Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Praktyczna nauka języka angielskiego- komunikacja ustna oraz pisemna (poziom średniozaawansowany)

Prowadzący: mgr Magdalena Brodziak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.03.2020 9:30 - 12:45
2. niedziela 22.03.2020 9:30 - 12:45
3. sobota 28.03.2020 9:30 - 12:45
4. niedziela 29.03.2020 9:30 - 12:45
5. sobota 4.04.2020 9:30 - 12:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przybliżenie struktur grup wyrazowych, czasów oraz konstrukcji językowych
będących nieodłącznym elementem wypowidzi ustnych i pisemnych.

Tematyka kursu

1. Powtórzenie wiadomości związanych systemem czasów i okoliczniki czasów.
2. Reporting verbs i Phrasal verbs.
3. Time linkers, czasowniki tell/say.
4. Komunikacja w przeszłości i przyszłości.
5. Prośby o radę, przepraszanie, gościnność.
6. Okresy warunkowe.
7. Pisanie tekstów wieloakapitowych i krótkich form wypowiedzi.
8. Rozwiązywanie problemów i spekulacja.
9. Parafrazowanie, priorytetyzacja i opis sytuacji.

Efekty kształcenia

Właściwa komunikacja ustna i pisemna w języku angielskim na poziomie B1
z uwzględnieniem rozwinięcia umiejętności czytania tekstów anglojęzycznych oraz rozszerzenia
słownictwa. Słuchacz potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi
ustne na tematy ogólne oraz czytać ze zrozumieniem teksty ogólne. W trakcie kursu studenci
zaznajamiają się z szerokim spektrum słownictwa, co wraz z sukcesywnym rozwojem zdolności
komunikacyjnych, co pozwala na formułowanie przejrzystych wypowiedzi. Słuchacz potrafi
stosować strategie komunikacyjne podnoszące efektywność uczenia się. Słuchacz posiada
umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku angielskim z wykorzystaniem rożnych
źródeł. Wykazuje się on umiejętnością definiowania i tłumaczenia opisowego oraz ma naturalną
wymowę. Słuchacz potrafi rozpoznać i produkować teksty w rejestrze zależnym od tematu i
odbiorcy. Głównym założeniem kursu jest pozbycie się barier lingwistycznych i mentalnych
studenta, które hamują jego swobodną komunikację z otoczeniem.

Metody pracy

ćwiczenia i dyskusje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów