Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Praktyczna nauka języka angielskiego- komunikacja ustna oraz pisemna (poziom B2)

Prowadzący: mgr Magdalena Brodziak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.11.2021 9:30 - 12:45
2. niedziela 7.11.2021 9:30 - 12:45
3. sobota 13.11.2021 9:30 - 12:45
4. niedziela 14.11.2021 9:30 - 12:45
5. sobota 27.11.2021 9:30 - 12:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie struktur grup wyrazowych, czasów oraz konstrukcji językowych będących nieodłącznym elementem wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Tematyka kursu

Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja ustna oraz pisemna (poziom B2).

  1. Powtórzenie wiadomości związanych systemem czasów i okoliczniki czasów
  2. Reporting verbs i Phrasal verbs.
  3. Mowa zależna
  4. Przyimki
  5. Zdania definiujące i niedefiniujące
  6. Prefiksy i sufiksy
  7. Konstrukcje pytające
  8. Funkcja czasowników modalnych
  9. Interpretacja anglojęzycznych tekstów źródłowych
  10. Interpretacja materiałów audio

Efekty uczenia się

Właściwa komunikacja ustna i pisemna w języku angielskim na poziomie B2 z uwzględnieniem rozwinięcia umiejętności czytania tekstów anglojęzycznych oraz rozszerzenia słownictwa. Słuchacz potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne na tematy ogólne oraz czytać ze zrozumieniem teksty ogólne. Słuchacz potrafi stosować strategie komunikacyjne podnoszące efektywność uczenia się. Słuchacz posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku angielskim z wykorzystaniem różnych źródeł. Słuchacz potrafi rozpoznać i produkować teksty w rejestrze zależnym od tematu i odbiorcy. Głównym założeniem kursu jest pozbycie się barier lingwistycznych i mentalnych studenta, które hamują jego swobodną komunikację z otoczeniem.

Metody pracy

ćwiczenia i dyskusje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.