Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Rośliny- świat, którego nie zauważamy

Prowadzący: dr Łukasz Wojtyla, dr Małgorzata Adamiec


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 9.11.2023 17:30 - 19:45
2. czwartek 16.11.2023 17:30 - 19:45
3. czwartek 23.11.2023 17:30 - 19:45
4. czwartek 30.11.2023 17:30 - 19:45
5. czwartek 7.12.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji o funkcjonowaniu organizmów roślinnych, w tym o procesach fizjologicznych i biochemicznych w nich zachodzących, mechanizmach zaangażowanych w odpowiedź na zmiany środowiska oraz interakcji roślin z innymi organizmami.

Tematyka kursu

Na naszych spotkaniach w ramach kursu „Rośliny - świat, którego nie zauważamy” chcemy razem z uczestnikami zastanowić się i odpowiedzieć na następujące pytania:

i). Co to jest roślina i jak ona działa? Budowa rośliny i komórki roślinnej, fotosynteza i jej znaczenie dla obiegu węgla i tlenu w przyrodzie, wpływ pojawienia się fotosyntezy i roślin na ewolucję życia na ziemi.

ii). Czy rośliny czują? O percepcji świata zewnętrznego przez rośliny. Odbiór sygnałów i bodźców, ich percepcja i transdukcja. Reakcja na czynniki stresowe.

iii). Czy rośliny się komunikują? Hipoteza plant blindness (niedostrzegania roślin), ruchy roślin, relacje w świecie roślin, allelopatia, lotne związki sygnalne, wood wide web, przekazywanie informacji pomiędzy roślinami.

iv). Czy rośliny nas inspirują? Rośliny jako inspiracja w nowoczesnej biogospodarce, zastosowania roślin w przemyśle, rośliny jako źródło cennych związków chemicznych, teoria biofilii.

v). Jak my zmieniamy rośliny? Jak człowiek selekcjonuje nowe odmiany roślin, podejścia tradycyjne i nowe, genetyka roślin, mutageneza, GMO dobre czy złe podejście w uprawie roślin, metoda CRISPR-Cas9, regulacja ekspresji genów, hodowle in vitro, ekologiczne rolnictwo i zrównoważony rozwój.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu zajęć uczestnik kursu zna budowę roślin oraz znaczenie reakcji fotosyntezy dla funkcjonowania życia na Ziemi, potrafi opisać podstawowe mechanizmy odpowiedzi roślin na zmiany zachodzące w środowisku, umie scharakteryzować procesy uczestniczące w komunikacji pomiędzy roślinami, jest w stanie omówić znaczenie roślin w rozwoju gospodarki, zna podstawowe podejścia wykorzystywane do otrzymywania nowych odmian roślin.

Metody pracy

Zajęcia mają formę wykładu z elementami dyskusji. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną aplikacje umożliwiające w czasie rzeczywistym zbieranie odpowiedzi/opinii uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin zdalny w formie pisemnej. Uczestnik będzie poproszony o udzielenie odpowiedzi na 5 pytań otwartych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów