Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Skuteczna nauka języków obcych

Prowadzący: mgr Joanna Radosz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.03.2020 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.04.2020 18:30 - 20:00
4. wtorek 21.04.2020 18:30 - 20:00
5. wtorek 28.04.2020 18:30 - 20:00
6. wtorek 12.05.2020 18:30 - 20:00
7. wtorek 19.05.2020 18:30 - 20:00
8. wtorek 26.05.2020 18:30 - 20:00
9. wtorek 2.06.2020 18:30 - 20:00
10. wtorek 9.06.2020 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania własnej ścieżki nauki języka obcego, zarówno w ramach nauki indywidualnej, jak i jako dodatku do kursu pod opieką lektora. Poznane przez kursantów metody i techniki pozwolą na skuteczny rozwój kompetencji językowych i kulturowych.

Tematyka kursu

Podstawy glottodydaktyki: najważniejsze pojęcia i odkrycia dotyczące nauki języków obcych; metody akwizycji języka obcego. Terminologia, fakty, historia i współczesność nauki języków obcych.

Praktyczne przygotowanie do nauki języka obcego: określenie celów, zebranie niezbędnych materiałów, planowanie nauki w odniesieniu do możliwości czasowych, wybór metod nauki, w tym nauki samodzielnej lub pod opieką lektora.

Architektura procesu nauki języka obcego: metody przyswajania słownictwa, nauka gramatyki, utrwalanie materiału, kształtowanie kompetencji interkulturowej w nauce języka, dobór i wykorzystanie materiałów pozadydaktycznych, znajdowanie możliwości konwersacyjnych.

Psychologiczny aspekt nauki języka obcego: przezwyciężanie barier, zrównoważona nauka, uważność (mindfulness) jako metoda zwiększenia skuteczności procesu, sztuka samokontrolowania postępów i regularności.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

  • posiada wiedzę dotyczącą podstaw glottodydaktyki, w tym najczęściej używanych terminów
  • potrafi wskazać cel i rozplanować program nauki języka obcego
  • dzięki wiedzy o procesach psychologicznych związanych z przyswajaniem wiedzy i umiejętności jest w stanie zrealizować zaplanowany program i przezwyciężyć ewentualne trudności
  • orientuje się w metodach i technikach zwiększania skuteczności nauki
  • ma świadomość roli kompetencji kulturowych i interkulturowych w skutecznej nauce języka obcego

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Część wykładowa, dyskusja, zajęcia w parach, indywidualne konsultacje, omówienie celów i ewaluacja postępów. Zadania domowe w formie fragmentów tekstów do przeczytania lub ćwiczeń do wykonania.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny w formie rozmowy

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów