Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Retoryka antyczna i jej współczesne dziedzictwo

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 17.10.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 24.10.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 7.11.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 14.11.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 21.11.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 28.11.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 5.12.2017 18:30 - 20:00
9. wtorek 12.12.2017 18:30 - 20:00
10. wtorek 19.12.2017 18:30 - 20:00
11. wtorek 9.01.2018 18:30 - 20:00
12. wtorek 16.01.2018 18:30 - 20:00
13. wtorek 23.01.2018 18:30 - 20:00
14. wtorek 30.01.2018 18:30 - 20:00
15. wtorek 6.02.2018 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchacza z miejscem retoryki w tzw. artes liberales, wypracowanie znajomości definicji retoryki jako ars bene dicendi w przekroju diachronicznym, wskazanie na starożytne (greckie i rzymskie) rozumienie roli retoryki i odniesienie tego rozumienia do współcześnie interpretowanych aktów perswazji; uświadomienie roli retoryki jako jednej z podstawowych zdobyczy kultury europejskiej.

Tematyka kursu

Interpretacja definicji retoryki jako sztuki (gr. techne, łac. ars) w przekroju diachronicznym, zwrócenie uwagi na triadę Arystotelesa: ethos, logos, pathos ze wskazaniem roli poszczególnych elementów triady w rozwoju sztuki argumentacji; scharakteryzowanie środków werbalnych (logos) zarówno z punktu widzenia argumentacyjnego (entymemat, indukcja retoryczna), jak i figuratywnego (tropy i figury retoryczne); wskazanie na rozwój technik argumentacyjnych począwszy od retoryki sofistycznej po dobę komputerów i massmediów, w tym omówienie retoryki reklamy.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi zdefiniować retorykę jako „sztukę dobrego/ozdobnego mówienia”; posiada znajomość tzw. wstępnych ćwiczeń retorycznych, stanowiących „trampolinę” z umiejętności poprawnego mówienia, gwarantowanego przez gramatykę (scientia recte dicendi), do poziomu retoryki jako ars bene dicendi; potrafi wskazać rolę filozofii i dialektyki w rozwoju technik argumentacyjnych; posiada gruntowną znajomość pięciu części retoryki jako sztuki (partes artis: inwencja, dyspozycja, elokucja, techniki mnemoniczne, publiczne wygłoszenie); posiada umiejętność wyznaczenia retoryce jej miejsca na poszczególnych etapach rozwoju kultury europejskiej; zna współczesne trendy badań retorycznych;

Metody pracy

wykład oparty na przykładach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

do wyboru: tradycyjny egzamin lub samodzielne przygotowanie jednego z trzynastu tzw. wstępnych ćwiczeń retorycznych (gr. progymnasmata).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów