Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Psychologia społeczna

Prowadzący: dr Dariusz Drążkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2017 16:45 - 20:00
2. wtorek 11.04.2017 16:45 - 20:00
3. wtorek 18.04.2017 16:45 - 20:00
4. wtorek 25.04.2017 16:45 - 20:00
5. wtorek 9.05.2017 16:45 - 20:00
6. wtorek 16.05.2017 16:45 - 20:00
7. wtorek 23.05.2017 16:45 - 20:00
8. wtorek 30.05.2017 16:45 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1) Przyswojenie podstawowych teorii, pojęć klasycznej i współczesnej psychologii społecznej, pozwalających na opis i wyjaśnianie społecznego funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi oraz aktualnych zjawisk społecznych będących udziałem i doświadczeniem człowieka żyjącego w społecznościach; 2) zaznajomienie z badaniami empirycznymi światowej i polskiej psychologii, których wyniki pozwalają lepiej zrozumieć różne procesy społeczne oraz wykształcenie praktycznych umiejętności zastosowania teorii z zakresu psychologii społecznej

Tematyka kursu

W trakcie kursu jego uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami psychologii społecznej: zjawiskami związanymi z przebywaniem w grupie (np. deindywiduacja), komunikacją niewerbalną (analiza kanałów i funkcji kom. niewerbalnej), autoprezentacją (jak kształtować dobre wrażenie), perswazją i manipulacją, agresją, zachowaniami prospołecznymi, stereotypami i uprzedzeniami, atrakcyjnością interpersonalną i miłością

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie: a) potrafił interpretować zjawiska społeczne w języku wybranych teorii psychologii społecznej; b) znał techniki wpływu społecznego i wiedział jak bronić się przed nimi; będzie konstruował skuteczny przekaz perswazyjny i rozpoznawał związki osobowości z manipulacjami; c) charakteryzował pojęcia i procesy opisujące grupę, jej dynamikę i strukturę; d) objaśniał teorie zachowań prospołecznych i czynniki wpływające na skłonność ludzi do pomagania innym; e) formułował interwencje redukujące agresję przeznaczone dla jednostek i grup społecznych; f) znał teorie i wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej; opisywał trójskładnikową teorię miłości i dynamikę związku; g) znał uwarunkowania uprzedzeń i sposoby ich redukcji; h) opisywał kanały i funkcje komunikacji niewerbalnej; znał podstawy skutecznej autoprezentacji

Metody pracy

prezentacje prowadzącego, czytanie literatury, ćwiczenia problemowe (np. projektowanie działań redukujących agresję), ćwiczenia z przykładami (np. rozpoznawanie manipulacji), praca z materiałami prasowymi (np. wyjaśnianie mechanizmów powstawania uprzedzeń), praca z materiałem filmowym (np. analiza komunikacji niewerbalnej), dyskusja w grupach, analiza własnych wyników z kwestionariuszy psychologicznych (np. skali makiawelizmu), ćwiczenia autoprezentacyjne z udzielaniem informacji zwrotnych (np. odnoszące się do komunikacji niewerbalnej uczestnika kursu).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów