Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Resocjalizacja w działaniu

Prowadzący: dr Agnieszka Barczykowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 18:30 - 20:00
2. czwartek 25.10.2018 18:30 - 20:00
3. czwartek 8.11.2018 18:30 - 20:00
4. czwartek 15.11.2018 18:30 - 20:00
5. czwartek 22.11.2018 18:30 - 20:00
6. czwartek 29.11.2018 18:30 - 20:00
7. czwartek 6.12.2018 18:30 - 20:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z wybranymi formami oddziaływań resocjalizacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub już niedostosowanych. W czasie kursu zostaną przedstawione tak oddziaływania realizowane w środowisku lokalnym, jak również w warunkach instytucjonalnych.

Tematyka kursu

  1. Nie ma skutecznego działania bez rozpoznania, czyli o konieczności diagnozowania w resocjalizacji.
  2. Od nothing work do what works, czyli o w poszukiwaniu skutecznych metod i technik resocjalizacji.
  3. Wiedza, emocje i działanie na wodzy, czyli o możliwości zastosowania podejścia kognitywno-behawioralnego w resocjalizacji.
  4. Starszy brat/starsza siostra potrzebny od zaraz, czyli o mentoringu w resocjalizacji.
  5. Ulica i podwórko jako przestrzeń oddziaływań resocjalizacyjnych, czyli o streetworkingu.
  6. Strach ma wielkie oczy, ale czy jest skuteczny?, czyli o technikach awersyjnych w resocjalizacji.
  7. O nieobecnych, bo niechcianych w resocjalizacji, czyli o konieczności współpracy z rodzinami.

Efekty kształcenia

Wiedza:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i€rozumie jej źródła oraz zastosowania w€obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

- zna podstawowy katalog metod i technik mających zastosowanie w oddziaływaniach o charakterze resocjalizacyjnym, wskazuje ich mocne i słabe strony

 

Umiejętności:

- potrafi ocenić przydatność prezentowanych metod, procedur i€dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

 

Kompetencje społeczne:

- ma przekonanie o€sensie, wartości i€potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych, szczególnie wobec dzieci i młodzieży

- ma przekonanie o€wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i€przestrzegania zasad etyki zawodowej

- dostrzega potrzebę pracy „w” i „z” szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym.

Metody pracy

Wykład, film, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.