Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Skuteczna komunikacja od A do Z- język empatii

Prowadzący: mgr Agnieszka Wiatrowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.01.2022 10:00 - 11:30
2. sobota 29.01.2022 10:00 - 11:30
3. sobota 5.02.2022 10:00 - 11:30
4. sobota 12.02.2022 10:00 - 11:30
5. sobota 19.02.2022 10:00 - 11:30
6. sobota 26.02.2022 10:00 - 11:30
7. sobota 5.03.2022 10:00 - 12:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest pobudzenie wrażliwości uczestników na pojawiające się problemy w kontaktach międzyludzkich, a także zrozumienie i poznanie możliwości komunikacji, w tym wielości języków komunikacji, mowy akceptacji, asertywności. Cele szczegółowe to m.in. zwrócenie uwagi na wielość i różnorodność kontaktów społecznych w codziennym życiu i w różnych warunkach – szkoła, praca, dom; podjęcie dyskusji na temat zagrożeń płynących z niewłaściwej komunikacji; próba rozwiązywania konfliktów
w sposób etyczny.

Tematyka kursu

Wielość zachowań społecznych i ich okoliczności (stereotypy, uprzedzenia, zachowania asertywne, konflikty); bariery i trudności w komunikowaniu się. Porozumienie się w sytuacjach trudnych. Techniki usprawniania komunikacji, zasady udzielania informacji zwrotnych, język empatii. Zasoby własne w życiu społecznym. Zasoby i ograniczenia w różnych rolach społecznych.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik: zna i rozumie rolę komunikacji w życiu społecznym; zna i rozumie prawidłowości i zagrożenia w zachowaniach społecznych i w procesie komunikowania się; potrafi obserwować i analizować sytuacje komunikacyjne w różnych sytuacjach społecznych; potrafi świadomie projektować sytuacje komunikacyjne i modyfikować zachowania komunikacyjne, zwiększając ich efektywność; jest gotów do budowania relacji wzajemnego zaufania; jest gotów do refleksji nad własnymi zasobami i ograniczeniami w budowaniu relacji międzyludzkich, komunikacji i uczestnictwie w życiu społecznym.

Metody pracy

Dyskusja, metoda analizy przypadków, praca warsztatowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowywanie sprawozdań spełniających kryteria oceny określone przez prowadzącego.