Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Radioaktywność od odkrycia do zastosowania

Prowadzący: dr hab. Renata Rucińska-Sobkowiak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 16.03.2018 16:30 - 18:00
2. piątek 23.03.2018 16:30 - 18:00
3. piątek 6.04.2018 16:30 - 18:00
4. piątek 13.04.2018 16:30 - 18:00
5. piątek 20.04.2018 16:30 - 18:00
6. piątek 27.04.2018 16:30 - 18:00
7. piątek 11.05.2018 16:30 - 18:45

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskiem radioaktywności (promieniotwórczości) naturalnej     i sztucznej, wykorzystaniem jej w różnych formach działalności człowieka (badawczej, medycznej, gospodarczej, militarnej) oraz wskazanie zagrożeń dla człowieka i środowiska związanymi z taką działalnością. 

Tematyka kursu

Zjawisko promieniotwórczości (radioaktywności) – czym jest i jak doszło do jego odkrycia. Rodzaje promieniowania i jego właściwości. Skutki działania promieniowania na organizmy żywe. Zasady bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Wykorzystanie promieniotwórczości naturalnej i sztucznej dawnej: lekarstwa, kosmetyki, słodycze, zabawki. Współczesne  zastosowanie promieniotwórczości: diagnostyka i terapia medyczna, produkcja energii elektrycznej, napęd okrętów podwodnych i statków kosmicznych, badania naukowe, datowanie utworów geologicznych i obiektów archeologicznych, walka ze szkodnikami, zapobieganie opadom  kwaśnych deszczy, sterylizacja żywności, ochrona przeciwpożarowa          i wiele innych. Awarie reaktorów atomowych (Czarnobyl, Fukushima). Broń jądrowa                      i termojądrowa. Odpady radioaktywne i ich składowanie. Korzyści i zagrożenia związane               z  wykorzystaniem promieniotwórczości.

 

Efekty kształcenia

-w zakresie wiedzy:

E1 Wie na czym polega zjawisko promieniotwórczości oraz co to jest promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

E2 Zna naukowców, którzy odegrali znaczącą rolę w badaniach nad promieniotwórczością.

E3 Przedstawia korzyści wynikające z wykorzystania promieniotwórczości w nauce, medycznej

i gospodarce.

E4 Zna podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

E5 Charakteryzuje najważniejsze zagrożenia środowiska przyrodniczego związane z wykorzystaniem promieniotwórczości.

E6 Umie uzasadnić swoje stanowisko w sprawie budowy elektrowni atomowej,  napromieniowania żywności itp.

E7 Rozumie konsekwencje użycia broni atomowej.

E8 Prezentuje argumenty wskazujące na pozytywną i negatywną rolę promieniotwórczości       w życiu człowieka.

- w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

E7 Wykazuje zainteresowanie zjawiskami i procesami przyrodniczymi oraz dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.

E8 Świadomie stosuje zasady bioetyki.

E9 Krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych w mediach, szczególnie zakresu nauk przyrodniczych.

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wyboru