Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Psychologia człowieka. Część III

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.11.2023 19:30 - 21:45
2. czwartek 16.11.2023 19:30 - 21:45
3. czwartek 23.11.2023 19:30 - 21:45
4. czwartek 30.11.2023 19:30 - 21:45
5. czwartek 7.12.2023 19:30 - 21:45
6. czwartek 14.12.2023 19:30 - 21:45
7. czwartek 21.12.2023 19:30 - 21:45
8. czwartek 28.12.2023 19:30 - 21:45
9. czwartek 4.01.2024 19:30 - 21:45
10. czwartek 11.01.2024 19:30 - 21:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Do udziału w zajęciach zapraszam szczególnie osoby, które ukończyły Psychologię 1 oraz Psychologię 2. W czasie zajęć wykorzystuję terminologię i koncepcje z tych kursów. Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej i rozwojowej; rozwinięcie zdolności wykorzystywania kategorii teoretycznych do charakterystyki wpływu społecznego w mikrostrukturach społecznych; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i oceniania zachowań ludzi w kontekście usystematyzowanej wiedzy. Ten kurs jest oferowany w UO po raz pierwszy w 2024 roku, dlatego będą możliwe nieznaczne zmiany w treściach i tematach. W ramach kursu będą prezentowane filmy do indywidualnego obejrzenia przez uczestniczki i uczestników oraz testy psychologiczne także do samodzielnego wykonania- czas realizacji tych zadań jest uwzględniony w godzinowym rozkładzie zajęć.

 Tematyka kursu

Oscyluje wokół psycho-społecznych mechanizmów regulujących zachowania ludzi i tłumaczących podstawowe sposoby interpretacji tych mechanizmów, osadzone w teoriach i koncepcjach psychologicznych. Elementy praktyczne pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań. Elementy praktyczne pozwalają na pokazanie słuchaczom efektywnych działań socjotechnicznych w zakresie wybranych tematów.

Strach i lęk- definicje, koncepcje, funkcje

Poczucie bezpieczeństwa i akceptacja zmiany- koncepcje E.Fromma i  D.Winnicota

Poczucie bezpieczeństwa i akceptacja zmiany- w psychospołecznej stadialnej koncepcji E.H. Eriksona

Rola zabawy w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka- ujęcie psychologii rozwoju J.Piaget, L.Wygotski

Rola zabawy w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka-

ujęcia kulturowe J.Huizinga, R.Callois

Psychologiczne teorie motywacji

Rozwój moralności u ludzi- L.Kohlberg

Wpływ zwierząt na zdrowie psychiczne ludzi

Doradztwo zawodowe i psychologia

Efekty uczenia się

uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rozumienia psychospołecznych mechanizmów funkcjonowania człowieka: radzenia sobie ze stresem i wypalenia zawodowego, atrakcyjności interpersonalnej, sposobów wyjaśniania zachowania innych ludzi. Dzięki udziałowi w kursie zrozumie też mechanizmy rządzące zachowaniami ludzkimi w grupie i pozna zasady ich moderowania i kształtowania, co obejmuje zarówno współpracę w zespole, jak i przywództwo. Na podstawie zrealizowanych ćwiczeń praktycznych, uczestnicy otrzymają informacje zwrotne na temat ich funkcjonowania w grupach. Uczestnicy poznają mechanizmy uzasadniania swoich działań (atrybucje) oraz możliwe wyjaśnienia zachowań prospołecznych. Zapoznają się z wybranymi narzędziami psychologicznymi (testy, assesment center, elementy pracy warsztatowej).

Metody pracy

wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja- wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi.

 

Literatura:

Callois R. (1997). Gry i ludzie, Warszawa. Oficyna Wydawnicza Volumen

Bettelheim B. (1977). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni 

Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Zysk i S-ka. Poznań.

Fromm E. (1970). Ucieczka od wolności

Huizinga J. (2022). Homo ludens. Esej o zabawie jako elemencie kultury.

Piaget J. (1966). Studia z psychologii dziecka.

Winnicot D. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat.

Wygotski L. (1971). Wybrane prace psychologiczne. 

 

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów