Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia społeczna

Prowadzący: dr Dariusz Drążkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2017 16:45 - 20:00
2. wtorek 11.04.2017 16:45 - 20:00
3. wtorek 18.04.2017 16:45 - 20:00
4. wtorek 25.04.2017 16:45 - 20:00
5. wtorek 9.05.2017 16:45 - 20:00
6. wtorek 16.05.2017 16:45 - 20:00
7. wtorek 23.05.2017 16:45 - 20:00
8. wtorek 30.05.2017 16:45 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1) Przyswojenie podstawowych teorii, pojęć klasycznej i współczesnej psychologii społecznej, pozwalających na opis i wyjaśnianie społecznego funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi oraz aktualnych zjawisk społecznych będących udziałem i doświadczeniem człowieka żyjącego w społecznościach; 2) zaznajomienie z badaniami empirycznymi światowej i polskiej psychologii, których wyniki pozwalają lepiej zrozumieć różne procesy społeczne oraz wykształcenie praktycznych umiejętności zastosowania teorii z zakresu psychologii społecznej

Tematyka kursu

W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami psychologii społecznej: zjawiskami związanymi z przebywaniem w grupie (np. deindywiduacja), komunikacją niewerbalną (analiza kanałów i funkcji kom. niewerbalnej), autoprezentacją (jak kształtować dobre wrażenie), perswazją i manipulacją, agresją, zachowaniami prospołecznymi, stereotypami i uprzedzeniami, atrakcyjnością interpersonalną i miłością

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie: a) potrafił interpretować zjawiska społeczne w języku wybranych teorii psychologii społecznej; b) znał techniki wpływu społecznego i wiedział jak bronić się przed nimi; będzie konstruował skuteczny przekaz perswazyjny i rozpoznawał związki osobowości z manipulacjami; c) charakteryzował pojęcia i procesy opisujące grupę, jej dynamikę i strukturę; d) objaśniał teorie zachowań prospołecznych i czynniki wpływające na skłonność ludzi do pomagania innym; e) formułował interwencje redukujące agresję przeznaczone dla jednostek i grup społecznych; f) znał teorie i wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej; opisywał trójskładnikową teorię miłości i dynamikę związku; g) znał uwarunkowania uprzedzeń i sposoby ich redukcji; h) opisywał kanały i funkcje komunikacji niewerbalnej; znał podstawy skutecznej autoprezentacji

Metody pracy

prezentacje prowadzącego, czytanie literatury, ćwiczenia problemowe (np. projektowanie działań redukujących agresję), ćwiczenia z przykładami (np. rozpoznawanie manipulacji), praca z materiałami prasowymi (np. wyjaśnianie mechanizmów powstawania uprzedzeń), praca z materiałem filmowym (np. analiza komunikacji niewerbalnej), dyskusja w grupach, analiza własnych wyników z kwestionariuszy psychologicznych (np. skali makiawelizmu), ćwiczenia autoprezentacyjne z udzielaniem informacji zwrotnych (np. odnoszące się do komunikacji niewerbalnej uczestnika kursu).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test