Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Praktyczna wymowa jęz. angielskiego z elementami gramatyki i słownictwa: intensywne warsztaty fonetyczne (od A2)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 20.03.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 22.03.2018 16:45 - 18:15
3. wtorek 27.03.2018 16:45 - 18:15
4. wtorek 10.04.2018 16:45 - 18:15
5. czwartek 12.04.2018 16:45 - 18:15
6. wtorek 17.04.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 19.04.2018 16:45 - 18:15
8. wtorek 24.04.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 26.04.2018 16:45 - 18:15
10. wtorek 8.05.2018 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiała dla słuchacza, oraz zbudowanie świadomości fonetycznej i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową, a także rozbudowa gramatyki i słownictwa.

Tematyka kursu

 1. ) Akcent wyrazowy, zmiany akcentu w wyrazach pochodnych oraz frazach.

        (b) Zredukowana samogłoska schwa.

(c)  Znikające dźwięki (elizja): samogłoska  schwa.

 • Słownictwo.
 1. (a) Mocne spółgłoski wybuchowe „p”, „t” i ”k”.

(b) Jak dźwięki mogą wpływać na siebie wzajemnie (upodobnienie).

(c)  Znikające dźwięki cd.: elizja spółgłosek „t” i „d”.

 1. (a) Długa i krótka samogłoska „i”.
 • Dyftongizacja długiej samogłoski „i”.

 

 

 

 

 

 • Dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu. Mechanizm wzdłużania i skracania samogłoski poprzedzającej.
 • Jak nie zmiękczać spółgłosek przed „i”.
 • Słownictwo.
 1. (a) Dźwięczne i bezdźwięczne końcówki 

(b) „s” czy „z”?. Ortografia a wymowa.

(c) Słownictwo.

 1. (a) Spółgłoski międzyzębowe „th”.
 • Bezdźwięczne czy dźwięczne „th”? Wyrazy pochodne.
 • „t” czy „th”? Ortografia a wymowa.
 • Słownictwo.
 1. (a) Spółgłoska nosowa tylnojęzykowa.

(b) Końcówka –ing. Gramatyka i słownictwo.

 • Jak nie unosawiać angielskich samogłosek.
 1. (a) Czy każde słowo w zdaniu jest tak samo ważne? Akcent zdaniowy, rytm, formy mocne (akcentowane) i słabe (nieakcentowane).

(b) Gramatyka i słownictwo: rodzajniki, zaimki, przyimki itp. jako formy słabe we frazach oraz idiomach.

 1. Jak łączyć słowa i jak pauzować, żeby mówić płynnie.
 2. Podstawowe melodie i ich znaczenie:
 • Intonacja opadająca i intonacja wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach.
 • Intonacja opadająco-wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach. Formy grzecznościowe i
 • Gramatyka: struktura zdania.
 1. Podsumowanie i przećwiczenie umiejętności na podstawie materiału (tekstu)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student wie, że język angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny i dynamiczny. Student ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Student potrafi wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Student wie jak łączyć wyrazy i kiedy pauzować w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Student dysponuje wzbogaconą wiedzą gramatyczną i słownikową. Student ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach (rozmowa), krótkie indywidualne prezentacje ustne na podstawie przećwiczonego materiału kursowego, ćwiczenie gramatyki i słownictwa w powiązaniu ze zjawiskami fonetycznymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie ustnej: przeczytanie tekstu zawierającego elementy wymowy będących przedmiotem kursu, przećwiczonego na ostatnim spotkaniu.