Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Praca w służbach ochrony granic i urzędach celno-skarbowych

Prowadzący: dr Paweł Gondek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 12.10.2017 17:30 - 20:30
2. czwartek 19.10.2017 17:30 - 20:30
3. czwartek 26.10.2017 17:30 - 20:30
4. czwartek 9.11.2017 17:30 - 20:30
5. czwartek 23.11.2017 17:30 - 20:30
6. czwartek 7.12.2017 17:30 - 20:30
7. czwartek 14.12.2017 17:30 - 20:30
8. czwartek 4.01.2018 17:30 - 18:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z problematyką bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa jako części systemu bezpieczeństwa narodowego
 • Przedstawienie zagadnień związanych ze współpracą służb granicznych, celnych i policyjnych, a także współpracą transgraniczną służb odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
 • Praktyczne przedstawienie słuchaczom złożoności kwestii związanych z zabezpieczeniem granicy państwa (w tym zabezpieczeniem w sensie militarnym, społecznym i gospodarczym),
 • Zapoznanie słuchaczy z kwestiami przepływu przez granicę towarów i osób
 • Opis procesu rekrutacji do takich służb, jak: Straż Graniczna, Służba Ochrony Lotniska, Służba Celno-Skarbowa, Służby fitosanitarne.

Tematyka kursu

 1. Geneza systemów ochrony granic, granice jako kategoria interdyscyplinarna: granice w dobie transformacji, integracji i globalizacji, granice w czasie, czyli przesuwające się na mapie w zależności od uwarunkowań politycznych
 2. Analiza funkcji granic pod względem militarnym, ekonomicznym i społecznym; przenikliwość granic politycznych w warunkach integracji europejskiej; uwagi na temat polityki w warunkach nasilającej się migracji
 3. Istota funkcjonowania Straży Granicznej w III RP: ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie własności SG, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie, ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej, szczególny obowiązek: gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
 4. Krajowa Administracja Skarbowa w systemie ochrony granic Wspólnego Rynku Unii Europejskiej
 5. Służba celno-skarbowa: czynności kontrolne, nadzór podatkowy, nadzór rynku jako zadanie administracji celnej, zgłoszenia celne, wspólna polityka rolna
 6. Polska polityka bezpieczeństwa w aspekcie porozumienia z Schengen
 7. Graniczna kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna i kontrola jakości żywności
 8. Współpraca służb policyjnych i granicznych z Europejskim Urzędem Policji (Europol)
 9. Jednostki specjalne Straży Granicznej, Policji oraz taktyczne Kontroli Skarbowej

Efekty kształcenia

Słuchacz:

- opisuje system składający się na zabezpieczenie granicy państwa

- charakteryzuje strukturę i działalność służb odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony granicy państwa oraz związane z poborem podatków i ceł

- charakteryzuje współpracę międzynarodową służb granicznych

- wie, jak wygląda proces rekrutacji do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo ekonomiczne RP i UE

Metody pracy

Wykład problemowy, studium przypadku


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów