Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą

Prowadzący: mgr Szymon Bręński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 20.03.2018 18:30 - 20:00
2. wtorek 27.03.2018 18:00 - 20:00
3. wtorek 10.04.2018 18:00 - 20:15
4. wtorek 17.04.2018 18:00 - 20:00
5. wtorek 24.04.2018 18:00 - 20:15
6. wtorek 8.05.2018 18:00 - 20:15
7. wtorek 22.05.2018 18:00 - 20:15
8. wtorek 29.05.2018 18:00 - 20:15
9. wtorek 5.06.2018 18:00 - 20:15
10. wtorek 12.06.2018 18:30 - 20:00
11. wtorek 19.06.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie uczestników zajęć z założeniami psychologii behawioralnej, które znajdują swoje praktyczne zastosowanie w wychowaniu i edukacji.

Uczestnicy kursu zdobędą podstawową wiedzę o czynnikach środowiskowych kształtujących zachowanie człowieka oraz o mechanizmach uczenia się odkrytych przez psychologię behawioralną. Dowiedzą się również w jaki sposób zastosować ją w praktyce edukacyjnej i wychowawczej po to, aby motywować uczniów, wspierać ich w rozwoju nowych umiejętności, wpływać na zachowania niepożądane unikając stosowania kar.

Przekazana podstawowa wiedza teoretyczna pozwoli również uczestnikom na samodzielne pogłębianie poruszanych treści w popularnej i specjalistycznej literaturze przedmiotu.

Kurs jest kierowany do osób zawodowo zajmujących się opieką i edukacją dzieci i młodzieży: nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz studentów tych kierunków, jak również rodziców, którzy poszukują alternatywy dla dotychczas stosowanych metod wychowawczych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawową wiedzę o prawach uczenia się i metodach modyfikacji zachowania stosowanych przez psychologię behawioralną. Podczas spotkań poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  • skuteczności nagród i kar,
  • efektywnego wzmacniania pożądanego zachowania,
  • rozwijania nowych zachowań,
  • funkcji zachowań niepożądanych,
  • metod redukowania zachowań niepożądanych (bez odwoływania się do kar).

Podczas kursu omówione zostaną również popularne, choć często błędnie stosowane metody motywowania i wpływu na zachowanie: ekonomia żetonowa (system punktowy), time-out, kontrakt behawioralny.

Efekty kształcenia

Uczestnik po ukończeniu kursu:

(1) Zna podstawowe pojęcia psychologii behawioralnej

(2)  Potrafi zdefiniować analizowane zachowanie w sposób pozwalający na jego obserwację i graficzne przedstawienie

(3) Potrafi wybrać i zastosować wzmocnienie dla definiowanego zachowania

(4) Zna i potrafi zastosować metody wpływu na zachowanie alternatywne wobec kary

Metody pracy

Wykład, burza mózgów, ćwiczenia w parach, praca w grupach, analiza przypadków (case study), dyskusja, prace domowe (dla chętnych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny