Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa

Prowadzący: dr Karolina Appelt


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 19.03.2020 18:00 - 20:30
2. czwartek 26.03.2020 18:00 - 20:30
3. czwartek 2.04.2020 18:00 - 20:30
4. czwartek 23.04.2020 18:00 - 20:30
5. czwartek 7.05.2020 18:00 - 20:30

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o przebiegu i efektach procesu rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa (od okresu niemowlęcego do okresu szkolnego),
 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o czynnikach powodzenia i czynnikach ryzyka zakłóceń procesu rozwoju i zaburzeń funkcjonowania w kolejnych okresach rozwoju
 • Uwrażliwienie na wyzwania związane z funkcjonowaniem dziecka w różnych okresach życia, wzbudzenie refleksji wokół rozwoju własnego i innych ludzi
 • Rozwijanie kompetencji adekwatnego wspomagania dzieci w procesie rozwoju dzięki rozumieniu specyfiki procesów rozwojowych.

Tematyka kursu

Dotyczy podstawowych pojęć z obszaru psychologii  rozwoju tj.: zmiana rozwojowa, kryzys rozwojowy, charakterystyka etapów rozwoju, czynniki rozwoju

Okres niemowlęcy w rozwoju człowieka (do końca 1 roku życia):

 

 • Podstawowe zadania rozwojowe
 • Przywiązanie. Rola otoczenia społecznego w najwcześniejszym okresie rozwoju
 • Analiza obszarów zmian w niemowlęctwie i wzajemnych między nimi powiązań
 • Niemowlęctwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w stadium niemowlęcym

 

okres wczesnego dzieciństwa (2 – 3 rok życia)

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnego dzieciństwa
 • Kryzys trzeciego roku życia
 • Analiza obszarów zmian we wczesnym dzieciństwie i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wczesne dzieciństwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju we wczesnym dzieciństwie

wiek przedszkolny (3/4 – 6/7 lat)

 • Zadania rozwojowe w wieku przedszkolnym
 • Zabawa, jako najważniejsza rozwojowo forma działalności.
 • Myślenie intuicyjne i egocentryczne oraz pierwsze próby rozumienia świata
 • Analiza obszarów zmian w wieku przedszkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wiek przedszkolny jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku przedszkolnym

wiek szkolny  (6/7 – 10/12 lat)               

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnoszkolnego
 • Kryzys siódmego roku życia a gotowość szkolna
 • Gotowość do czytania, pisania i liczenia – analiza możliwości dziecka.
 • Gotowość do bycia uczniem – analiza sytuacji szkolnej
 • Dopasowanie między możliwościami dziecka a wymaganiami szkoły
 • Obniżona gotowość szkolna a ryzyko niepowodzeń szkolnych
 • Nauka, jako najważniejsza rozwojowo forma działalności w wieku szkolnym
 • Rozwój myślenia w wieku szkolnym
 • Analiza obszarów zmian w wieku szkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wiek szkolny jako wyzwanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku szkolnym

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Zna centralne zjawiska rozwoju dziecka w okresie dzieciństwa
 • Potrafi omówić czynniki warunkujące przebieg procesu rozwoju w okresie dzieciństwa
 • Potrafi rozpoznać symptomy prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu procesu rozwoju charakterystyczne dla kolejnych faz okresu dzieciństwa
 • Potrafi wskazać potencjalne trudności w pomyślnym przebiegu procesu rozwoju dziecka
 • rozumie zależności między sposobem funkcjonowania dziecka a środowiskiem społeczno-kulturowym, w którym się rozwija, rozumie mechanizmy wpływu środowiska na dziecko oraz dziecka na środowisko
 • posiada orientację w podstawowych pojęciach psychologii rozwoju człowieka oraz dostrzega możliwość praktycznego wykorzystania tej wiedzy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci
 • dostrzega konieczność zdobywania i modyfikowania posiadanej wiedzy o procesie rozwoju człowieka oraz podnoszenia swoich kompetencji w odniesieniu do wykorzystania tej wiedzy w praktyce 

Metody pracy

metoda warsztatowa – ćwiczeniowa, materiały filmowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów