział Historyczny
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

– przekazanie uczestnikom kursu ogólnej wiedzy o polskim jazzie i jego odrębności, a także jego związkach z jazzem światowym i z przemianami społeczno-politycznymi w Polsce;

– zapoznanie uczestników z pojęciami, zjawiskami, cechami i technikami właściwymi dla poszczególnych faz oraz nurtów w obrębie polskiego jazzu;

– przedstawienie uczestnikom najważniejszych postaci w polskim jazzie, wraz z objaśnieniem założeń estetycznych i warsztatowych ich twórczości;

– zapoznanie uczestników z problemami krytyki jazzowej, z edukacją i ruchem wydawniczym w Polsce.

Tematyka kursu

Historiografia polskiego jazzu, problemy periodyzacji, jazz w przedwojennej Polsce, okres „katakumbowy” polskiego jazzu, rola L. Conovera i L. Tyrmanda w kształtowaniu polskiego jazzu, znaczenie Jazz Jamboree, dojrzewanie polskiego jazzu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wykorzystanie muzyki ludowej i Chopina w polskim jazzie, współczesna scena jazzowa w Polsce: nurty i osobowości, edukacja i wydawnictwa jazzowe w Polsce, polscy muzycy za granicą.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju polskiego jazzu, zna specyfikę polskiego jazzu w kontekście światowej muzyki jazzowej oraz przemian społeczno-politycznych w Polsce, rozumie odrębność i swoistość krytyki jazzowej w Polsce, potrafi wskazać na mocne i słabe strony polskiego jazzu, posiada umiejętność korzystania z różnych źródeł i mediów przekazujących wiedzę o polskim jazzie, edukacji i wydawnictwach, ma przygotowanie do zastosowania zdobytej wiedzy w działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Metody pracy

wykład (połączony z konwersatorium) z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień.  14 spotkań 2-godzinnych (90 min.)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów