Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Rzeźba terenu. Archiwum zmian klimatu ostatnich tysiącleci

Prowadzący: dr Michał Lorenc, dr Lech Kaczmarek


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: inna


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 2.04.2017
Min. liczba uczestników: 15
Limit miejsc: 19

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.05.2017 9:00 - 15:00
2. sobota 10.06.2017 9:00 - 15:00
3. sobota 24.06.2017 9:00 - 15:00

Stacja Ekologiczna w Jeziorach
Jeziory; 62-050 Mosina

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z różnorodnością otaczających nas form rzeźby terenu, z ich genezą, budową, wiekiem, wpływem na krajobraz oraz metodami analizy kartograficznej - na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otoczenia.

Tematyka kursu

  1. Geneza i wiek form rzeźby – poznajemy zależności pomiędzy zmianami klimatu ostatnich tysiącleci, a powstaniem różnych form rzeźby.
  2. Budowa form rzeźby – poznajemy budowę licznych form, zaglądając do ich wnętrza.
  3. Zróżnicowanie rzeźby terenu – poznajemy przyczyny występowania obszarów „płaskich jak stół” w sąsiedztwie wysokich wzniesień i głębokich obniżeń terenu.
  4. Wpływ rzeźby terenu na krajobraz – poznajemy zależności pomiędzy zróżnicowaniem form rzeźby, a charakterem krajobrazu. Badamy wpływ ukształtowania terenu na warunki wodno-glebowe podłoża, wykształcenie szaty roślinnej i formy zagospodarowania terenu.
  5. Fragmenty Skandynawii, skały spod Bałtyku, kości mamutów i skamieniałości tropikalnej fauny morskiej – szukamy ich, znajdujemy, poznajemy ich genezę, wiek, wymowę paleośrodowiskową i paleogeograficzną.
  6. Czytanie rzeźby na mapach. Praca z mapą topograficzną, glebową i geologiczną oraz cyfrowymi danymi przestrzennymi.

W trakcie zajęć poznamy bliżej takie formy rzeźby terenu jak np.: rynna podlodowcowa, morena czołowa, oz, kem, wysoczyzna, obniżenie wytopiskowe, pradolina, dolina rzeczna (w tym dolina przełomowa Warty), wydma śródlądowa. Obserwujemy wielokierunkowy wpływ tych form na otoczenie oraz ich współczesne przekształcenia – te naturalne i antropogeniczne.

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu jego uczestnik:

- zna charakter zmian klimatu i ewolucji środowiska przyrodniczego w Polsce niżowej na przestrzeni ostatnich tysiącleci oraz ich związek z różnorodnością form rzeźby terenu,

- potrafi samodzielnie rozpoznać liczne formy rzeźby terenu rozumiejąc ich wymowę paleoklimatyczną i paleośrodowiskową,

- zna liczne przykłady wpływu rzeźby terenu na warunki wodno-glebowe podłoża, na zróżnicowanie szaty roślinnej i form zagospodarowania terenu, a w efekcie na  krajobraz,

- potrafi zaproponować i uzasadnić potencjalne przemiany rzeźby terenu w najbliższych tysiącleciach,

- posiada dobrą orientację w zakresie zróżnicowania skał i skamieniałości występujących w rejonie Poznania,

- potrafi odczytać rzeźbę terenu na mapach topograficznych i tematycznych, wykonać profil morfologiczny i pomiary morfometryczne.

Metody pracy

Zajęcia posiadają charakter warsztatów terenowych, na których uczestnicy mają bezpośredni kontakt z omawianymi formami rzeźby i innymi rozpatrywanymi obiektami. Dokonują samodzielnych obserwacji, a ich wyniki zapisują w kartach pracy. W kartach pracy znajdują się również liczne mapy i schematy ułatwiające zrozumienie podejmowanych zagadnień. Po zajęciach karty pracy pozostają do dyspozycji uczestników zajęć, stanowiąc jednocześnie kompendium podjętych zagadnień. Kurs sprowadza się do trzech spotkań. Pierwsze spotkanie realizujemy pieszo na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), który z uwagi na ilość i różnorodność form rzeźby polodowcowej, stanowi prawdziwe geomorfologiczne eldorado. Drugie spotkanie realizujemy z pomocą autokaru, rozpoznając ukształtowanie terenu w rejonie WPN. Trzecie spotkanie realizujemy w otoczeniu Stacji Ekologiczne w Jeziorach, a zajęcia zakończy kurs czytania rzeźby na mapach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test