Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przemawiaj z pasją- czyli efekt

Prowadzący: mgr Hanna Wiczanowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 16.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.11.2020 11:00 - 14:15
2. sobota 14.11.2020 11:00 - 14:15
3. sobota 21.11.2020 11:00 - 14:15
4. sobota 28.11.2020 11:00 - 14:15
5. sobota 5.12.2020 11:00 - 14:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawami konstruowania oraz wygłaszania przemówień publicznych, które stanowią istotne narzędzie pracy oraz komunikowania się zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym. Istotą każdego prawidłowo przygotowanego przemówienia publicznego jest rozwiązanie konkretnego problemu konkretnej widowni, do której przemawiamy. Dlatego jeden z celów kursu stanowi przekazanie wiedzy odnośnie właściwego definiowania widowni (odbiorców) naszego przemówienia, zarządzania czasem przemówienia oraz określania jego typu i celu szczegółowego (wartość dla widowni). W dalszej kolejności kursanci nauczą się dopasowywania poszczególnych narzędzi (struktur, języka, mowy ciała, pracy głosem) do typu i celu przemówienia. Pomocnicznym celem będzie również przekazanie uczestnikom kompleksowej informacji zwrotnej odnośnie ich mocnych stron w przemawianiu oraz obszarów do poprawy, co pomoże im rozwijać posiadany potencjał oraz doskonalić poszczególne narzędzia retoryczne. Prowadząca korzysta z podręczników oraz metod organizacji Toastmasters International - organizacji kształcącej przyszłych mówców i liderów. W ramach organizacji zajęła ona 3. miejsce w półfinale Mistrzostw Polski w ewaluacjach (konstruktywnych i motywujących ocenach przemówień) oraz jest tegoroczną finalistką Mistrzostw Polski przemówień improwizowanych w j. polskim oraz uczestnikiem etapu dystryktu (5 krajów) w przemówieniach improwizowanych w j. angielskim.

Tematyka kursu

Tematem wspomnianego kursu jest proces przygotowywania oraz wygłaszanie przemówień publicznych, w taki sposób, aby efektywnie osiągnąć założony przez nas cel oraz budować więź z widownią, do której przemawiamy. Właściwie przygotowane przemówienia publiczne podwyższają naszą wiarygodność jako naukowców, pracowników, partnerów biznesowych oraz stanowiąc jedną z kluczowych kompetencji miękkich, maksymalizują nasze szanse w zarządzaniu ludźmi, pracy zespołowej oraz komunikacji z otoczeniem. W początkowej części zajęć uczestnicy poznają metody skutecznego definiowania widowni (odbiorców) naszego przemówienia, zarządzania czasem przemówienia oraz wpływu miejsca i pory naszego wystąpienia celem maksymalizacji skupienia ze strony widowni. Następnie kursanci nauczą się definiowania typu przemówienia (informacyjne, perswazyjne, inspiracyjne, rozrywkowe) oraz określania konkretnego celu szczegółowego (wartości dla widowni, czyli konkretnego problemu widowni, który ma zostać rozwiązany za pomocą naszego przemówienia). Określenie celu (wartości) stanowi fundamentalny krok w procesie przygotowania każdego przemówienia, gdyż to właśnie cel determinuje użycie dalszych narzędzi retorycznych, poczynając od struktur logicznych, poprzez język, mowę ciała, użycie pomocy wizualnych itp. Kolejnym krokiem będzie wyjaśnienie uczestnikom kursu różnych struktur logicznych, które pomogą uporządkować prezentowane treści oraz właściwego ukształtowania wstępu, rozwinięcia i zakończenia danego przemówienia. W dalszej części uczestnicy poznają także sposób, w jaki zrobić dobre pierwsze wrażenie oraz zwiększyć swoją wiarygodność jako mówcy. Zostaną oni także zaznajomieni z podstawami dobierania języka, mowy ciała, pracy głosem oraz pomocy wizualnych konkretnego przemówienia, w taki sposób, aby podkreślało to cel naszego wystąpienia, nie zaś odwracało od niego uwagę.

Warsztat zostanie okraszony licznymi ćwiczeniami praktycznymi, polegającymi na przygotowywaniu poszczególnych elementów przemówienia, a także ćwiczeniu krótkich wypowiedzi improwizowanych jako rozgrzewki przed wygłoszeniem właściwego przemówienia z możliwością otrzymania kompleksowej informacji zwrotnej (ewaluacji) od prowadzącej. Rodzaje przemówień, jakie będą analizowane podczas kursu w dużej mierze zależeć będą od indywidualnych preferencji jego uczestników. Pomocniczo kursanci otrzymają także wiedzę z zakresu efektywnego udzielania informacji zwrotnej w obszarze przemawiania publicznego, co przyczyni się do zwiększenia świadomości ich warsztatu mówcy.

Efekty kształcenia

 • Zapamiętywanie wiadomości:

Kursant:

 • identyfikuje cel szczegółowy konkretnego (w tym także własnego) przemówienia
 • definiuje cechy widowni, do której będzie przemawiać
 • wylicza podstawowe typy przemówień publicznych
 • Zrozumienie wiadomości:

Kursant:

 • rozróżnia cechy poszczególnych typów przemówień
 • ilustruje cel szczegółowy swojego przemówienia
 • wyjaśnia skuteczność danych narzędzi retorycznych w odniesieniu do celu przemówienia
 • wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na wybór konkretnej struktury

 

 • Zastosowanie w sytuacjach typowych

Kursant:

 • porównuje skuteczność dwóch wybranych narzędzi retorycznych
 • przedstawia rozwiązania dotyczące poprawy skuteczności konkretnego przemówienia
 • porównuje skuteczność osiągania celu przy zastosowaniu różnorodnych struktur logicznych
 • stosuje podstawowe techniki ewaluacyjne, celem udzielenia innym uczestnikom grupy skutecznej informacji zwrotnej

Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Kursant:

 • ocenia osiągnięcie celu ogólnego i szczegółowego w konkretnym, zaprezentowanym mu przemówienia
 • analizuje własne mocne i słabe strony w przemówieniach publicznych, celem maksymalizacji własnego potencjału
 • ocenia funkcje poszczególnych narzędzi retorycznych oraz ich wpływ na skuteczność konkretnego przemówienia.

Metody pracy

Początkowe zajęcia dotyczące definiowania widowni oraz określania celów przemówienia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elementów metody analytical dialogue, autorstwa prof. Charlesa Szypszaka oraz tradycyjnej metody problemowej, sprowadzającej się do zadawania uczestnikom zajęć coraz to bardziej szczegółowych pytań dotyczących wartości, jaką zamierzają przekazać widowni, cech odbiorców konkretnego przemówienia, znaczenia miejsca oraz czasu dla przygotowania skutecznego przemówienia. Na tym etapie kursu częste będą również tzw. burze mózgów, służące wymianie pomysłów przez uczestników. Niekiedy uczestnicy będą także proszeni o indywidualne zdefiniowanie np. celu projektowanego przemówienia.

W dalszej części zajęć przeważać będzie metoda praktyczna, polegająca na przygotowywaniu poszczególnych elementów struktury przemówienia, doborze właściwych narzędzi retorycznych oraz wygłaszania krótkich wypowiedzi improwizowanych celem oswojenia się z przemawianiem oraz przetestowania poszczególnych narzędzi retorycznych, jak również uzyskania kompleksowej informacji zwrotnej. Pod koniec zajęć zostanie wykorzystana metoda waloryzacyjna, polegająca na oglądaniu fragmentów nagranych przemówień celem analizy mocnych stron mówcy oraz wskazaniu obszarów do poprawy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest koniecznym zakończeniem kursu. Muszą do niego podejść jedynie ci uczestnicy, którzy chcą uzyskać Świadectwo Ukończeniu Kursu. Będzie on polegać na przygotowaniu przemówienia z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w toku kursu oraz wygłoszenia go przed prowadzącą oraz innymi uczestnikami kursu. Po wygłoszeniu takiego przemówienia, uczestnik otrzyma kompleksową informację zwrotną od prowadzącej oraz pozostałych uczestników zajęć. Końcowa ocena zależeć będzie od skuteczności wykorzystania narzędzi retorycznych, objaśnianych przez prowadzącą w toku zajęć oraz zaangażowania i aktywności na zajęciach.