Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Prowadzenie wywiadów jakościowych w badaniach użytkowników (UX)

Prowadzący: mgr Małgorzata Kubacka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 17.04.2021 10:00 - 16:00
2. niedziela 18.04.2021 10:00 - 16:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Warsztaty skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu praktycznej umiejętności przeprowadzania wywiadów z użytkownikami.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z etapami przygotowania wywiadu, tworzeniem scenariuszy wywiadu oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia wywiadu z użytkownikami w badaniach jakościowych (zadawania pytań i pozyskiwania informacji od badanych).

Uczestnicy warsztatów, poprzez liczne zadania i przykłady, zdobędą możliwość przećwiczenia praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wywiadu, poznają zasady związane z zadawaniem pytań, role badacza i badanego, wybrane rodzaje wywiadów w badaniach jakościowych, podstawowe zasady kodowania materiału badawczego. Przedstawione zostaną gotowe pytania typowe dla badań z użytkownikami, przewidywane są praktyczne ćwiczenia pomagające przeformułować oczekiwania klienta na konkretne pytania w scenariuszu wywiadu z użytkownikami.

Tematyka kursu

Warsztaty koncentrują się na ćwiczeniu praktycznych aspektów związanych z czterema podstawowymi pytaniami zdawanymi przez badaczy:

 1. Jak przeprowadzić wywiad, by uzyskać od użytkowników informacje, których poszukujemy?
 2. Jak zbudować scenariusz wywiadu, by dowiedzieć się tego, na czym nam zależy?
 3. Jak przezwyciężać trudności pojawiające się w trakcie prowadzenia wywiadów z użytkownikami?
 4. W jaki sposób zadawać pytania?
 5. Jak połączyć wywiad jakościowy i testy z użytkownikami?
 6. Jak wstępnie opracować pozyskane z wywiadu dane?

Szczegółowa tematyka:

 1. Sztuka prowadzenia wywiadu – praktyczne aspekty związane z przygotowaniem i prowadzeniem wywiadu.
 2. Wywiad jakościowy – scenariusz, nagrywanie, transkrypcja, analiza danych.
 3. Rodzaje wywiadów z użytkownikami w badaniach jakościowych.
 4. Role badacza i badanego w wywiadzie jakościowym.
 5. Etyka, wymagania prawne i finansowe w prowadzeniu wywiadów z użytkownikami.

Efekty kształcenia

Wiedza. Uczestnik warsztatów:

 • Definiuje i nazywa podstawowe rodzaje wywiadów w badaniach jakościowych (narracyjny, swobodny, pogłębiony, biograficzny) oraz pytań w wywiadach.
 • Opisuje etapy prowadzenia wywiadów.
 • Wyjaśnia różnice miedzy wywiadami standaryzowanymi, niestandaryzowanymi, ustrukturyzowanymi, nieustrukturyzowanymi.
 • Charakteryzuje podstawowe dylematy etyczne pojawiające się podczas prowadzenie i przygotowania wywiadu w badaniach jakościowych.

Umiejętności. Uczestnik warsztatów:

 • Konstruuje propozycje scenariuszy wywiadów zgodnie z zasadami metodologii badań jakościowych.
 • Stawia adekwatne pytania, potrafi wywoływać pogłębione wypowiedzi, aktywnie słucha.
 • Wchodzi w role badacza, potrafi zidentyfikować podstawowe role osoby prowadzącej wywiad.
 • Dokonuje analizy poszukiwanych informacji/problemów badawczych i zamienia je na pytania.
 • Identyfikuje problemy związane z badaniami (w tym dylematy etyczne i prawne).

 

Kompetencje. Uczestnik warsztatów:

 • Kreatywnie i twórczo podchodzi do przygotowywania wywiadu jakościowego.
 • Ma świadomość istnienia problemów związanych z projektowaniem badania.
 • Zachowuje krytycyzm i ostrożność w prowadzeniu wywiadu jakościowego.
 • Krytycznie ocenia formułowane pytania.

Metody pracy

Praca indywidualna, praca w grupach:

 • Ćwiczenia z prowadzenia wywiadu jakościowego (role badacza, typy pytań)
 • Ćwiczenia ze stawiania i formułowania pytań w wywiadzie jakościowym.
 • Ćwiczenia z przeformułowywania problemów/poszukiwanych informacji na pytania.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów