Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Praca z grupą

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 10.04.2021 9:00 - 11:15
2. sobota 17.04.2021 9:00 - 11:15
3. sobota 24.04.2021 9:00 - 11:15
4. sobota 8.05.2021 9:00 - 11:15
5. sobota 15.05.2021 9:00 - 11:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu  jest namysł nad cechami grupy i możliwością wykorzystania ich – poprzez aktywne metody pracy bazujące na potencjale grupy - dla zwiększenia efektywności pracy, szczególnie motywacji i zaangażowania uczestników i uczestniczek. 

Tematyka kursu

  1. Integracja grupy (3h)
  2. Praca z grupą w różnych fazach jej rozwoju (3h)
  3. Budowanie klimatu grupy (3h)
  4. Grupowe rytuały (3h)
  5. Motywacja i zaangażowanie w grupie (3h)

Efekty kształcenia

Uczestnik/uczestniczka kursu rozumie potrzebę pracy z grupą w celu budowania jej klimatu i wpływania na motywację i zaangażowanie jej uczestników i uczestniczek

Uczestnik/uczestniczka kursu zna i stosuje praktyczne sposoby budowania klimatu grupy i wpływania na motywację i zaangażowanie jej uczestników i uczestniczek

Literatura wykorzystana przez prowadzącą do przygotowania kursu:

Adams, K. i Galanes, G.J. (2008). Komunikacja w grupach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk.

Bruhn J. (2011). Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia. Warszawa.

Corey, M. S. i Corey, G. (2002). Grupy, metody grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa.

Gaś, Z. B. (2006.), Wybrane zagadnienia z problematyki wykluczenia społecznego. Lublin

Jaskulska S. (2016). Kreowanie doświadczeń liminalnych w szkole z wykorzystaniem metody dramy edukacyjnej. „Studia Edukacyjne”, 42.

Jaskulska S. (2017). Spotkanie dramowe zamiast szkolnej akademii. Nowe wymiary kreowanie doświadczeń rytualnych w szkole a wspieranie rozwoju adolescentów, w: Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak, A. Matysiak-Błaszczyk, Poznań.

Jaskulska S. (2018). Współczesne oblicza pedagogiki liminalnej. W stronę wspierania rozwoju młodzieży szkolnej poprzez zabawę, w: Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, red. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, W. Segiet, Dąbrowa Górnicza.

Jedliński, K. (2000). Trening interpersonalny. Warszawa.

Stets, J. E. i Burke, P. J. (2014). Social comparison in identity theory.W: Z. Križan, F. X. Gibbons (red.), Communal functions of social comparison. New York.

Szmajke A. (1996). Samoutrudnianie jako sposób autoprezentacji. Czy rzucanie kłód pod własne nogi jest skuteczną metodą wywierania korzystnego wrażenia na innych? Warszawa.

Metody pracy

Metoda warsztatowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów