Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Prawo i bezprawie w kosmosie-krótkie wykłady z prawa kosmicznego

Prowadzący: mgr Patrycja Magdalena Zgoła


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 23.10.2019 16:45 - 18:15
2. środa 30.10.2019 16:45 - 18:15
3. środa 6.11.2019 16:45 - 18:15
4. środa 13.11.2019 16:45 - 18:15
5. środa 20.11.2019 16:45 - 18:15
6. środa 27.11.2019 16:45 - 18:15
7. środa 4.12.2019 16:45 - 18:15
8. środa 11.12.2019 16:45 - 18:15
9. środa 18.12.2019 16:45 - 18:15
10. środa 8.01.2020 16:45 - 18:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

W ostatnich latach niezwykle wzrosło tempo rozwoju technologii kosmicznych, co przełożyło się na realizację licznych projektów mających na celu podbój przestrzeni kosmicznej oraz ciał niebieskich na nieznaną dotychczas skalę. Niewątpliwie będzie to prowadziło do wzrostu napięć i konfliktów między państwami. Tym samym wzrasta znaczenie norm regulujących korzystanie z przestrzeni kosmicznej. Międzynarodowe prawo kosmiczne jest dziedziną prawa międzynarodowego, które reguluje status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich oraz zasady działalności państw w tym specyficznym środowisku. Zadaniem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad prawnomiędzynarodowych, zarówno zwyczajowych jak i traktatowych, z  uwzględnieniem miękkiego prawa międzynarodowego (soft law), tj. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczących prawa kosmicznego.

Tematyka kursu

23.10.2019 r. – Wprowadzenie do międzynarodowego prawa kosmicznego (geneza, pojęcie, cechy).

30.10.2019 r. - Źródła międzynarodowego prawa kosmicznego i ich rozwój.

06.11.2019 r. - Definiowanie przestrzeni kosmicznej. Granica przestrzeni kosmicznej.

13.11.2019 r. - Status prawny kosmosu. Zakres jurysdykcji państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich.

20.11.2019 r. - Zasoby kosmiczne.

27.11.2019 r. - Problematyka odpadów kosmicznych.

04.12.2019 r. - Używanie przestrzeni kosmicznej. Regulacje prawne dotyczące wykorzystywania przestrzeni kosmicznej.

11.12.2019 r. - Zagrożenia wynikające z działalności kosmicznej. Odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni orbitalnej.

18.12.2019 r. - Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

08.01.2020 r. - Działania na rzecz czystej przestrzeni.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz powinien posiadać ogólną wiedzę na temat genezy i rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego, podstawowych pojęć, źródeł międzynarodowego prawa kosmicznego, zasad regulujących status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich, regulacji prawnych w zakresie działalności państw w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich oraz zagrożeń wynikających z działalności kosmicznej.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna; praca z tekstem (akty prawne).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna przygotowana przez studenta na wybrany przez niego temat z zakresu międzynarodowego prawa kosmicznego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów