Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Praktyczna nauka języka angielskiego- komunikacja ustna oraz pisemna (poziom średniozaawansowany)

Prowadzący: mgr Magdalena Brodziak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.06.2020 9:30 - 12:45
2. niedziela 21.06.2020 9:30 - 12:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przybliżenie struktur grup wyrazowych, czasów oraz konstrukcji językowych
będących nieodłącznym elementem wypowidzi ustnych i pisemnych.

Tematyka kursu

1. Powtórzenie wiadomości związanych systemem czasów i okoliczniki czasów.
2. Reporting verbs i Phrasal verbs.
3. Time linkers, czasowniki tell/say.
4. Komunikacja w przeszłości i przyszłości.
5. Prośby o radę, przepraszanie, gościnność.
6. Okresy warunkowe.
7. Pisanie tekstów wieloakapitowych i krótkich form wypowiedzi.
8. Rozwiązywanie problemów i spekulacja.
9. Parafrazowanie, priorytetyzacja i opis sytuacji.

Efekty kształcenia

Właściwa komunikacja ustna i pisemna w języku angielskim na poziomie B1
z uwzględnieniem rozwinięcia umiejętności czytania tekstów anglojęzycznych oraz rozszerzenia
słownictwa. Słuchacz potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi
ustne na tematy ogólne oraz czytać ze zrozumieniem teksty ogólne. W trakcie kursu studenci
zaznajamiają się z szerokim spektrum słownictwa, co wraz z sukcesywnym rozwojem zdolności
komunikacyjnych, co pozwala na formułowanie przejrzystych wypowiedzi. Słuchacz potrafi
stosować strategie komunikacyjne podnoszące efektywność uczenia się. Słuchacz posiada
umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku angielskim z wykorzystaniem rożnych
źródeł. Wykazuje się on umiejętnością definiowania i tłumaczenia opisowego oraz ma naturalną
wymowę. Słuchacz potrafi rozpoznać i produkować teksty w rejestrze zależnym od tematu i
odbiorcy. Głównym założeniem kursu jest pozbycie się barier lingwistycznych i mentalnych
studenta, które hamują jego swobodną komunikację z otoczeniem.

Metody pracy

ćwiczenia i dyskusje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.