Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przesłuchanie - techniki wykrywania nieszczerości

Prowadzący: mgr Jagoda Dzida


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 30.03.2019 10:00 - 13:00
2. sobota 6.04.2019 10:00 - 13:00
3. sobota 13.04.2019 10:00 - 13:00
4. sobota 27.04.2019 10:00 - 13:00
5. sobota 11.05.2019 10:00 - 13:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z kryminalistyczną problematyką przesłuchania. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi przesłuchania w polskim procesie karnym, poznają podstawowe metody i rodzaje przesłuchania, a także sami wcielą się w rolę osoby przesłuchującej i przesłuchiwanej. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z metodami wykrywania kłamstwa w toku przesłuchania i sposobami oceny wiarygodności wypowiedzi. Istotnym elementem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne w zakresie wykrywania kłamstwa.

Tematyka kursu

 1. Przesłuchanie w polskim procesie karnym - podstawy prawne cele, rodzaje, metody
 2. Wiarygodność zeznań i wyjaśnień - kryteria, metody oceny
 3. Kłamstwo - definicja, rodzaje, wykrywanie, niewerbalne i werbalne symptomy kłamstwa
 4. Nieinstrumentalne techniki wykrywania kłamstwa - SVA, SCAN
 5. Nieinstrumentalne techniki wykrywania kłamstwa - SVT, BAI

Efekty kształcenia

 1. Zapamiętanie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować cele i wymienić rodzaje przesłuchania
 • Wymienić metody przesłuchania
 • Zdefiniować wiarygodność wypowiedzi i wymienić kryteria jej oceny
 • Zdefiniować kłamstwo i wyliczyć jego werbalne i niewerbalne symptomy
 • Zidentyfikować techniki wykrywania kłamstwa
 1. Zrozumienie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozróżnić rodzaje przesłuchania ze względu na osobę przesłuchiwaną
 • Streścić przebieg przesłuchania
 • Zilustrować poszczególne rodzaje kłamstwa
 • Rozróżnić pojęcia wiarygodności, szczerości i prawdziwości wypowiedzi
 • Wyjaśnić, na czym polegają poszczególne techniki wykrywania kłamstwa
 1. Zastosowanie wiedzy w sytuacjach typowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Porównać poszczególne metody przesłuchania
 • Określić rolę, jaką dla organów ścigania pełnią kryteria oceny wiarygodności zeznań
 • Określić, jakim ograniczeniom podlega wykrywanie kłamstwa na podstawie werbalnych i niewerbalnych jego symptomów
 • Rozwiązać kazus dotyczący wybranych technik wykrywania kłamstwa
 • Wybrać, która technika wykrywania kłamstwa będzie najbardziej adekwatna w danej sytuacji
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Przeanalizować, jaka metoda przesłuchania będzie najbardziej adekwatna w danej sytuacji
 • Ocenić wiarygodność zeznań zgodnie z poznanymi kryteriami oceny wiarygodności
 • Przeanalizować możliwe błędy w ocenie wiarygodności zeznań świadków
 • Przewidzieć, jaka technika wykrywania kłamstwa może być w danej sytuacji najbardziej efektywna
 • Przewidzieć, jakie mogą być ograniczenia zastosowania danej techniki wykrywania kłamstwa

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne  (w tym symulacja przesłuchania)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny