Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Przemiany pojmowania eutanazji w kulturze europejskiej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 26.03.2021 17:00 - 18:30
2. piątek 9.04.2021 17:00 - 18:30
3. piątek 16.04.2021 17:00 - 18:30
4. piątek 23.04.2021 17:00 - 18:30
5. piątek 30.04.2021 17:00 - 18:30
6. piątek 7.05.2021 17:00 - 18:30
7. piątek 14.05.2021 17:00 - 18:30
8. piątek 21.05.2021 17:00 - 17:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zaznajomienie słuchaczy z problematyką współczesnej bioetyki i  normatywistyki (kultury normatywnej) oraz aksjolingwistyki filozoficznej na przykładzie aksjosemiotyczno-historycznych przemian i typologii rozumienia pojęcia „eutanazji” w narracji społecznej od czasów antycznych do współczesności. Uświadomienie odbiorcom przyczyn funkcjonowania obecnego, paradoksalnego znaczenia „eutanazji” w uzusie poprzez analizę istniejącego w świadomości społecznej konglomeratu przekonań o istocie i zakresie działania zwanego „eutanazją”.

Tematyka kursu

 1. Wstęp do bioetyki. Bioetyka kulturowa
 2. Wstęp do aksjolingwistyki. Teoretyczne założenia normatywnej narracji istnienia świata.
 3. Normatywistyka: determinanty 'normalności' i regulatywność kultury.
 4. Metaetyka: logiczna dyscyplina wnioskowań normatywnych
 5. Aksjosemiotyczne przemiany "eutanazji" w perspektywie kulturowo-historycznej:  periodyzacja typologiczna od antyku do współczesności. Konteksty naukowe i światopoglądowe.

5.1. Polisemia współczesnego pojmowania eutanazji. Terminologia i frazeologia. Teksty źródłowe. 

 1. Metafizyczny, aksjologiczny i prawny status eutanazji.

 6.1. Jakościowy charakter świętości życia.  Zagadnienia skorelowane:  relatywizm moralny, cierpienie a godność, personalizm i transcendentalizm humanistyczny

6.2. Paradoksy i niuanse znaczeniowe pojęcia „eutanazji” w perspektywie mitologii i semantyki chrześcijaństwa.

 1. Zagadnienie kultury umierania.

7.1. Pojęciowa identyfikacja i redefinicja "eu-tanazji".

 1. Sytuacje graniczne, wątpliwości i pytania otwarte.

Efekty kształcenia

Uświadomienie odbiorcom specyfiki, paradoksów i intelektualnych pułapek etyki. Ukazanie kształtowania się kreatywizmu  poznawczego w historii epistemologii i filozofii języka oraz tworzenia się problematyki eutanazji za sprawą społecznych działań językowych. Po kursie, słuchacz  powinien ze zrozumieniem posługiwać się rozróżnieniami pojęciowymi współczesnej bioetyki kulturowej, być kompetentny w rozumieniu niuansów znaczeniowych pojęć używanych perswazyjnie w społecznym dyskursie normatywnym oraz potrafić zidentyfikować nieprawidłowości argumentacyjne obecne w tymże dyskursie na temat eutanazji, jej typologii i pojęć skorelowanych (np. "relatywizm moralny", tzw. "cywilizacja śmierci", "człowieczeństwo", "osoba", "godność", „dystanazja”, „ortotanazja” etc), a także wskazać najważniejsze  determinanty  przemian aksjosemiotycznych w historii pojęcia "eutanazji". Nabycie wiedzy i umiejętności kwerendalnych  w zakresie tekstów źródłowych dotyczących tematu.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny (forma dialogowa); schematy koncepcyjne na diagramach; narracja w formie eseju z odwołaniami do standardowego uczestnictwa w kulturze wysokiej. Analiza typowych sytuacji aksjo-decyzyjnych oraz kazusów. Cytowania.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna (pytania otwarte lub test)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów