Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Prawo Internetu

Prowadzący: mgr Anna Wilińska-Zelek, dr Mariusz Zelek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.01.2018 17:00 - 19:15
2. czwartek 25.01.2018 17:00 - 19:15
3. czwartek 1.02.2018 17:00 - 19:15
4. czwartek 8.02.2018 17:00 - 19:15
5. czwartek 15.02.2018 17:00 - 19:15
6. czwartek 22.02.2018 17:00 - 19:15
7. czwartek 1.03.2018 17:00 - 19:15
8. czwartek 8.03.2018 17:00 - 19:15
9. czwartek 15.03.2018 17:00 - 19:15
10. czwartek 22.03.2018 17:00 - 19:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia pozwolą studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w formie warsztatowej. Tematyka zajęć oscyluje wokół zagadnień związanych z prawem Internetu, tym samym pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do: prowadzenia e-biznesu oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.

Tematyka kursu

 • ajęcia wprowadzające do prawa internetu; omówienie problematyki „cookies”; tworzenie polityki prywatności
 • Umowa hostingu, umowa najmu wirtualnego biura
 • Tworzenie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze materiałów umieszczonych na stronie internetowej (procedura „notice and take down”)
 • Sprzedaż przez internet (w tym m.in. wybrane aspekty prawa konsumenta oraz problemy związane ze sprzedażą przez internet alkoholi, leków itp.)
 • Ochrona własności intelektualnej w internecie
 • Charakterystyka mediów elektronicznych – tworzenie sprostowania oraz oświadczenia o odpowiedniej treści i formie
 • Domeny internetowe; polubowne rozstrzyganie sporów domenowych
 • Tworzenie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych; omówienie zagadnienia „sprzedaży” danych osobowych
 • Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną
 • Tworzenie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy student:

 • rozumie jak tworzy się politykę prywatności,
 • wymienia akty prawne związane z prawem Internetu na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się umowę hostingu oraz umowę najmu wirtualnego biura,
 • wyjaśnia, jak tworzy się informację w trybie procedury „notice and take down”,
 • wyjaśnia specyfikę ochrony własności intelektualnej w internecie,
 • wyjaśnia, jak tworzy się sprostowania i oświadczenia o odpowiedniej treści i formie oraz na co należy zwrócić uwagę w mediach elektronicznych,
 • wyjaśnia: czym jest domena internetowa, jaka jest specyfika rozwiązywania sporów domenowych w trybie sądowym i arbitrażowym, wymienia akty prawne związane z funkcjonowaniem domen na poziomie krajowym i międzynarodowym, nazywa instytucje państwowe i niepaństwowe związane z rynkiem domen internetowych,
 • wyjaśnia, jak tworzy się dokumenty związane z ochroną danych osobowych,
 • wyjaśnia, jak tworzy się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

W zakresie umiejętności:

 • potrafi przygotować dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie, w szczególności:
  1. politykę prywatności,
  2. umowę hostingu
  3. umowę najmu wirtualnego biura,
  4. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

rozumie ich znaczenie dla obrotu elektronicznego;

 • charakteryzuje, w jaki sposób powinny wyglądać:
  1. wiarygodna informacja w trybie procedury „notice and take down”.
  2. wnioski o sprostowanie i oświadczenia o odpowiedniej treści i formie publikowane w internecie, tak by uwzględniły w pełni interes podmiotu, który reprezentujemy,
  3. dokumenty związane z ochroną danych osobowych, przystosowane do obrotu elektronicznego.

Metody pracy

 • podające i problemowe (wykład, anegdoty, prezentacje, objaśnianie),
 • problemowe aktywizujące (gry dydaktyczne, dyskusja tematyczna - panelowa/burza mózgów, symulacje),
 • praktyczne (kazusy, praca z tekstem prawnym, pisanie umów, regulaminów, pism)

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

W ramach zaliczenia, studenci przygotują wybrany przez siebie dokument lub umowę spośród omawianych w trakcie zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów