Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia rozwoju człowieka

Prowadzący: dr hab. Joanna Szafran


Liczba godzin: 12


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.01.2021 9:30 - 14:30
2. niedziela 24.01.2021 9:30 - 14:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi teoriami rozwojowymi (perspektywa poznawcza i psychospołeczna)

Poznanie przez słuchaczy uwarunkowań procesu rozwoju oraz narzędzia służącego diagnostyce ilorazu rozwojowego

Przekazanie wiedzy na temat zasadniczych zmian rozwojowych (podejście holistyczne)

Tematyka kursu

Wybrane koncepcje rozwojowe – perspektywa rozwoju psycho-społecznego w koncepcji E. Eriksona oraz rozwój poznawczy wg J. Piageta

Diagnostyka ilorazu rozwojowego we wczesnym dzieciństwie

Rozwój fizyczny, poznawczy i społeczno-emocjonalny we wczesnym dzieciństwie

Zmiany rozwojowe okresu przedszkolnego, problematyka wpływu wychowawczego i zachowania trudne 

Okres wczesnoszkolny procesy poznawcze i kontekst społeczny

Adolescencja (wzrastanie ku dojrzałości) - trudne wyzwania i nowe możliwości

Efekty kształcenia

Poszerzenie wiedzy z zakresy psychologii rozwojowej (rozwój fizyczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny)

Umiejętność wykonania diagnozy rozwojowej jej interpretacja  

Zrozumienie specyfiki i uwarunkowan procesów rozwojowych

Słuchacz:

Potrafi dokonać analizy ilorazu rozwojowego w oparciu o narzędzie diagnostyczne

Potrafi określić i uzasadnić  różne aspekty zmian rozwojowych

Potrafi zdefiniować wybrane koncepcje rozwojowe i uzasadnić ich funkcjonalną użyteczność

Potrafi identyfikować potrzeby rozwojowe na każdym etapie rozwoju

Metody pracy

wykład, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (7h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny