Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Przesłuchanie - techniki wykrywania nieszczerości

Prowadzący: mgr Jagoda Dzida


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 30.03.2019 10:00 - 13:00
2. sobota 6.04.2019 10:00 - 13:00
3. sobota 13.04.2019 10:00 - 13:00
4. sobota 27.04.2019 10:00 - 13:00
5. sobota 11.05.2019 10:00 - 13:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z kryminalistyczną problematyką przesłuchania. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi przesłuchania w polskim procesie karnym, poznają podstawowe metody i rodzaje przesłuchania, a także sami wcielą się w rolę osoby przesłuchującej i przesłuchiwanej. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z metodami wykrywania kłamstwa w toku przesłuchania i sposobami oceny wiarygodności wypowiedzi. Istotnym elementem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne w zakresie wykrywania kłamstwa.

Tematyka kursu

 1. Przesłuchanie w polskim procesie karnym - podstawy prawne cele, rodzaje, metody
 2. Wiarygodność zeznań i wyjaśnień - kryteria, metody oceny
 3. Kłamstwo - definicja, rodzaje, wykrywanie, niewerbalne i werbalne symptomy kłamstwa
 4. Nieinstrumentalne techniki wykrywania kłamstwa - SVA, SCAN
 5. Nieinstrumentalne techniki wykrywania kłamstwa - SVT, BAI

Efekty kształcenia

 1. Zapamiętanie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować cele i wymienić rodzaje przesłuchania
 • Wymienić metody przesłuchania
 • Zdefiniować wiarygodność wypowiedzi i wymienić kryteria jej oceny
 • Zdefiniować kłamstwo i wyliczyć jego werbalne i niewerbalne symptomy
 • Zidentyfikować techniki wykrywania kłamstwa
 1. Zrozumienie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozróżnić rodzaje przesłuchania ze względu na osobę przesłuchiwaną
 • Streścić przebieg przesłuchania
 • Zilustrować poszczególne rodzaje kłamstwa
 • Rozróżnić pojęcia wiarygodności, szczerości i prawdziwości wypowiedzi
 • Wyjaśnić, na czym polegają poszczególne techniki wykrywania kłamstwa
 1. Zastosowanie wiedzy w sytuacjach typowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Porównać poszczególne metody przesłuchania
 • Określić rolę, jaką dla organów ścigania pełnią kryteria oceny wiarygodności zeznań
 • Określić, jakim ograniczeniom podlega wykrywanie kłamstwa na podstawie werbalnych i niewerbalnych jego symptomów
 • Rozwiązać kazus dotyczący wybranych technik wykrywania kłamstwa
 • Wybrać, która technika wykrywania kłamstwa będzie najbardziej adekwatna w danej sytuacji
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Przeanalizować, jaka metoda przesłuchania będzie najbardziej adekwatna w danej sytuacji
 • Ocenić wiarygodność zeznań zgodnie z poznanymi kryteriami oceny wiarygodności
 • Przeanalizować możliwe błędy w ocenie wiarygodności zeznań świadków
 • Przewidzieć, jaka technika wykrywania kłamstwa może być w danej sytuacji najbardziej efektywna
 • Przewidzieć, jakie mogą być ograniczenia zastosowania danej techniki wykrywania kłamstwa

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne  (w tym symulacja przesłuchania)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów