Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Projektowanie badań jakościowych

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 8.05.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 9.05.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu praktycznej umiejętności tworzenia propozycji badań jakościowych.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z etapami projektowania badań jakościowych i przygotowanie do samodzielnego tworzenia propozycji projektów badawczych opartych na jakościowych metodach badań.

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, poznają zasady formułowania, eksplikowania i uszczegóławiania problemów badawczych, a także wady i zalety podejścia jakościowego oraz towarzyszące im trudności i dylematy etyczne.

Tematyka kursu

Tematyka kursu:

Warsztaty koncentrują się na ćwiczeniu praktycznych aspektów związanych z czterema podstawowymi pytaniami zdawanymi przez badaczy:

 1. Jak zaprojektować badanie jakościowe?
 2. W jaki sposób stworzyć propozycję projektu badawczego?
 3. Jak sformułować cel badań, problem badawczy i pytania badawcze?
 4. Jakie trudności, dylematy i problemy wiążą się z projektowaniem badań jakościowych i jak je rozwiązywać (etyczne, prawne, finansowe)?

Szczegółowa tematyka:

 1. Propozycja projektu badawczego – składowe elementy, sposoby opracowywania i prezentacji.
 2. Etapy procesu badawczego – projektowanie badania jakościowego.
 3. Cel badań a problem badawczy.
 4. Typy problemów badawczych.
 5. Jak stawiać pytania badawcze?
 6. Jak formułować problem badawczy?
 7. Jak eksplikować problemy badawcze?
 8. Podejście jakościowe a podejście ilościowe – porównanie perspektyw i metod.
 9. Podejścia i paradygmaty w projektowaniu badania jakościowego.
 10. Trudności, dylematy i problemy związane z projektowaniem badania jakościowego.
 11. Etyka, wymagania prawne i finansowe w badaniach jakościowych.

Efekty kształcenia

Wiedza. Uczestnik warsztatów:

 • Definiuje podstawowe założenia metod badań jakościowych.
 • Opisuje etapy procesu badawczego.
 • Wyjaśnia różnice miedzy podejściem jakościowym i ilościowym.
 • Charakteryzuje podstawowe dylematy etyczne w badaniach jakościowych.

Umiejętności. Uczestnik warsztatów:

 • Konstruuje propozycje projektów badawczych opartych na metodologii badań jakościowych.
 • Dobiera adekwatne i aktualne problemy badawcze.
 • Formułuje problemy badawcze, stawia pytania badawcze.
 • Identyfikuje problemy związane z badaniami (w tym dylematy etyczne i prawne).
 • Przeprowadza badania zgodnie z etapami procesu badawczego.

 

Kompetencje. Uczestnik warsztatów:

 • Kreatywnie i twórczo podchodzi do przygotowywania projektu badawczego opartego o jakościowe metody badań.
 • Ma świadomość istnienia problemów związanych z projektowaniem badania.
 • Zachowuje krytycyzm i ostrożność w projektowaniu procesu badawczego.
 • Krytycznie ocenia formułowane problemy badawcze.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach:

 • Ćwiczenia z formułowania celów badań.
 • Ćwiczenia z formułowania problemów badawczych.
 • Ćwiczenia z uszczegółowiania pytań i problemów badawczych
 • Ćwiczenia pogłębiające rozumienie dylematów etycznych w badaniach jakościowych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów