Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia człowieka

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.01.2018 18:15 - 21:30
2. wtorek 23.01.2018 18:15 - 21:30
3. wtorek 30.01.2018 18:15 - 21:30
4. wtorek 6.02.2018 18:15 - 21:30
5. wtorek 13.02.2018 18:15 - 21:30
6. wtorek 20.02.2018 18:15 - 21:30
7. wtorek 27.02.2018 18:15 - 21:30
8. wtorek 6.03.2018 18:15 - 19:45

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej; rozwinięcie zdolności wykorzystywania kategorii teoretycznych do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i oceniania zachowań ludzi w kontekście usystematyzowanej wiedzy.

Tematyka kursu

oscyluje wokół psycho-społecznych mechanizmów regulujących zachowania ludzi i tłumaczących podstawowe sposoby interpretacji tych mechanizmów, osadzone w teoriach i koncepcjach psychologicznych. Elementy praktyczne pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań

Czym jest psychologia?

Podstawowe teorie psychologiczne.

Postawy – kształtowanie i modyfikacje.

Praktyka perswazji.

Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

Komunikacja niewerbalna.

Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

Wywieranie wpływu na ludzi. Manipulacje.

 

Kulturowe zróżnicowanie komunikacji niewerbalnej.

Czy jest możliwa komunikacja międzygatunkowa.

Klasyczne eksperymenty psychologiczne- P.Zimbardo.

Stereotypy i uprzedzenia społeczne.

Niebieskoocy- klasyka eksperymentów psychologicznych

Konformizm i samospełniające się proroctwa.

Eksperyment Stanleya Millgrama

Agresja interpersonalna.

Charakterystyka pracy grupy i proces grupowy.

Efekty kształcenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka, szczególnie tych podstawowych- jak komunikacja, konformizm czy agresja. Pozna zasady tworzenia i zwalczania stereotypów a także metody wywierania wpływu na ludzi, perswadowania i tworzenia skutecznych perswazyjnie komunikatów. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania informacji zwrotnej o swoich zachowaniach społecznych. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i terminy psychologiczne, a także obowiązujące paradygmaty.

Metody pracy

wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów