Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Prezentacja multimedialna po angielsku (B2)

Prowadzący: mgr Danuta Furszpaniak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 27.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 4.04.2022 17:15 - 18:45
2. poniedziałek 11.04.2022 17:15 - 18:45
3. poniedziałek 25.04.2022 17:15 - 18:45
4. poniedziałek 9.05.2022 17:15 - 18:45
5. poniedziałek 16.05.2022 17:15 - 18:45
6. poniedziałek 23.05.2022 17:15 - 18:45
7. poniedziałek 30.05.2022 17:15 - 18:45
8. poniedziałek 6.06.2022 17:15 - 18:45
9. poniedziałek 13.06.2022 17:15 - 18:45
10. poniedziałek 20.06.2022 17:15 - 18:45

Studium Językowe UAM
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ukierunkowany jest na doskonalenie sprawności opracowania i przekazu  prezentacji multimedialnej w języku angielskim. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak zainteresować nią odbiorcę, pozostać z nim w relacji dialogu i osiągnąć założony cel wystąpienia.  Poznają także metody swobodnej komunikacji w sytuacjach stresujących oraz formy dyskusji prowadzących do rozwiązania konkretnego problemu.

Tematyka kursu

.   Ustalenie płaszczyzn rozwoju kompetencji w czasie kursu

 • Organizacja treści prezentacji oraz jej wizualizacja na slajdach
 • Przekonujący przekaz treści w języku angielskim jako obcym
 • Radzenie sobie z tremą i brakiem pewności siebie w relacji z publicznością
 1. Mocny start - autoprezentacja i przyciągnięcie uwagi odbiorcy
 • Nawiązanie interakcji z publicznością
 • Zindywidualizowana autoprezentacja w kontekście tematyki prezentacji
 • Wykorzystanie środków językowych w celu utrzymania uwagi odbiorcy
 1. Frazy porządkujące treść prezentacji i dostosowujące ją do potrzeb publiczności
 • Profesjonalne rozwinięcie tematu i wywierające wrażenie zakończenie prezentacji
 • Użycie języka potocznego i literackiego w prezentacji
 • Nabycie sprawności płynnego prezentowania w języku angielskim
 1. Siła retoryczna środków artystycznego obrazowania
 • Tworzenie nowych treści przez analogię z perspektywy naukowca, artysty i humorysty
 • Przykłady celowego użycia środków retorycznych w prezentacji multimedialnej
 • Tworzenie oryginalnej wizualizacji o charakterze perswazyjnym
 1. Planowanie prezentacji z punktu widzenia myślenia krytycznego
 • Plan prezentacji obejmujący osiągnięcie celu i realizację oczekiwań jej odbiorcy
 • Podsumowanie zasad tworzenia prezentacji multimedialnej
 • Sposób oceny prezentacji multimedialnej
 1. Dwuznaczność przekazu w wystąpieniach prezydenckich i jej konsekwencje
 • Przejęzyczenia i wielka polityka
 • Gra na skojarzeniach
 • Wzbudzenie empatii
 1. Sposoby odpowiadania na pytania trudne i radzenia sobie ze stresem
 • Streszczenie, odzwierciedlenie i poproszenie o powtórzenie pytania
 • Błędy popełniane przez prezenterów odpowiadających na pytania
 • Ćwiczenia praktyczne w celu nabrania pewności siebie
 1. Przedstawienie własnej 4-5 minutowej prezentacji
 • Symulacja sesji konferencyjnej
 • Przedstawienie własnej prezentacji, aby poznać własne atuty i świadomie wykorzystać je w następnych prezentacjach
 • Wspólna refleksja nad różnymi stylami prezentowania i obszarami rozwoju umiejętności prezenterskich
 1. Mowa ciała jako dopełnienie przekazu werbalnego i multimedialnego.
 • Kulturowe aspekty mowy ciała i dress code
 • Najczęściej stosowane gesty przez prezenterów i popełniane błędy
 • Ćwiczenia mające na celu zindywidualizowanie mowy ciała i nabranie pewności siebie
 1. Kreatywne formy dyskusji lub temat zaproponowany przez grupę.  
 • Adaptacja dyskusji Walta Disneya i Open Space
 • Temat zaproponowany przez uczestników zajęć

Podsumowanie kursu przez uczestników w kontekście oczekiwań rozwoju kompetencji sformułowanych na początku kursu

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- będzie potrafił napisać i przedstawić prezentację w języku angielskim używając struktury oraz słownictwa typowego dla tego gatunku wypowiedzi;

- będzie potrafił zwizualizować treść prezentacji w sposób przyciągający uwagę odbiorcy;

- będzie potrafił używać środków retorycznych umożliwiających osiągnięcie celu prezentowania;

- będzie potrafił przewodniczyć sesji na konferencji,

- będzie potrafił w sposób komunikatywny i płynnie wygłosić prezentację multimedialną;

- opanuje umiejętność zadawania pytań prezenterowi oraz odpowiadania na pytania trudne i niewygodne;

- będzie potrafił prowadzić dyskusję;  

- nabierze pewności siebie i lepiej będzie sobie radzić ze stresem;

- będzie rozpoznawał manipulację w prezentacjach;

- będzie potrafił wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz sprawności w praktyce akademickiej i zawodowej. 

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są w języku angielskim. Jeśli zaistnieje  konieczność, niektóre treści będą podawane w języku polskim.

Uczestnicy będą mieli możliwość: rozwoju języka angielskiego ogólnego i związanego z  wygłaszanymi prezentacjami, przedstawiania krótkich wypowiedzi, poznania i rozwinięcia własnych atutów prezenterskich, poznania i zmierzenia się z przyczynami stresu. Zostaną zastosowane zróżnicowane metody pracy:

- mini-wykład w formie prezentacji multimedialnej

- praca z tekstem i materiałami audiowizualnymi

- prezentacja multimedialna

- burza mózgów

- symulacja

- studium przypadków

- praca w parach i grupach

- dyskusja moderowana


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

napisanie quizu potwierdzającego znajomość podstawowych zwrotów używanych przez prezenterów oraz przygotowanie i przedstawienie 4-5 minutowej prezentacji multimedialnej (8-10 slajdów) wg zasad przyjętych na kursie.