Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Radioaktywność od odkrycia do zastosowania

Prowadzący: dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 3.11.2023 16:45 - 18:15
2. piątek 10.11.2023 16:45 - 18:15
3. piątek 17.11.2023 16:45 - 18:15
4. piątek 24.11.2023 16:45 - 18:15
5. piątek 1.12.2023 16:45 - 18:15
6. piątek 8.12.2023 16:45 - 18:15
7. piątek 15.12.2023 16:45 - 19:00

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskiem radioaktywności (promieniotwórczości) naturalnej     i sztucznej, wykorzystaniem jej w różnych formach działalności człowieka (badawczej, medycznej, gospodarczej, militarnej) oraz wskazanie zagrożeń dla człowieka i środowiska związanymi z taką działalnością. 

Tematyka kursu

Zjawisko promieniotwórczości – czym jest i jak doszło do jego odkrycia. Rodzaje promieniowania i jego właściwości. Skutki działania podwyższonych i wysokich dawek promieniowania na organizmy żywe. Hormeza radiacyjna – pozytywny wpływ niskich dawek na kondycję i długość życia.  Zasady bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Początki stosowania izotopów w życiu codziennym: lekarstwa, suplementy, środki antykoncepcyjne, kosmetyki, słodycze, zabawki, itp. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna - wykorzystanie izotopów w przemyśle, medycynie, nauce, rolnictwie (eradykacja szkodników, sterylizacja żywności - za czy  przeciw), ochronie środowiska, przedmiotach codziennego  użytku itp. Elektrownie atomowe i ich awarie (Czarnobyl, Fukushima). Program energetyki jądrowej w Polsce. Broń jądrowa i termojądrowa. Odpady radioaktywne. Korzyści i zagrożenia związane z  wykorzystaniem promieniotwórczości.

 

Efekty kształcenia

-w zakresie wiedzy:

Wie na czym polega zjawisko promieniotwórczości oraz co to jest promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

Zna naukowców, którzy odegrali znaczącą rolę w badaniach nad promieniotwórczością.

Przedstawia korzyści wynikające z wykorzystania promieniotwórczości w nauce, medycznej

i gospodarce.

Zna podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Charakteryzuje najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z wykorzystaniem promieniotwórczości.

Umie uzasadnić swoje stanowisko w sprawie budowy elektrowni atomowej,  napromieniowania żywności itp.

Rozumie konsekwencje użycia broni atomowej.

Prezentuje argumenty wskazujące na pozytywną i negatywną rolę promieniotwórczości       w życiu człowieka.

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Wykazuje zainteresowanie zjawiskami i procesami przyrodniczymi oraz dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.

Świadomie stosuje zasady bioetyki.

 Krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, szczególnie zakresu nauk przyrodniczych.

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wielokrotnego wyboru, jedna odpowiedź poprawna

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów