Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Sinice w natarciu- o zagrożeniach, ochronie i rekultywacji jezior

Prowadzący: dr Agnieszka Budzyńska, dr hab. Renata Dondajewska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 17:00 - 19:15
2. wtorek 24.03.2020 17:00 - 19:15
3. wtorek 31.03.2020 17:00 - 19:15
4. wtorek 7.04.2020 17:00 - 19:15
5. wtorek 14.04.2020 17:00 - 19:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej problematyki szeroko rozumianej jakości wód powierzchniowych, ze szczególnym naciskiem na proces degradacji jezior, manifestującej się zakwitami sinic, oraz zabiegów ochronnych i rekultywacyjnych zmierzających do poprawy stanu wód.

Tematyka kursu

Sinice, będące mikroskopijnymi organizmami wodnymi, cieszą się złą sławą z uwagi na masowe pojawianie się w wodach jeziornych i morskich, uniemożliwiające ich gospodarcze wykorzystanie i rekreację. Zakwity wód wynikają z naturalnych przystosowań tej grupy organizmów, z drugiej strony - warunki do tworzenia silnych zakwitów kształtuje człowiek, wprowadzając do wód powierzchniowych nadmierne ilości zanieczyszczeń, w tym składników odżywczych. Zdegradowane jeziora wymagają często nie tylko działań profilaktycznych, ochronnych, lecz często naprawczych, rekultywacyjnych. Ich powodzenie przywraca możliwość bezpiecznej kąpieli i wędkowania, lecz nie jest procesem szybkim i prostym. Jak wyglądają owe „straszne” sinice? Co sprawia, że stanowią zagrożenie dla człowieka i ekosystemów jezior? Jak możemy chronić jeziora przed ich zakwitami? Jakimi metodami naprawczymi dysponuje człowiek? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w roku kursu.

Efekty kształcenia

Słuchacz po zakończeniu kursu:

- opisuje grupę organizmów zwaną sinicami, wykazując ich negatywny wpływ na jakość wód i inne organizmy występujące w jeziorach

- zna warunki sprzyjające sinicowym zakwitom wody;

- wymienia i opisuje źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych;

- rozumie potrzebę ochrony ekosystemów wodnych, potrafi zaproponować metody działań naprawczych (rekultywacyjnych), zmierzających do poprawy jakości wód jeziornych.

Metody pracy

wykład otwarty oraz warsztat


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów