Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia rozwoju dziecka- okres dzieciństwa w życiu człowieka

Prowadzący: dr Karolina Appelt


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.01.2021 18:30 - 20:00
2. wtorek 2.02.2021 18:30 - 20:00
3. wtorek 9.02.2021 18:30 - 20:00
4. wtorek 2.03.2021 18:30 - 20:00
5. wtorek 9.03.2021 18:30 - 20:00
6. wtorek 16.03.2021 18:30 - 20:00
7. wtorek 23.03.2021 18:30 - 20:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o przebiegu i efektach procesu rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa (od okresu niemowlęcego do okresu szkolnego),
 • Dostarczenie i poddanie analizie podstawowej wiedzy o czynnikach powodzenia i czynnikach ryzyka zakłóceń procesu rozwoju i zaburzeń funkcjonowania w kolejnych okresach rozwoju
 • Uwrażliwienie na wyzwania związane z funkcjonowaniem dziecka w różnych okresach życia, wzbudzenie refleksji wokół rozwoju własnego i innych ludzi
 • Rozwijanie kompetencji adekwatnego wspomagania dzieci w procesie rozwoju dzięki rozumieniu specyfiki procesów rozwojowych.

Tematyka kursu

Dotyczy podstawowych pojęć z obszaru psychologii  rozwoju tj.: zmiana rozwojowa, kryzys rozwojowy, charakterystyka etapów rozwoju, czynniki rozwoju, wspomaganie rozwoju

 

Rozwój, co to takiego, jak przebiega rozwój w okresie dzieciństwa, jak można go wspomagać

 • Zmiany rozwojowe okresu dzieciństwa
 • Kryzysy rozwojowe – dlaczego są normą w rozwoju i dlaczego są potrzebne?
 • Dzieciństwo jako czas kładzenia fundamentów – dlaczego dzieciństwo jest takie ważne?
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w dzieciństwie
 • Kultura czy natura – co ma większy wpływ?
 • Rola dorosłych we wspieraniu dzieci w rozwoju

 

Okres prenatalny i niemowlęcy w rozwoju człowieka (do końca 1 roku życia):

 

 • Podstawowe zadania rozwojowe
 • Przywiązanie. Rola otoczenia społecznego w najwcześniejszym okresie rozwoju
 • Analiza obszarów zmian w niemowlęctwie i wzajemnych między nimi powiązań
 • Niemowlęctwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów – wspieranie ufności
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w pierwszej fazie rozwoju

 

okres wczesnego dzieciństwa (2 – 3 rok życia)

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnego dzieciństwa
 • Kryzys trzeciego roku życia
 • Analiza obszarów zmian we wczesnym dzieciństwie i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wczesne dzieciństwo jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów – wspieranie autonomii
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju we wczesnym dzieciństwie

wiek przedszkolny (3/4 – 6/7 lat)

 • Zadania rozwojowe w wieku przedszkolnym
 • Zabawa, jako najważniejsza forma działalności
 • Myślenie dziecka w wieku przedszkolnym oraz pierwsze próby rozumienia świata
 • Analiza obszarów zmian w wieku przedszkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wiek przedszkolny jako wyzwanie dla rodziców i opiekunów – wspieranie inicjatywy
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku przedszkolnym

wiek szkolny  (6/7 – 10/12 lat)                

 • Zadania rozwojowe okresu wczesnoszkolnego
 • Kryzys siódmego roku życia a gotowość szkolna
 • Gotowość do czytania, pisania i liczenia – analiza możliwości dziecka
 • Gotowość do bycia uczniem – analiza sytuacji szkolnej
 • Dopasowanie między możliwościami dziecka a wymaganiami szkoły
 • Nauka, jako najważniejsza forma działalności w wieku szkolnym
 • Rozwój myślenia w wieku szkolnym
 • Analiza obszarów zmian w wieku szkolnym i wzajemnych między nimi powiązań
 • Wiek szkolny jako wyzwanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli – wspieranie poczucia kompetencji
 • Czynniki powodzenia i czynniki ryzyka rozwoju w wieku szkolnym

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • Zna centralne zjawiska rozwoju dziecka w okresie dzieciństwa
 • Potrafi omówić czynniki warunkujące przebieg procesu rozwoju w okresie dzieciństwa
 • Potrafi rozpoznać symptomy prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu procesu rozwoju charakterystyczne dla kolejnych faz okresu dzieciństwa
 • Potrafi wskazać potencjalne trudności w pomyślnym przebiegu procesu rozwoju dziecka
 • rozumie zależności między sposobem funkcjonowania dziecka a jego środowiskiem społeczno-kulturowym
 • posiada orientację w podstawowych pojęciach psychologii rozwoju człowieka oraz dostrzega możliwość praktycznego wykorzystania tej wiedzy na rzecz wspomagania rozwoju dzieci
 • dostrzega konieczność zdobywania i modyfikowania posiadanej wiedzy o procesie rozwoju człowieka oraz podnoszenia swoich kompetencji w odniesieniu do wykorzystania tej wiedzy w praktyce 

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, analiza materiałów filmowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.