Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Praktyczna wymowa jęz. angielskiego z elementami gramatyki i słownictwa: intensywne warsztaty fonetyczne (od A2)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 15.03.2018 16:45 - 18:15
3. wtorek 20.03.2018 16:45 - 18:15
4. czwartek 22.03.2018 16:45 - 18:15
5. wtorek 27.03.2018 16:45 - 18:15
6. wtorek 10.04.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 12.04.2018 16:45 - 18:15
8. wtorek 17.04.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 19.04.2018 16:45 - 18:15
10. wtorek 24.04.2018 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiała dla słuchacza, oraz zbudowanie świadomości fonetycznej i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową, a także rozbudowa gramatyki i słownictwa.

Tematyka kursu

 1. ) Akcent wyrazowy, zmiany akcentu w wyrazach pochodnych oraz frazach.

        (b) Zredukowana samogłoska schwa.

(c)  Znikające dźwięki (elizja): samogłoska  schwa.

 • Słownictwo.
 1. (a) Mocne spółgłoski wybuchowe „p”, „t” i ”k”.

(b) Jak dźwięki mogą wpływać na siebie wzajemnie (upodobnienie).

(c)  Znikające dźwięki cd.: elizja spółgłosek „t” i „d”.

 1. (a) Długa i krótka samogłoska „i”.
 • Dyftongizacja długiej samogłoski „i”.

 

 

 

 

 

 • Dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu. Mechanizm wzdłużania i skracania samogłoski poprzedzającej.
 • Jak nie zmiękczać spółgłosek przed „i”.
 • Słownictwo.
 1. (a) Dźwięczne i bezdźwięczne końcówki 

(b) „s” czy „z”?. Ortografia a wymowa.

(c) Słownictwo.

 1. (a) Spółgłoski międzyzębowe „th”.
 • Bezdźwięczne czy dźwięczne „th”? Wyrazy pochodne.
 • „t” czy „th”? Ortografia a wymowa.
 • Słownictwo.
 1. (a) Spółgłoska nosowa tylnojęzykowa.

(b) Końcówka –ing. Gramatyka i słownictwo.

 • Jak nie unosawiać angielskich samogłosek.
 1. (a) Czy każde słowo w zdaniu jest tak samo ważne? Akcent zdaniowy, rytm, formy mocne (akcentowane) i słabe (nieakcentowane).

(b) Gramatyka i słownictwo: rodzajniki, zaimki, przyimki itp. jako formy słabe we frazach oraz idiomach.

 1. Jak łączyć słowa i jak pauzować, żeby mówić płynnie.
 2. Podstawowe melodie i ich znaczenie:
 • Intonacja opadająca i intonacja wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach.
 • Intonacja opadająco-wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach. Formy grzecznościowe i
 • Gramatyka: struktura zdania.
 1. Podsumowanie i przećwiczenie umiejętności na podstawie materiału (tekstu)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student wie, że język angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny i dynamiczny. Student ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Student potrafi wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Student wie jak łączyć wyrazy i kiedy pauzować w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Student dysponuje wzbogaconą wiedzą gramatyczną i słownikową. Student ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach (rozmowa), krótkie indywidualne prezentacje ustne na podstawie przećwiczonego materiału kursowego, ćwiczenie gramatyki i słownictwa w powiązaniu ze zjawiskami fonetycznymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie ustnej: przeczytanie tekstu zawierającego elementy wymowy będących przedmiotem kursu, przećwiczonego na ostatnim spotkaniu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów