Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia w zarządzaniu. Osobowość i kompetencje kierownicze

Prowadzący: dr Joanna Szafran


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2019 9:00 - 15:30
2. sobota 13.04.2019 9:00 - 14:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi procesami behawioryzmu organizacyjnego.

Poznanie narzędzi diagnostycznych służących ocenie predyspozycji psychologicznych i umiejętności menadżerskich.

Poznanie założeń i uwarunkowań procesu zarządzania, stylów przywódczych i psychologiczny aspektów kierowniczej skuteczności.

Przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki komunikacji organizacyjnej.

Tematyka kursu

Organizacja- definicja i uwarunkowania

Zarządzanie- istota i znaczenie procesu

Style zarzadzania

Osobowość i inne zmienne psychologiczne w procesie skutecznego przywództwa

Kompetencje przywódcze

Założenia teoretyczne i praktyczne wyznaczniki procesu komunikacji

Style komunikacyjne- teoria i praktyka

Sytuacje trudne w pracy menadżera

 Pojęcie i mechanizm zmiany organizacyjnej

Efekty kształcenia

Poszerzenie wiedzy z zakresy psychologii organizacji i zarządzania

Potrafi zinterpretować wyniki analiz diagnostycznych

Zna swój potencjał w zakresie wybranych zmiennych psychologicznych

Zna mechanizm i schemat wprowadzania zmian organizacyjnych

Projektuje praktyczne rozwiązania problemów organizacyjnych (system motywacji, praca z  konfliktem  itp.)

Rozumie specyfikę i uwarunkowania procesu komunikacji.

Metody pracy

wykład, praca w grupie, analiza przypadku, elementy warsztatu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów