Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

Prowadzący: mgr Katarzyna Pilarczyk, mgr Olga Węglerska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.02.2021 18:00 - 19:30
2. czwartek 25.02.2021 18:00 - 19:30
3. czwartek 4.03.2021 18:00 - 19:30
4. czwartek 11.03.2021 18:00 - 19:30
5. czwartek 18.03.2021 18:00 - 19:30
6. czwartek 25.03.2021 18:00 - 19:30
7. czwartek 1.04.2021 18:00 - 19:30
8. czwartek 8.04.2021 18:00 - 19:30
9. czwartek 15.04.2021 18:00 - 19:30
10. czwartek 22.04.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.
Dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat koncepcji i modeli rozwoju seksualnego człowieka jako procesu ciągłego oraz integralnego z innymi sferami życia.
Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi problemami społecznymi związanymi ze sferą seksualności dzieci i młodzieży.
Rozwinięcie umiejętności adekwatnego wyboru oraz stosowania modeli teoretycznych do rozumienia zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.
Zapoznanie słuchaczy z wybranymi sposobami wspomagania dzieci i młodzieży w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami w obszarze rozwoju seksualnego.

Tematyka kursu

1. Seksualność - co to jest i jak o niej mówić?
2. Rozwój seksualny od okresu prenatalnego do okresu dzieciństwa.
3. Rozwój seksualny w okresie adolescencji.
4. Wpływ kultury i dyskursu społecznego na temat “męskości” i “kobiecości” na zachowania młodych ludzi.
5. Autorefleksje na temat wychowania i edukacji seksualnej. Formalna i nieformalna edukacja seksualna - cele i zasady.
6. Równość płci w kontekście wychowania seksualnego i edukacji seksualnej.
7. Sposoby reagowania i formułowania odpowiedzi na pytania w sytuacji prowadzenia warsztatów z edukacji seksualnej z dziećmi i młodzieżą.
8. Sposoby posługiwania się materiałami edukacyjnymi.
9. Zastosowanie rozwojowej normy seksuologicznej.
10. Sposoby reagowania na nienormatywne zachowania i doświadczenia dzieci i młodzieży w obrębie seksualności.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć słuchacz:
- posiada wiedzę na temat rozwoju seksualnego człowieka jako procesu ciągłego
- posiada wiedzę na temat problemów społecznych związanych ze sferą seksualności dzieci i młodzieży i potrafi je opisać;
-posiada wiedzę na temat rozwojowej normy seksuologicznej dzieci i młodzieży
- posiada umiejętność wskazania powiązań pomiędzy rozwojem seksualnym a rozwojem innych sfer życia u dzieci i młodzieży;
- posiada umiejętności w zakresie świadomego stosowania wybranych ujęć teoretycznych do analizy zachowań seksualnych dzieci i młodzieży oraz projektowania oddziaływań wspierających, edukacyjnych i interwencyjnych;
- posiada umiejętność poddania refleksji własnych preferencji i ograniczeń w zakresie podejmowania pracy w obszarze seksuologii.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Praca z filmem
Metoda analizy przypadków
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie pisemne (pytania zamknięte i otwarte)