Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia człowieka- część II

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 23.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 1.04.2022 18:00 - 21:00
2. piątek 8.04.2022 18:00 - 21:00
3. piątek 15.04.2022 18:00 - 21:00
4. piątek 22.04.2022 18:00 - 21:00
5. piątek 29.04.2022 18:00 - 21:00
6. piątek 6.05.2022 18:00 - 21:00
7. piątek 13.05.2022 18:00 - 21:00

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej; rozwinięcie zdolności wykorzystywania kategorii teoretycznych do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i oceniania zachowań ludzi w kontekście usystematyzowanej wiedzy. Proponuję uczestnictwo w tym kursie po części pierwszej, choć obie części pozostają odrębnymi całościami, nie ma konieczności udziału w obu.

Tematyka kursu

oscyluje wokół psycho-społecznych mechanizmów regulujących zachowania ludzi i tłumaczących podstawowe sposoby interpretacji tych mechanizmów, osadzone w teoriach i koncepcjach psychologicznych. Elementy praktyczne pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań. Elementy praktyczne pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań socjotechnicznych w zakresie wybranych tematów.

Tematy zajęć***:    

Grupa- budowanie, funkcjonowanie i specyfika.

Procesy grupowe. Role społeczne.

Przywództwo w grupie- lider.

Typy przywódców i wyjaśnianie cech przywódczych.

Władza i zwierzchnictwo.

Ekspresja emocjonalna cz.1.

Ekspresja emocjonalna cz.2.

Stres-definiowanie i społeczne aspekty ekspresji stresu.

Radzenie sobie ze stresem.

Wypalenie zawodowe.

Atrakcyjność interpersonalna.

Atrybucje- wyjaśnianie cudzego postępowania.

Funkcjonowanie schematów poznawczych.

Altruizm i zachowania prospołeczne cz.1.

Altruizm i zachowania prospołeczne cz.2.

Efekty uczenia się

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka: radzenia sobie ze stresem i wypalenia zawodowego, atrakcyjności interpersonalnej, sposobów wyjaśniania zachowania innych ludzi. Dzięki udziałowi w kursie zrozumie też mechanizmy rządzące zachowaniami ludzkimi w grupie i pozna zasady ich moderowania i kształtowania, co obejmuje zarówno współpracę w zespole jak i przywództwo. Na podstawie zrealizowanych ćwiczeń praktycznych, uczestnicy otrzymają informacje zwrotne na temat ich funkcjonowania w grupach. Uczestnicy poznają mechanizmy uzasadniania swoich działań (atrybucje) oraz możliwe wyjaśnienia zachowań prospołecznych. Zapoznają się z wybranymi narzędziami psychologicznymi (testy, assesment center, elementy pracy warsztatowej).

Metody pracy

wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power Point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.

 

Literatura:

Aronson E. (1978) Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.

Aronson E. (1997) (red.) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.

Domachowski W. (1993). Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej. Toruń: Edytor.

Hall E. (1976). Ukryty wymiar. Warszawa: PIW.

Mika S. (1987). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.

Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zimbardo P.G., Ruch F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny