Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Prawo pracy dla pracodawców - nowelizacje w 2022 r.

Prowadzący: mgr Zuzanna Szymańska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 295,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 8.11.2022 18:00 - 19:30
2. wtorek 15.11.2022 18:00 - 19:30
3. wtorek 22.11.2022 18:00 - 19:30
4. wtorek 29.11.2022 18:00 - 19:30
5. wtorek 6.12.2022 18:00 - 19:30
6. wtorek 13.12.2022 18:00 - 19:30
7. wtorek 20.12.2022 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych nowelizacji, które mają wejść w życie w 2022 r. W trakcie kursu omówione zostaną: wybrane przepisy Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 (tzw.  dyrektywa informacyjna), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) wraz z projektami ustaw implementujących ww. dyrektywy, projekt ustawy wprowadzający do Kodeksu pracy pracę zdalną oraz projekt ustawy wprowadzający możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników.

Tematyka kursu

zajęcia nr 1 – nawiązanie stosunku pracy (2,5 godziny zegarowe)

 • rodzaje umów o pracę;
 • zawieranie terminowych umów o pracę – limity ilościowe i czasowe z uwzględnieniem umowy na okres próbny (w tym liczenie terminów w prawie pracy), przerwy między umowami o pracę na czas określony, odstąpienie od limitów umów terminowych (w tym klauzula „przyczyn obiektywnych”), procedura w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia;
 • zatrudnienie na zastępstwo – uwagi ogólne oraz kwestia zastępstwa pracownika, który jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków pracowniczych;
 • zakaz konkurencji w umowie o pracę;
 • umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy?
 • forma umowy o pracę – w tym zawieranie umowy o pracę na odległość;
 • obowiązki informacyjne pracodawcy;

zajęcia nr 2 – świadczenie pracy na odległość (2 godziny zegarowe)

 • praca zdalna (aktualna i projektowana regulacja) – założenia pracy zdalnej, wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie pracy, regulamin pracy zdalnej, kontrola pracownika i obowiązki BHP;
 • porównanie pracy zdalnej i telepracy;

zajęcia nr 3 – urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie (2,5 godziny zegarowe)

 • urlop macierzyński i ojcowski – zasady udzielania urlopów macierzyńskiego i ojcowskiego, wymiar, podstawy zasiłku macierzyńskiego, ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy;
 • urlop rodzicielski i wychowawczy – zasady udzielania urlopów rodzicielskiego i wychowawczego, wymiar, dzielenie urlopów na części, ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy, podstawy zasiłku;
 • nowy urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym;
 • elastyczna organizacja czasu pracy dla rodziców;

zajęcia nr 4 – kontrola i odpowiedzialność pracownika (2 godziny zegarowe 15 minut)

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia;
 • wina umyślna i nieumyślna pracownika;
 • kontrola pracownika – w tym monitoring i kontrola trzeźwości pracownika (z uwzględnieniem projektowanych zmian);
 • stosowanie kar porządkowych – w tym możliwość dokonania potrącenia wierzytelności pracodawcy ze świadczeniami należnymi pracownikowi;

zajęcia nr 5 – rozwiązanie stosunku pracy (2 godziny zegarowe)

 • wypowiedzenie umowy o pracę – zasady i forma oświadczenia, uzasadnienie wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych i niezawinionych przez pracownika – zasady i forma oświadczenia, uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę;
 • sposoby doręczenia pracownikowi oświadczenia;
 • wypowiedzenie zmieniające;
 • zakończenie stosunku pracy za porozumieniem;
 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia – zasady i forma oświadczenia, przyczyny rozwiązania stosunku pracy;
 • omówienie wybranych przyczyn rozwiązania stosunku pracy – utrata zaufania, likwidacja stanowiska, usprawiedliwiona długotrwała nieobecność pracownika;
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika a ustawa o zwolnieniach grupowych.

Efekty uczenia się

 • znajomość regulacji dotyczących nawiązania i zakończenia stosunku pracy, w szczególności znajomość form prawnych składanych oświadczeń, terminowych aspektów umów o pracę, przyczyn zakończenia stosunku pracy;
 • umiejętność wyboru właściwego rodzaju umowy o pracę;
 • znajomość aktualnej i projektowanej regulacji dotyczących pracy świadczonej na odległość, w szczególności znajomość wymogów organizacyjnych stawianych pracodawcom w tym zakresie;
 • znajomość regulacji dotyczących uprawnień rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie wymiaru urlopów dla rodziców;
 • znajomość regulacji dotyczących odpowiedzialności materialnej pracownika;
 • umiejętność odróżnienia winy umyślnej i nieumyślnej na gruncie prawa pracy;
 • znajomość regulacji dotyczących kontroli pracownika przez pracodawcę i kar porządkowych stosowanych przez pracodawcę wobec pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji w zakresie kontroli trzeźwości pracownika;
 • dostrzeżenie i zrozumienie różnic pomiędzy aktualnymi a nowelizowanymi przepisami prawa pracy dotyczącymi danej instytucji.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne w formie krótkich kazusów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów