Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący: mgr Szymon Bręński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 20.03.2018 18:30 - 20:00
2. wtorek 27.03.2018 18:00 - 20:00
3. wtorek 10.04.2018 18:00 - 20:15
4. wtorek 17.04.2018 18:00 - 20:00
5. wtorek 24.04.2018 18:00 - 20:15
6. wtorek 8.05.2018 18:00 - 20:15
7. wtorek 22.05.2018 18:00 - 20:15
8. wtorek 29.05.2018 18:00 - 20:15
9. wtorek 5.06.2018 18:00 - 20:15
10. wtorek 12.06.2018 18:30 - 20:00
11. wtorek 19.06.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie uczestników zajęć z założeniami psychologii behawioralnej, które znajdują swoje praktyczne zastosowanie w wychowaniu i edukacji.

Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę o czynnikach środowiskowych kształtujących zachowanie człowieka oraz o mechanizmach uczenia się odkrytych przez psychologię behawioralną. Dowiedzą się również w jaki sposób zastosować ją w praktyce edukacyjnej i wychowawczej po to, aby motywować uczniów, wspierać ich w rozwoju nowych umiejętności, wpływać na zachowania niepożądane unikając stosowania kar.

Przekazana podstawowa wiedza teoretyczna pozwoli również uczestnikom na samodzielne pogłębianie poruszanych treści w popularnej i specjalistycznej literaturze przedmiotu.

Kurs jest kierowany do osób zawodowo zajmujących się opieką i edukacją dzieci i młodzieży: nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz studentów tych kierunków, jak również rodziców, którzy poszukują alternatywy dla dotychczas stosowanych metod wychowawczych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawową wiedzę o prawach uczenia się i metodach modyfikacji zachowania stosowanych przez psychologię behawioralną. Podczas spotkań poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  • skuteczności nagród i kar,
  • efektywnego wzmacniania pożądanego zachowania,
  • rozwijania nowych zachowań,
  • funkcji zachowań niepożądanych,
  • metod redukowania zachowań niepożądanych (bez odwoływania się do kar).

Podczas kursu omówione zostaną również popularne, choć często błędnie stosowane metody motywowania i wpływu na zachowanie: ekonomia żetonowa (system punktowy), time-out, kontrakt behawioralny.

Efekty kształcenia

Uczestnik po ukończeniu kursu:

(1) Zna podstawowe pojęcia psychologii behawioralnej

(2)  Potrafi zdefiniować analizowane zachowanie w sposób pozwalający na jego obserwację i graficzne przedstawienie

(3) Potrafi wybrać i zastosować wzmocnienie dla definiowanego zachowania

(4) Zna i potrafi zastosować metody wpływu na zachowanie alternatywne wobec kary

Metody pracy

Wykład, burza mózgów, ćwiczenia w parach, praca w grupach, analiza przypadków (case study), dyskusja, prace domowe (dla chętnych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów