Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawa człowieka w islamie- faktyczna, czy iluzoryczna ochrona?

Prowadzący: mgr Hanna Wiczanowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 13.01.2018 14:30 - 16:45
2. sobota 20.01.2018 14:30 - 16:45
3. sobota 27.01.2018 14:30 - 16:45
4. sobota 3.02.2018 14:30 - 16:45
5. sobota 10.02.2018 14:30 - 16:45
6. sobota 17.02.2018 14:30 - 16:45
7. sobota 24.02.2018 14:30 - 16:45
8. sobota 3.03.2018 14:30 - 16:45
9. sobota 10.03.2018 14:30 - 16:45
10. sobota 17.03.2018 14:30 - 16:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu omówienie mechanizmów dotyczących ochrony praw człowieka w ramach cywilizacji islamu, ze szczególnym uwzględnieniem działań arabskich i islamskich organizacji regionalnych: Ligi Państw Arabskich oraz Organizacji Współpracy Islamskiej i poszerzenie wiedzy uczestników w tym zakresie. Oprócz tego w ramach zajęć zostaną również poddane mechanizmy współpracy Unii Europejskiej ze wskazanymi organizacjami w dziedzinie rozpowszechniania demokracji, zasad praworządności i praw człowieka, z uwzględnieniem kryterium ich skuteczności. Rozważania dotyczące wspomnianych zagadnień mają posłużyć rozstrzygnięciu kwestii, czy zgodnie z twierdzeniem licznych przedstawicieli doktryny islam jako religia świadomie odrzuca konieczność ochrony praw człowieka, czy też urzeczywistnia ich ochronę według innej koncepcji niż ma to miejsce w świecie zachodnim. W ramach kursu pomocniczo zostaną omówione również fragmenty pozycji naukowych wyjaśniających niechęć cywilizacji islamu do ochrony praw człowieka w taki sposób, jak czynią to państwa zachodnie.

Tematyka kursu

Tematyka kursu:

Tematem kursu jest stosunek świata islamskiego (pod tym pojęciem należy rozumieć przede wszystkim islamskie i arabskie organizacje regionalne, tj. Ligę Państw Arabskich oraz Organizację Współpracy Islamskiej) do konieczności ochrony praw człowieka. Początkowe zajęcia posłużą omówieniu ewolucyjnego rozwoju zarówno Ligi Państw Arabskich, jak i Organizacji Współpracy Islamskiej ze szczególnym naciskiem na zmianę ich podejścia do kwestii ochrony praw człowieka. Następnie kursanci poddadzą analizie dwa podstawowe  instrumenty regionalne służące ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: Arabską Kartę Praw Człowieka (stanowiącą część dorobku Ligi Państw Arabskich), jak i Kairską Deklarację Praw Człowieka w Islamie (uchwaloną przez Organizację Współpracy Islamskiej). Podstawowe pytanie badawcze w tej części zajęć będzie sprowadzać się do ustalenia wzajemnej relacji międzynarodowego prawa praw człowieka oraz nakazów wynikających z prawa szariatu. W drugiej części kursu rozważona zostanie problematyka wzajemnej współpracy Unii Europejskiej z obiema powyższymi organizacjami w zakresie dotyczącym rozpowszechniania demokracji, zasady praworządności i praw człowieka. W tym kontekście rudymentarne będzie omówienie założeń: EU Partnership for democracy and shared prosperity with Southern Mediterranean oraz Strategic Framework and Action  Plan for Democracy and Human Rights z 2012 roku. W toku zajęć osobnego omówienia będzie wymagać kwestia konfliktu pomiędzy wolnością słowa a wolnością sumienia i wyznania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy „Szatańskich Wersetów”, jako sprawy dobitnie ujawniającej kulturową różność interesów pomiędzy Zachodem a Islamem. W tym kontekście celem zajęć będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy instrumenty ochrony praw człowieka w przyjęte w ramach cywilizacji zachodniej zapewniają wyznawcom islamu należytą ochronę przysługujących im praw. Odpowiedzi na to pytanie posłuży również analiza wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących muzułmanów.

Analiza wspomnianej tematyki będzie dokonana w oparciu o teksty dotyczące historycznych konfliktów cywilizacji europejskiej i świata islamu, która wywarła ogromny wpływ na podejście islamskich i arabskich organizacji regionalnych do kwestii ochrony praw człowieka. Analiza wspomnianych pozycji naukowych pozwoli na właściwe zrozumienie interesów obu cywilizacji, jak również popełnianych przez nie błędów we wzajemnych relacjach. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma przy tym decyzja o utworzeniu państwa Izrael na terenie Bliskiego Wschodu oraz późniejszy konflikt izraelsko-palestyński.

Efekty kształcenia

 1. Zapamiętywanie wiadomości:

Kursant:

 • identyfikuje kluczowe postanowienia Arabskiej Karty Praw Człowieka i Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka w Islamie
 • definiuje zależności pomiędzy prawem szariatu a prawami człowieka w islamskich i arabskich dokumentach ochrony praw człowieka
 • wylicza podstawowe konsekwencje Strategic Framework and Action Plan for Democracy and Human Rights dla UE, jak i świata islamu
 • określa aksjologiczne podstawy ochrony praw człowieka w doktrynie islamu
 1. Zrozumienie wiadomości:

Kursant:

 • streszcza ewolucyjną zmianę podejścia organizacji islamskich i arabskich do praw człowieka
 • wyjaśnia wpływ historycznych relacji pomiędzy Europą a islamem na podejście doktryny islamu do praw człowieka
 • ilustruje podstawowe założenia współpracy UE z arabskimi i islamskimi organizacjami regionalnymi
 • wyjaśnia wpływ sprawy „Szatańskich Wersetów” na kształt relacji cywilizacji islamskiej i cywilizacji zachodniej

 

 1. Zastosowanie w sytuacjach typowych

Kursant:

 • porównuje skuteczność ochrony praw człowieka w ramach Ligi Państw Arabskich i Organizacji Współpracy Islamskiej
 • rozwiązuje kazusy dotyczące konkretnych praw i wolności w kulturze islamskiej
 • porównuje podejście do praw człowieka w ramach cywilizacji zachodniej i doktryny islamskiej
 • stosuje posiadaną wiedzę celem wyjaśnienia wpływu prawa szariatu na skuteczność przestrzegania praw człowieka
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Kursant:

 • ocenia skuteczność mechanizmów współpracy UE z organizacjami arabskimi i islamskimi
 • analizuje wpływ wolności wypowiedzi oraz wolności sumienia i wyznania na obecny kształt relacji Islam-Zachód
 • ocenia wpływ historycznych relacji europejsko-islamskich na efektywność współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka
 • przewiduje dalszy rozwój współpracy UE z organizacjami arabskimi i islamskimi w dziedzinie praw człowieka

Metody pracy

Większość zajęć będzie przeprowadzona z wykorzystaniem elementów metody dialogu analitycznego (ang. analytical dialogue), autorstwa prof. Charlesa Szypszaka, sprowadzającej się do zadawania uczestnikom zajęć coraz to bardziej szczegółowych pytań dotyczących zarówno mechanizmów przyjętych przez regionalne organizacje arabskie i islamskie w dziedzinie ochrony praw człowieka, jak i skuteczności współpracy z Unią Europejską w tym obszarze. Metoda ta stanowi połączenie dwóch tradycyjnych metod:

 • metody problemowej, w ramach której prowadzący zadaje kursantom pytania dotyczące teoretycznego i praktycznego podejścia do praw człowieka w doktrynie islamskiej oraz współpracy w tym zakresie z Unią Europejską. W tym ostatnim kontekście istotne będzie również omówienie historycznych relacji pomiędzy kulturą europejską a światem islamu, czemu posłużą teksty wybranych przedstawicieli doktryny.
 • metody praktycznej, w ramach której kursanci samodzielnie rozwiązują praktyczne problemy tzw. kazusy dotyczące praw człowieka na podstawie tekstów Arabskiej Karty Praw Człowieka, Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka w Islamie oraz w pewnym zakresie także orzecznictwa Federalnego Sądu Szariatu w Pakistanie.

Celem rzetelnej analizy wspomnianej problematyki, istotne będzie również sięgnięcie do tekstów wybranych przedstawicieli doktryny dotyczących historycznych relacji pomiędzy kulturą europejską a cywilizacją islamu, do których należy zaliczyć m.in.: G. Anidjara, D. Saundersa, I.D. Kalmara, F. Hallidaya itp. Z tego względu istotnym elementem przeprowadzonego kursu będzie systematyczne przygotowanie studentów do zajęć, polegające w szczególności na przygotowaniu tekstów zadanych i udostępnionych przez prowadzącą. W zależności od zaangażowania kursantów, jedne z zajęć mogą zostać przeprowadzone metodą waloryzacyjną polegającą na przygotowaniu symulacji dotyczącej sprawy „Szatańskich Wersetów”, która niewątpliwie stanowi interesujący kazus z zakresu omawianej tematyki. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć, metoda podająca zostanie ograniczona do minimum. Pomimo, iż zajęcia będą prowadzone w j. polskim, mile widziane jest, aby uczestnicy znali język angielski w stopniu pozwalającym na zrozumienie tekstów, gdyż część pozycji jest dostępna jedynie w j. angielskim.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest koniecznym zakończeniem kursu. Muszą do niego podejść jedynie ci uczestnicy, którzy chcą uzyskać Świadectwo Ukończeniu Kursu. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i polegać będzie na odpowiedzi na trzy pytania otwarte, z których dwa będą dotyczyć kwestii teoretycznych, jedno zaś będzie oparte na rozpatrywanych podczas zajęć kazusach. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć, systematyczne przygotowanie do zajęć (materiały na kolejne zajęcia będą udostępniane przez prowadzącą za pomocą systemu uniwersytetu otwartego bądź też wiadomości e-mail).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów