Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa

Prowadzący: dr Karolina Appelt


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.05.2020 18:00 - 20:30
2. czwartek 4.06.2020 18:00 - 20:30

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o przebiegu i efektach procesu rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa (od okresu niemowlęcego do okresu szkolnego),
 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o czynnikach powodzenia i czynnikach ryzyka zakłóceń procesu rozwoju i zaburzeń funkcjonowania w kolejnych okresach rozwoju
 • Uwrażliwienie na wyzwania związane z funkcjonowaniem dziecka w różnych okresach życia, wzbudzenie refleksji wokół rozwoju własnego i innych ludzi
 • Rozwijanie kompetencji adekwatnego wspomagania dzieci w procesie rozwoju dzięki rozumieniu specyfiki procesów rozwojowych.

Tematyka kursu

Dotyczy podstawowych pojęć z obszaru psychologii  rozwoju tj.: zmiana rozwojowa, kryzys rozwojowy, charakterystyka etapów rozwoju, czynniki rozwoju

Okres niemowlęcy w rozwoju człowieka (do końca 1 roku życia):

 

 • Podstawowe zadania rozwojowe
 • Przywiązanie. Rola otoczenia społecznego w najwcześniejszym okresie rozwoju
 • Analiza obszarów zmian w niemowlęctwie i wzajemnych między nimi powiązań
 • Niemowlęctwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w stadium niemowlęcym

 

okres wczesnego dzieciństwa (2 – 3 rok życia)

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnego dzieciństwa
 • Kryzys trzeciego roku życia
 • Analiza obszarów zmian we wczesnym dzieciństwie i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wczesne dzieciństwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju we wczesnym dzieciństwie

wiek przedszkolny (3/4 – 6/7 lat)

 • Zadania rozwojowe w wieku przedszkolnym
 • Zabawa, jako najważniejsza rozwojowo forma działalności.
 • Myślenie intuicyjne i egocentryczne oraz pierwsze próby rozumienia świata
 • Analiza obszarów zmian w wieku przedszkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wiek przedszkolny jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku przedszkolnym

wiek szkolny  (6/7 – 10/12 lat)               

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnoszkolnego
 • Kryzys siódmego roku życia a gotowość szkolna
 • Gotowość do czytania, pisania i liczenia – analiza możliwości dziecka.
 • Gotowość do bycia uczniem – analiza sytuacji szkolnej
 • Dopasowanie między możliwościami dziecka a wymaganiami szkoły
 • Obniżona gotowość szkolna a ryzyko niepowodzeń szkolnych
 • Nauka, jako najważniejsza rozwojowo forma działalności w wieku szkolnym
 • Rozwój myślenia w wieku szkolnym
 • Analiza obszarów zmian w wieku szkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wiek szkolny jako wyzwanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku szkolnym

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Zna centralne zjawiska rozwoju dziecka w okresie dzieciństwa
 • Potrafi omówić czynniki warunkujące przebieg procesu rozwoju w okresie dzieciństwa
 • Potrafi rozpoznać symptomy prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu procesu rozwoju charakterystyczne dla kolejnych faz okresu dzieciństwa
 • Potrafi wskazać potencjalne trudności w pomyślnym przebiegu procesu rozwoju dziecka
 • rozumie zależności między sposobem funkcjonowania dziecka a środowiskiem społeczno-kulturowym, w którym się rozwija, rozumie mechanizmy wpływu środowiska na dziecko oraz dziecka na środowisko
 • posiada orientację w podstawowych pojęciach psychologii rozwoju człowieka oraz dostrzega możliwość praktycznego wykorzystania tej wiedzy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci
 • dostrzega konieczność zdobywania i modyfikowania posiadanej wiedzy o procesie rozwoju człowieka oraz podnoszenia swoich kompetencji w odniesieniu do wykorzystania tej wiedzy w praktyce 

Metody pracy

metoda warsztatowa – ćwiczeniowa, materiały filmowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.