Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Prawo pracy- nowelizacje

Prowadzący: mgr Zuzanna Szymańska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 295,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2023 18:00 - 20:15
2. wtorek 11.04.2023 18:00 - 20:15
3. wtorek 18.04.2023 18:00 - 20:15
4. wtorek 25.04.2023 18:00 - 20:15
5. wtorek 9.05.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych nowelizacji, które mają wejść w życie w 2022 r. W trakcie kursu omówione zostaną: wybrane przepisy Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 (tzw.  dyrektywa informacyjna), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) wraz z projektami ustaw implementujących ww. dyrektywy, projekt ustawy wprowadzający do Kodeksu pracy pracę zdalną oraz projekt ustawy wprowadzający możliwość przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników. Przedmiot kursu może podlegać nieznacznym zmianom w zależności od stanu prawnego.

Tematyka kursu

zajęcia nr 1 – nawiązanie stosunku pracy

 • rodzaje umów o pracę;
 • zawieranie terminowych umów o pracę – limity ilościowe i czasowe z uwzględnieniem umowy na okres próbny (w tym liczenie terminów w prawie pracy), przerwy między umowami o pracę na czas określony, odstąpienie od limitów umów terminowych (w tym klauzula „przyczyn obiektywnych”), procedura w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia;
 • zatrudnienie na zastępstwo – uwagi ogólne oraz kwestia zastępstwa pracownika, który jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków pracowniczych;
 • zakaz konkurencji w umowie o pracę;
 • umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy?
 • forma umowy o pracę – w tym zawieranie umowy o pracę na odległość;
 • obowiązki informacyjne pracodawcy;

zajęcia nr 2 – świadczenie pracy na odległość

 • praca zdalna (aktualna i projektowana regulacja) – założenia pracy zdalnej, wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie pracy, regulamin pracy zdalnej, kontrola pracownika i obowiązki BHP;

zajęcia nr 3 – urlopy i inne uprawnienia rodzicielskie

 • urlop macierzyński i ojcowski – zasady udzielania urlopów macierzyńskiego i ojcowskiego, wymiar, podstawy zasiłku macierzyńskiego, ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy;
 • urlop rodzicielski i wychowawczy – zasady udzielania urlopów rodzicielskiego i wychowawczego, wymiar, dzielenie urlopów na części, ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy, podstawy zasiłku;
 • nowy urlop opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym;
 • elastyczna organizacja czasu pracy dla rodziców;

zajęcia nr 4 – kontrola i odpowiedzialność pracownika

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia;
 • wina umyślna i nieumyślna pracownika;
 • kontrola pracownika – w tym monitoring i kontrola trzeźwości pracownika (z uwzględnieniem projektowanych zmian);
 • stosowanie kar porządkowych – w tym możliwość dokonania potrącenia wierzytelności pracodawcy ze świadczeniami należnymi pracownikowi;

zajęcia nr 5 – rozwiązanie stosunku pracy

 • wypowiedzenie umowy o pracę – zasady i forma oświadczenia, uzasadnienie wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych i niezawinionych przez pracownika – zasady i forma oświadczenia, uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę;
 • sposoby doręczenia pracownikowi oświadczenia;
 • wypowiedzenie zmieniające;
 • zakończenie stosunku pracy za porozumieniem;
 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia – zasady i forma oświadczenia, przyczyny rozwiązania stosunku pracy;
 • omówienie wybranych przyczyn rozwiązania stosunku pracy – utrata zaufania, likwidacja stanowiska, usprawiedliwiona długotrwała nieobecność pracownika;
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika a ustawa o zwolnieniach grupowych.

Efekty uczenia się

 • znajomość regulacji dotyczących nawiązania i zakończenia stosunku pracy, w szczególności znajomość form prawnych składanych oświadczeń, terminowych aspektów umów o pracę, przyczyn zakończenia stosunku pracy;
 • umiejętność wyboru właściwego rodzaju umowy o pracę;
 • znajomość aktualnej i projektowanej regulacji dotyczących pracy świadczonej na odległość, w szczególności znajomość wymogów organizacyjnych stawianych pracodawcom w tym zakresie;
 • znajomość regulacji dotyczących uprawnień rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie wymiaru urlopów dla rodziców;
 • znajomość regulacji dotyczących odpowiedzialności materialnej pracownika;
 • umiejętność odróżnienia winy umyślnej i nieumyślnej na gruncie prawa pracy;
 • znajomość regulacji dotyczących kontroli pracownika przez pracodawcę i kar porządkowych stosowanych przez pracodawcę wobec pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji w zakresie kontroli trzeźwości pracownika;
 • dostrzeżenie i zrozumienie różnic pomiędzy aktualnymi a nowelizowanymi przepisami prawa pracy dotyczącymi danej instytucji.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne w formie krótkich kazusów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.