Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Procesy o czary na przestrzeni wieków

Prowadzący: mgr Łukasz Hajdrych


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 7.04.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 18:30
3. środa 14.04.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 18:30
5. środa 21.04.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 18:30
7. środa 5.05.2021 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 18:30
9. środa 12.05.2021 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 18:30
11. środa 19.05.2021 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 18:30
13. środa 26.05.2021 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 31.05.2021 17:00 - 18:30
15. środa 2.06.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi problemami badań nad fenomenem wczesnonowożytnych procesów o czary. W trakcie wykładów przedstawiona zostanie ewolucja zjawiska w czasie (od XV do XVIII wieku) oraz przestrzeni (centrum – Rzesza – i peryferie). Słuchaczom zostaną zaprezentowane także przemiany w badaniach nad procesami o czary na przestrzeni ostatnich 100 lat, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w polskiej historiografii problemu.

Tematyka kursu

  • Początki europejskiego polowania na czarownice: uwarunkowania społeczne i religijne;
  • Prawne podstawy polowania na czarownice;
  • Centra i peryferia: Rzeczpospolita a europejskie polowanie na czarownice;
  • Koniec europejskiego polowania na czarownice;
  • Współczesne badania nad historią procesów o czary.

Efekty kształcenia

Uczestnik zna podstawowe problemy związane z tematyką procesów o czary. Potrafi scharakteryzować zjawisko zarówno pod kątem geograficznym (centrum–peryferie), jak i chronologicznym (ewolucja zjawiska od końca średniowiecza do XVIII wieku). Słuchacz potrafi wyodrębnić specyfikę polskich procesów o czary na tle Europy: przedstawić punkty styczne oraz różnice. Zdaje sobie sprawę z różnorodności podejść interpretacyjnych we współczesnej historiografii problemu oraz przemian jakie zaszły w badaniach nad tematem na przestrzeni ostatniego wieku.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Prowadzący dopuszcza możliwość egzaminu w formie ustnej lub pisemnej (do wyboru). Egzamin ustny będzie stanowił rozmowę na temat jednej z zaproponowanych przez prowadzącego lektur. Egzamin pisemny będzie polegał na napisaniu naukowej recenzji wybranej książki dotyczącej tematyki wykładu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów