Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Psychologia w zarządzaniu. Osobowość i kompetencje kierownicze

Prowadzący: dr Joanna Szafran


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.04.2019 9:00 - 15:30
2. sobota 13.04.2019 9:00 - 14:45

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z podstawowymi procesami behawioryzmu organizacyjnego.

Poznanie narzędzi diagnostycznych służących ocenie predyspozycji psychologicznych i umiejętności menadżerskich.

Poznanie założeń i uwarunkowań procesu zarządzania, stylów przywódczych i psychologiczny aspektów kierowniczej skuteczności.

Przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki komunikacji organizacyjnej.

Tematyka kursu

Organizacja- definicja i uwarunkowania

Zarządzanie- istota i znaczenie procesu

Style zarzadzania

Osobowość i inne zmienne psychologiczne w procesie skutecznego przywództwa

Kompetencje przywódcze

Założenia teoretyczne i praktyczne wyznaczniki procesu komunikacji

Style komunikacyjne- teoria i praktyka

Sytuacje trudne w pracy menadżera

 Pojęcie i mechanizm zmiany organizacyjnej

Efekty kształcenia

Poszerzenie wiedzy z zakresy psychologii organizacji i zarządzania

Potrafi zinterpretować wyniki analiz diagnostycznych

Zna swój potencjał w zakresie wybranych zmiennych psychologicznych

Zna mechanizm i schemat wprowadzania zmian organizacyjnych

Projektuje praktyczne rozwiązania problemów organizacyjnych (system motywacji, praca z  konfliktem  itp.)

Rozumie specyfikę i uwarunkowania procesu komunikacji.

Metody pracy

wykład, praca w grupie, analiza przypadku, elementy warsztatu


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.