Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Problem-Based Learning (metoda problemowa) w pracy i edukacji

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 8.01.2022 9:00 - 17:00
2. niedziela 9.01.2022 9:00 - 17:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Cel ogólny:

Uczenie się oparte na problemach (PBL) to metoda skoncentrowana na uczeniu się poprzez doświadczenie zdobywane w trakcie rozwiązywania otwartego problemu. PBL ma charakter praktyczny: pozwala na zdobywanie wiedzy w procesie oraz kształcenie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców i współpracowników (np. komunikacja, stosowanie definicji teoretycznych w praktyce, współpraca, krytyczne myślenie, asertywność, ciągłe doskonalenie się).

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą problemową (Problem-Based Learning) oraz wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania tej metody w pracy zawodowej i życiu codziennym.

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla:

-osób, które przekazują wiedzę i umiejętności innym (praktyków, edukatorów, nauczycieli i trenerów)

-osób, które poszukują kreatywnych metod uczenia się lub dla których tradycyjny model przyswajania wiedzy jest nieefektywny.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczestników z podstawową terminologią, założeniami oraz technikami wykorzystywanymi w metodologii PBL. Proces 7 skoków w PBL.
 • Przygotowanie uczestników do aktywnego wykorzystywania metody PBL w pracy nad tworzeniem wyzwań w projektach/edukacji.
 • Przygotowanie do definiowania potrzeb uczestników zajęć/grup projektowych.
 • Przygotowanie do pełnienia roli moderatora procesu w zgodzie z założeniami PBL.
 • Przygotowanie do wdrażania metod pracy grupowej/zespołowej w oparciu o PBL.
 • Przygotowanie do stosowania metod, narzędzi i technik w pracach grupowych w oparciu o PBL.
 • Przygotowanie do aktywnego kreowania procesów grupowych w zespołach w oparciu o PBL.
 • Opracowanie problemów dla zespołów/grup w zgodzie z założeniami PBL.
 • Tworzenie scenariuszy dla pracy metodą PBL.
 • Zapoznanie z rolą, narzędziami i technikami oceniania wspomagającego uczenie się.
 • Pogłębienie wiedzy o korzyściach wynikających z zastosowania podejścia problemowego na podstawie aktualnych wyników badań naukowych.

Tematyka kursu

Metoda problemowa (Problem-Based Learning)

Metoda PBL może być wykorzystywana zarówno w edukacji (skąd się wywodzi), jak i w każdym procesie wymagającym dochodzenia do (wspólnej i indywidualnej) wiedzy albo rozwiązań. PBL jest systemem pedagogicznym i podejściem dydaktycznym skoncentrowanym wokół problematyki uczenia się. Główna idea PBL opiera się na założeniu mówiącym, że uczenie się jest procesem pracy nad wytwarzaniem głębokiego rozumienia powstającego na skutek pracy na problemie.

Bloki tematyczne:

 1. Wprowadzenie teoretyczne do metody Problem Based Learning: założenia, korzyści ze stosowania w edukacji, modele PBL, proces PBL.
 2. Problem Based Learning a inne metody: porównanie PBL z metodami project-based learning, inquiry-based learning, learning by desing, case-based learning.
 3. Potrzeby, wymagania i oczekiwania uczestników w procesie PBL.
 4. Tworzenie zespołów pracujących metodą PBL.
 5. Rola uczestnika procesu PBL i rola „tutora”.
 6. Moderowanie pracy w grupach.
 7. Metody i techniki pracy w grupach metodą PBL.
 8. Tworzenie scenariuszy zajęć metodą PBL.
 9. Analiza studiów przypadku – wcześniejsze zastosowania PBL.
 10. Analiza trudności związanych z wdrażaniem PBL: możliwości i ograniczenia metody.
 11. Ocena, ewaluacja i feedback w procesie PBL.

Praca na problemie pozwala nie tylko generować rozwiązania, lecz przede wszystkim rozwijać umiejętności pożądane we wszystkich obszarach życia (tak prywatnego, jak i zawodowego). Metoda PBL pomaga w przyswajaniu wiedzy, ułatwia współpracę w grupach oraz rozwija umiejętności komunikacyjne. Osoby, które ukończą warsztat zyskają biegłość w posługiwaniu się metodą PBL oraz możliwość sprawdzenia praktycznych implikacji założeń PBL w trakcie kursu. Uczestnictwo w warsztatach ma więc nie tylko wymiar związany z pozyskiwaniem wiedzy teoretycznej oraz praktycznej o PBL, lecz także opiera się na rozwijaniu wskazanych wyżej umiejętności u kursantów podczas procesu uczenia się o zastosowaniach PBL.

Warsztaty kierowane są do wszystkich osób, które mogą zastosować metodę PBL w nauczaniu lub pracy w grupach projektowych/zadaniowych.

Efekty uczenia się

Wiedza. Uczestnik warsztatów:

 • Definiuje podstawowe założenia metody Problem-Based Learning.
 • Charakteryzuje i porównuje różnice pomiędzy metodą problemową a innymi metodami (projektową, badawczą, studium przypadku, projektowania).
 • Opisuje najważniejsze metody pracy grupowej stosowane w perspektywie Problem-Based Learning.
 • Opisuje etapy metody Problem-Based Learning.
 • Wyjaśnia proces Problem-Based Learning..
 • Definiuje: pojęcie problemu w PBL, rusztowania w PBL (scaffolding), roli tutora w PBL, roli mentora, ewaluacji (w tym peer-review), samokształcenia, kształcenia kierowanego, mikronauczania, gry dydaktycznej, metody problemowej, metody projektowej, metody przypadków.
 • Charakteryzuje rolę uczestnika procesu PBL.
 • Charakteryzuje rolę moderatora procesu PBL (tutora).
 • Charakteryzuje metodę 7 skoków w PBL.

Umiejętności. Uczestnik warsztatów:

 • Wdraża metodę Problem-Based Learning w pracy grupowej.
 • Konstruuje scenariusze pracy w grupach metodą PBL.
 • Dobiera adekwatne i aktualne problemy.
 • Wchodzi w rolę tutora/ moderatora procesu.
 • Identyfikuje potrzeby uczestników procesu PBL oraz procesy zachodzące w grupach.
 • Ustala kryteria pracy grupowej w zgodzie z potrzebami uczestników procesu.
 • Organizuje i planuje pracę grupową z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi PLB.
 • Inicjuje procesy grupowe w zespołach pracujących metodą PBL.
 • Przeprowadza ocenę efektów procesu w zgodzie z zasadami PBL.

 

Kompetencje. Uczestnik warsztatów:

 • Kreatywnie i twórczo podchodzi do przygotowywania pracy w grupie.
 • Ma świadomość istnienia problemów związanych z pracą grupową w metodzie PBL.
 • Dostrzega relacje wynikające z dynamiki grup pracujących metodą PBL.
 • Jest zorientowany na samorozwój i ciągłe doskonalenie.
 • Zachowuje otwartość na nowe rozwiązania.
 • Wykazuje się cierpliwością i empatią jako moderator procesu PBL.
 • Troszczy się o proces uczenia się uczestników procesu PBL.
 • Zachowuje krytycyzm i ostrożność podczas wchodzenia w rolę tutora/moderatora procesu.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o różne metody: podające (max. 2 godz.), praktyczne, problemowe i eksponujące.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie zajęć dla grupy pracującej metodą PBL, które mogą być następnie wykorzystane przez uczestników w pracy zawodowej.