Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Radioaktywność od odkrycia do zastosowania

Prowadzący: dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.10.2020 16:45 - 18:15
2. piątek 30.10.2020 16:45 - 18:15
3. piątek 6.11.2020 16:45 - 18:15
4. piątek 13.11.2020 16:45 - 18:15
5. piątek 20.11.2020 16:45 - 18:15
6. piątek 27.11.2020 16:45 - 18:15
7. piątek 4.12.2020 16:45 - 18:15
8. piątek 11.12.2020 16:45 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskiem radioaktywności (promieniotwórczości) naturalnej     i sztucznej, wykorzystaniem jej w różnych formach działalności człowieka (badawczej, medycznej, gospodarczej, militarnej) oraz wskazanie zagrożeń dla człowieka i środowiska związanymi z taką działalnością. 

Tematyka kursu

Zjawisko promieniotwórczości (radioaktywności) – czym jest i jak doszło do jego odkrycia. Rodzaje promieniowania i jego właściwości. Skutki działania promieniowania na organizmy żywe. Zasady bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Wykorzystanie promieniotwórczości naturalnej i sztucznej dawnej: lekarstwa, kosmetyki, słodycze, zabawki. Współczesne  zastosowanie promieniotwórczości: diagnostyka i terapia medyczna, produkcja energii elektrycznej, napęd okrętów podwodnych i statków kosmicznych, badania naukowe, datowanie utworów geologicznych i obiektów archeologicznych, walka ze szkodnikami, zapobieganie opadom  kwaśnych deszczy, sterylizacja żywności, ochrona przeciwpożarowa          i wiele innych. Awarie reaktorów atomowych (Czarnobyl, Fukushima). Broń jądrowa                      i termojądrowa. Odpady radioaktywne i ich składowanie. Korzyści i zagrożenia związane               z  wykorzystaniem promieniotwórczości.

 

Efekty kształcenia

-w zakresie wiedzy:

Wie na czym polega zjawisko promieniotwórczości oraz co to jest promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

Zna naukowców, którzy odegrali znaczącą rolę w badaniach nad promieniotwórczością.

Przedstawia korzyści wynikające z wykorzystania promieniotwórczości w nauce, medycznej

i gospodarce.

Zna podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Charakteryzuje najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z wykorzystaniem promieniotwórczości.

Umie uzasadnić swoje stanowisko w sprawie budowy elektrowni atomowej,  napromieniowania żywności itp.

Rozumie konsekwencje użycia broni atomowej.

Prezentuje argumenty wskazujące na pozytywną i negatywną rolę promieniotwórczości       w życiu człowieka.

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Wykazuje zainteresowanie zjawiskami i procesami przyrodniczymi oraz dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.

Świadomie stosuje zasady bioetyki.

 Krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, szczególnie zakresu nauk przyrodniczych.

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wyboru